Audit

Merať znamená vedieť...

avšak analýzy sa musia zakladať na spoľahlivých údajoch. Audítori VGD sú pripravení pomôcť Vám s tým.

Pri komunikácii so všetkými Vašimi obchodnými a finančnými kontaktmi je absolútnou nevyhnutnosťou spoľahlivosť Vášho finančného výkazníctva.

audit

ŠTATUTÁRNY AUDIT A OSOBITNÉ PRÁVNE PRIPOMIENKY

Štatutárny audit

K našim úlohám štatutárnych audítorov patrí kontrolovanie a osvedčovanie Vašich finančných výkazov a výročnej správy. V úzkej spolupráci s Vami vykonávame nasledujúce činnosti:

 • Mapujeme riziká Vašej organizácie;
 • Analyzujeme mechanizmy vnútornej kontroly na zmiernenie týchto rizík;
 • Poskytujeme odporúčania na znižovanie rizík;
 • Odhaľujeme príležitostí na optimalizáciu procesov;
 • Posudzujeme, či významné položky vo Vašej účtovnej závierke poskytujú skutočný a pravdivý obraz;
 • Navrhujeme opravy v prípade zistenia významných chýb;

Výsledkom je prehľadná audítorská správa ročnej účtovnej závierky alebo finančného vykazovania Vašej organizácie v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.

„Naši audítori tiež využívajú svoje odborné znalosti na poskytovanie profesionálneho obchodného poradenstva.“

Aby sme mohli podniknúť včasné a vhodné kroky, tak preverujeme a robíme testy vnútorných kontrol. Oznamujeme tiež riziká a príležitosti, ktoré objavíme rýchlo a presne.

Okrem tradičného štatutárneho auditu vykonávame:

 • Vykonávanie "limited review" Vašich finančných výkazov;
 • Finančný audit na mieru (Zákazka na „vybrané procedúry“ podľa odsúhlasených postupov);

Právne úlohy

Nad rámec so štatutárnym auditom vykonávajú naši audítori aj osobitné právne úlohy, ako napríklad:

 • Nepeňažný vklad;
 • Rozdelenie spoločnosti;
 • Fúzie podnikov;
 • Likvidácie podnikov;
checking numbers

Ďalšie služby

Naši audítori pre vás môžu tiež vykonať nasledujúce úlohy:

 • Hĺbková previerka podniku (due diligence);
 • Ocenenia organizácie;
 • Finančné analýzy a štúdie uskutočniteľnosti;
 • Príprava konsolidácie (v súlade s IFRS);
 • Interné audity;
 • Riadenie rizík (Risk Management);

„Viac ako len kontrola údajov.“

 • VGD Audit je s viac ako 7 audítormi a 150 štatutárnymi audítorskými mandátmi jedným z najväčších hráčov na Slovensku;
 • Máme skúsenosti so všetkými typmi spoločností i neziskovými organizáciami;
 • Náš interný tím odborníkov v oblasti daní a právnych aspektov, sociálneho práva a podnikového financovania Vám pomôže so všetkými aspektmi Vašej spoločnosti.;
 • Sme Vašimi poradcami. Naše analýzy transformujeme do jasných odporúčaní, ktoré Vám ako podnikateľovi pomáhajú v rozhodovacom procese a popri raste Vášho podnikania;
Audit

Let's talk!

Pre nás je otvorená komunikácia medzi Vami a našimi audítormi veľmi podstatná.

Garantujeme osobný prístup prispôsobený na mieru Vašej organizácii. Príkladná a veľmi dôležitá je snaha o kontinuitu v našich tímoch, a to z hľadiska čo najefektívnejšieho vykonávania našej práce, ako aj z pohľadu zníženia záťaže Vašej vnútornej organizácie. Preto neustále pracujeme na digitalizácii našich procesov, ako aj informačných a komunikačných tokov.

Dlhodobý vzťah dôvery považujeme za nesmierne dôležitý. Aj preto sa zameriavame na priamu komunikáciu, v ktorej je náš prípadový manažér primárnym miestom pre všetky Vaše otázky. Vďaka našej horizontálnej štruktúre ste vždy v priamom kontakte so zodpovedným partnerom.

Správa o transparentnosti 2023

Správa o transparentnosti 2022

Správa o transparentnosti 2021

Správa o transparentnosti 2020

Správa o transparentnosti 2019

Správa o transparentnosti 2018 

Správa o transparentnosti 2017

Správa o transparentnosti 2016 

Správa o transparentnosti 2015

Správa o transparentnosti 2014 

Správa o transparentnosti 2013

Správa o transparentnosti 2012

Hľadáte spoločnosť, ktorá Vám ušije audit na mieru? Kedykoľvek kontaktujte našich audítorov.