CFO servis

CFO Služby slúžia ako podpora v rámci oblasti podnikových a projektových financií. Skúsení konzultanti VGD Vám pomôžu lepšie pochopiť veľké množstvo komplexných dát všade naokolo tým, že ich odprezentujú ako ľahko zrozumiteľné a použiteľné poznatky. Naše služby finančného poradenstva Vám poskytnú podporu pri dosahovaní Vašich operatívnych a strategických cieľov.

CFO Services

V rámci CFO služieb Vám ponúkame naše odborné znalosti vykonávaním nasledovných činností:

CFO AKO SLUŽBA

 • vykonávanie funkcie finančného kontrolingu a zabezpečovanie compliance v súvisiacich oblastiach
 • identifikovanie problémových bodov v interných procesoch vedúcich k neefektivite a navrhovanie riešení na zlepšenie
 • vykonávanie priebežného manažmentu peňažných tokov, pracovného kapitálu a kapitálových výdavkov
 • monitorovanie celkovej daňovej situácie a skoré varovanie ohľadne možných kritických situácií  týkajúcich sa špecifických účtovných / daňových / právnych požiadaviek
 • optimalizovanie nákladovporadenstvo ohľadom financovania s ohľadom na možné daňové výhody

PLÁNOVANIE A ANALÝZA

 • príprava finančných modelov a forecastov pre rôzne účely (napr. založenie nového podnikania, expanzia, realizácia projektu, proces získavania úveru, podmienka získania dotácie
 • podpora pri rozpočtovacom procese a jeho implementácia do manažérskeho reportingu
 • vykonávanie finančných analýz ako napríklad analýza ziskovosti, analýza bodu zvratu, alokácia nákladov, analýza citlivosti, ako aj analýza veľkých datasetov a poskytovanie užitočných výstupov
 • indikatívne oceňovanie pomocou trhového porovnania alebo metódou diskontovaného peňažného toku (DCF)
 • podpora investičného rozhodovacieho procesu kalkuláciou indikátorov návratnosti investície (IRR, ROI, doba splatnosti, atď.)

MANAŽÉRSKY REPORTING

 • poskytovanie manažérskeho, ako aj štatutárneho reportingu na pravidelnej báze, vrátane komentovania hlavných záležitostí ovplyvňujúcich podnikanie klienta
 • pravidelné stretnutia s klientom a podpora rozhodovacích procesov pomocou interpretácie dát z reportov
 • nastavenie celofiremného reportingového balíka vrátane identifikácie kľúčových indikátorov výkonnosti (KPI
 • bezpečný tok dát medzi poskytovateľom služby a klientom, ako aj bezpečné odovzdávanie v rámci podniku klienta
 • podpora ESG reportingu – zber, analýza a interpretácia Big Data týkajúcich sa udržateľnosti
CFO Services dashboard

NAŠE ZNALOSTI PRE VÁS

 • máme praktické skúsenosti s poskytovaním CFO služieb v rámci rôznych odvetví ako sú priemysel, nehnuteľnosti, investičné fondy, maloobchod, Public Private Partnership (PPP)
 • ponúkame flexibilitu a rýchle nasadenie našich konzultantov, ktorí majú za sebou široký tím účtovníkov, audítorov, daňových, právnych a IT poradcov a ďalších špecialistov
 • sme tu aby sme Vám pomohli s projektmi, s prekonaním interného nedostatku zdrojov alebo zvýšenou fluktuáciou zamestnancov, rozšírime Vaše analytické schopnosti
 • ako externí konzultanti prinášame nezaujatý pohľad na Váš biznis pomocou komplexných služieb finančného manažmentu v rámci oblasti podnikových a projektových financií
 • s naším prístupom, že všetko sa dá, Vám pomôžeme zredukovať náklady, stabilizovať cash flow, posilniť finančnú pozíciu a zefektívniť prevádzku v rámci finančného oddelenia Vašej firmy

Máte ďalšie otázky ohľadom CFO servisu? Kontaktujte našich špecialistov!