Disclaimer

Predpokladá sa, že ste si pozorne prečítali nasledujúce informácie. Tieto informácie sa týkajú vášho používania webovej stránky sk.vgd.eu (ďalej len „webová stránka VGD Slovakia“) a informácií a obrázkov, ktoré obsahuje.

Celý obsah webovej stránky VGD Slovakia sprístupňuje spoločnosť VGD Slovakia so sídlom na adrese Moskovská 13, 811 08 Bratislava, ďalej len „VGD Slovakia“.

Používaním webovej stránky VGD Slovakia užívateľ prehlasuje, že výslovne súhlasí s nasledujúcimi pokynmi, ustanoveniami a (zákonnými) obmedzeniami.

VGD Slovakia vrátane jej riaditeľov, zamestnancov a zástupcov, výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré sú výsledkom alebo súvisia s prístupom alebo použitím webovej stránky. Toto obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje na všetky formy škôd, okrem iného vrátane straty na oprave, priamej alebo nepriamej následnej škody, straty údajov, ušlého zisku alebo narušenia príjmu, straty alebo poškodenia majetku a nárokov tretích strán.

Bezchybné a nepretržité fungovanie webovej stránky nemôže byť zaručené. VGD Slovakia preto žiadnym spôsobom nezaručuje, že táto webová stránka je obchodovateľná alebo by bola vhodná na konkrétny účel, alebo že táto webová stránka bude natrvalo dostupná v súčasnej alebo budúcej podobe, prípadne že softvér alebo akýkoľvek iný materiál je prístupný na tejto webovej stránke nebudú obsahovať vírusy a chyby a sú kompatibilné s hardvérom a softvérom používateľa. Užívateľ nesie zodpovednosť za používanie antivírusového softvéru a za zabezpečenie toho, aby jeho vlastný softvér alebo akýkoľvek iný materiál bol kompatibilný s akýmkoľvek stiahnutým softvérom alebo iným stiahnutým materiálom z webovej stránky VGD Slovakia.

Užívateľ je tiež zodpovedný za kontrolu, či a do akej miery je obsah alebo informácie zverejnené prostredníctvom webovej stránky VGD Slovakia presné, úplné alebo aktuálne. VGD Slovakia neposkytuje žiadnu záruku ani žiadne vyhlásenie, či už výslovné alebo implicitné, týkajúce sa presnosti, správnosti alebo úplnosti informácií zverejnených na webovej stránke alebo dostupných prostredníctvom tejto webovej stránky.

VGD Slovakia nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie a/alebo odporúčania, ktoré sú zverejnené na webovej stránke alebo za informácie a/alebo odporúčania, ktoré sú dostupné na tejto webovej stránke. Informácie a odporúčania sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto informácie nemôžu a nemôžu byť použité na žiadne účely.

Celý obsah webovej stránky VGD Slovakia vrátane návrhu webovej stránky, rozloženia, usporiadania, výberu, kontaktných údajov, textov, fotografií, videí, grafického materiálu, grafiky, (obchodných) názvov, log a všetkých obchodných značiek je celým majetkom alebo boli zahrnuté na webovú stránku VGD Slovakia so súhlasom príslušného vlastníka, všetky práva vyhradené.

Časti webovej stránky VGD Slovakia sa môžu kopírovať elektronicky alebo ako tlačené kópie v rámci dohody so spoločnosťou VGD Slovakia a pod podmienkou, že sa neodstránia žiadne autorské práva ani iné oznámenia o vlastníctve. Akékoľvek iné použitie webovej stránky VGD Slovakia vrátane reprodukcie, úpravy, úpravy, prekladu, zdieľania a publikovania je zakázané, s výnimkou výslovného písomného súhlasu spoločnosti VGD Belgium. Stiahnutie, kopírovanie, prenos a šírenie webovej stránky VGD Slovakia v žiadnom prípade neznamená prevod práv na akýkoľvek softvér alebo iný materiál. Akékoľvek porušenie povedie k súdnemu konaniu.

Odkazy alebo hypertextové odkazy na webové stránky, ktoré nie sú vlastníctvom spoločnosti VGD Slovakia sa zahŕňajú iba na účely informovania používateľa. Zodpovednosť za obsah týchto webových stránok nie je akceptovaná. Tieto webové stránky spadajú do výlučnej zodpovednosti tých, ktorí tieto ďalšie webové stránky sprístupnia.

Vyššie uvedené podmienky a usmernenia sa riadia slovenským právom.

Disclaimer Nexia International

VGD je členskou spoločnosťou siete „Nexia International“. Nexia International je vedúcou svetovou sieťou nezávislých účtovných a poradenských firiem poskytujúcich komplexné portfólio audítorských, účtovných, daňových a poradenských služieb. „Nexia International“ sa vzťahuje aj na obchodné meno spoločnosti Nexia International Limited, spoločnosti registrovanej na ostrove Man, ktorá prevádzkuje sieť Nexia International. Registračné číslo spoločnosti: 53513C. Sídlo: 1. poschodie, Šesťdesiat okružná cesta, Douglas, Ostrov Man, IM1 1SA. Nexia International Limited neposkytuje služby vo vlastnom mene ani inak. Nexia International Limited a členské firmy siete Nexia International (vrátane tých členov, ktorí obchodujú pod menom obsahujúcim slovo NEXIA) nie sú súčasťou celosvetového partnerstva. Nexia International Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za spáchanie akéhokoľvek konania, opomenutie konať alebo zodpovednosť ktoréhokoľvek z jeho členov. Každá členská spoločnosť v sieti Nexia International je samostatnou právnickou osobou. Nexia International Limited nepreberá zodpovednosť za straty, ktoré vzniknú v dôsledku akéhokoľvek konania alebo opomenutia na základe obsahu na tejto webovej stránke alebo akejkoľvek poskytnutej dokumentácie a externých odkazov. Obchodné značky NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA a logo NEXIA sú majetkom Nexia International Limited a používajú sa na základe licencie. Odkazy na spoločnosť Nexia alebo Nexia International sa vzťahujú na spoločnosť Nexia International Limited alebo na sieť firiem „Nexia International“, podľa kontextu.