Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov od roku 2024

Hoci sa nové pravidlo začne v praxi uplatňovať od roku 2024, je dobre pripraviť sa na zmeny vopred. Prečítajte si, aké zmeny čakajú daňovníkov mimo „bezpečného prístavu“.

Obmedzenie úrokových nákladov pribudlo do zákona o dani z príjmov v rámci novely schválenej koncom minulého roka. Nakoľko Slovenská republika môže uplatňovať prechodné obdobie na implementáciu článku 4 Smernice Rady EÚ č. 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (tzv. smernica ATAD) ešte do konca roku 2023, v praxi sa obmedzenie úrokových nákladov začne uplatňovať počnúc rokom 2024.

Na aké zmluvy sa bude pravidlo o obmedzení úrokových nákladov vzťahovať?

Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov v znení účinnom od 1.1.2024 sa bude prvýkrát aplikovať na náklady plynúce zo zmlúv uzatvorených po 31.12.2023 a tiež na dodatky uzatvorené po 31.12.2023, a to aj k zmluvám uzatvoreným do 31.12.2023.

Ak sledujete naše novinky alebo odoberáte newsletter, o plánovaných zmenách ste sa mohli dočítať aj v našom článku Nové pravidlo obmedzujúce výšku úrokových nákladov zahŕňaných do daňových výdavkov.

Akých daňovníkov sa toto nové pravidlo bude týkať?

Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov, ktoré je obsiahnuté v § 17k zákona o dani z príjmov, sa bude vzťahovať na:

  • daňových rezidentov SR – právnické osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia a
  • daňových nerezidentov SR – právnické osoby s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré podnikajú na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne.

Pôjde však iba o daňovníkov, ktorí vychádzajú pri zisťovaní základu dane z príjmov z výsledku hospodárenia vykázaného podľa postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov alebo z výsledku hospodárenia vykázaného podľa IFRS.

Cieľom tohto nástroja je limitovať daňovú uznateľnosť úrokových nákladov. Obmedzenie výšky úrokových nákladov sa však bude týkať iba daňovníkov, u ktorých suma čistých úrokových nákladov presiahne 3 000 000 eur. Týmto sa v súlade so smernicou ATAD zavádza tzv. bezpečný prístav.

Ďalej sa pravidlo o obmedzení úrokových nákladov nebude vzťahovať (bez ohľadu na výšku čistých úrokových nákladov) na dlžníkov, ktorí sú finančné inštitúcie (napr. banky, poisťovne, zaisťovne) a na dlžníkov, ktorých závislými osobami sú iba fyzické osoby.

Daňovníci, ktorí budú podliehať pravidlu o obmedzení úrokových nákladov (t. j. zvýšia základe dane z tohto dôvodu) nebudú podliehať zvýšeniu základu dane z dôvodu nízkej kapitalizácie.

Ako sa vypočítajú čisté úrokové náklady?

Čistými úrokovými nákladmi sa rozumie suma, o ktorú výdavky (náklady) na prijaté úvery a pôžičky, ktoré sú v príslušnom zdaňovacom období daňovými výdavkami, presahujú úrokové výnosy a iné príjmy ekonomicky rovnocenné úrokovým výnosom, ktoré sú v príslušnom zdaňovacom období zdaniteľným príjmom.

Hoci sa pravidlo označuje ako obmedzujúce úrokové náklady, do výpočtu budú vstupovať aj iné náklady spojené s financovaním daňovníka. Mimo úrokových nákladov pôjde tiež o kurzové rozdiely z úverov, pôžičiek a nástrojov spojené so získavaním finančných prostriedkov, zmluvné poplatky a iné obdobné platby, ktoré sú ekonomicky rovnocenné úrokom.

Pri výpočte sa zohľadnia taktiež úroky, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny majetku alebo vlastných nákladov (tzv. kapitalizované úroky).

Na druhú stranu, za úrokové výnosy a iné príjmy ekonomicky rovnocenné úrokovým výnosom sa považujú príjmy (výnosy) zodpovedajúce výdavkom (nákladom) – úrokom a nákladom spojeným s financovaním daňovníka uvedeným vyššie – vznikajúce u veriteľa (vrátane tých zdanených zrážkou).

Ako pravidlo o obmedzení úrokových nákladov ovplyvňuje základ dane?

V prípade, ak suma čistých úrokových nákladov daňovníka v zdaňovacom období presiahne sumu 3 000 000 eur, daňovník bude povinný zvýšiť svoj základ dane o sumu, o ktorú čisté úrokové náklady presiahnu 30 % hodnoty daňovej EBITDA.

Pre účely limitácie čistých nákladových úrokov sa ukazovateľ daňová EBITDA za príslušné zdaňovacie obdobie vypočíta ako súčet:

  • jednotlivých druhov základov dane (vrátane osobitných základov dane a základov dane z príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou) pred vykonaním úpravy podľa pravidla o obmedzení úrokových nákladov
  • čistých úrokových nákladov a
  • daňových odpisov majetku zahrnutých do základu dane

V prípade, ak úhrn jednotlivých základov dane pre výpočet EBITDA nedosiahne kladnú hodnotu (napríklad vplyvom záporného výsledku hospodárenia), pre účely limitácie úrokových nákladov sa takýto základ dane zvýši o sumu čistých úrokových nákladov prevyšujúcich limit 3 000 000 eur.

Nevyčerpaný daňový úrokový štít možno preniesť

Čisté úrokové náklady nezahrnuté do základu dane v príslušnom zdaňovacom období bude možné odpočítať od základu dane v najviac piatich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Tieto nevyčerpané úrokové náklady sa prenášajú aj na právneho nástupcu, resp. právnych nástupcov daňovníka zrušeného bez likvidácie.

Potrebujete sa poradiť k téme pravidla o obmedzení úrokových nákladov?

Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov.

Najnovšie správy

daň z príjmov

Changes to the Tax Bonus for Paid Interest

Read more
novela zakona o DPH

The National Council of the Slovak Republic Passed the Long-Awaited Amendment to the VAT Act

Read more

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac