Právo

Ak potrebujete právne poradenstvo šité na mieru pre Vašu spoločnosť, kontaktujte  spolupracujúcu advokátsku kanceláriu VGD Legal. Poskytuje právne poradenstvo podnikateľom v oblasti  obchodného práva, riadenia procesu prevzatia spoločnosti (takeover supervision) a zmluvného práva (contract management). Na zmluvy a právne vzťahy sa totiž vzťahujú rôzne druhy právnych predpisov a právny žargón má mnoho špecifík, ktoré sú často komplikované a časovo náročné.

„Naši špecialisti z advokátskej kancelárie VGD Legal prinášajú prehľadnosť do týchto komplexných tém.“

Pri poskytovaní právneho poradenstva taktiež pomáhame klientom vypracovať nevyhnutné dokumenty potrebné na založenie spoločnosti, prípadne zmenu alebo doplnenie predmetov podnikania alebo stanov. Postaráme sa o potrebnú publikáciu týchto zmien.

Vennootschapsrecht

NAŠI PRÁVNY EXPERTI VÁM PORADIA V NASLEDUJÚCICH OBLASTIACH

Zmluvy

 • Naši odborníci Vám ponúkajú pomoc pri všetkých druhoch kontraktov či osobitých dohodách, kam patria kúpno-predajné zmluvy, nájomné zmluvy, dohody o sprostredkovaní, lízingové zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, splátkové kalendáre, dohody o urovnaní, úvery a pôžičky, sľuby odškodnenia, ručiteľské vyhlásenia, zmenky a podobne;

 

Rodinné podniky

 • Vypracujeme optimálnu vlastnícku štruktúru pre (rodinných) podnikateľov, zahŕňajúc prevody podielov v rámci rodiny, ako aj prevody mimo rodinu;
 • Zabezpečíme pravidlá spolupráce na úrovni akcionárov vypracovaním komplexných akcionárskych dohôd o  riadení rodinného podniku alebo hlasovaní, prípadne vytvorením osobitných kontrolných nástrojov;

Dedičské právo a poskytovanie právnej pomoci  pri nakladaní  s rodinným majetkom

 • Navrhneme majetkové usporiadanie počas Vášho života, kam radíme dary, predmanželské zmluvy, dohody o zúžení BSM, rozdelenie majetku medzi potomkov a podobne;
 • Pripravíme majetkové usporiadanie s účinnosťou po smrti, vypracovaním závetov.  Tento spôsob je optimálny a výhodný z hľadiska prechodu majetku na ďalšiu generáciu;
 • Máme rozsiahle znalosti ohľadom práva správy rodinného majetku, darovania a dedičského práva, ktorého účelom je ochrana nahromadeného dedičstva pre ďalšiu generáciu;

Právna pomoc spoločnostiam a právnickým osobám

 • Naši špecialisti sú Vašim dôveryhodným odborným partnerom a môžu Vám asistovať pri zakladaní spoločnosti, zostavovaní jej stanov, príprave zápisníc z valného zhromaždenia či predstavenstva, poprípade pri zrušení a likvidácii spoločnosti, ako aj ďalších činnostiach;
 • Nastavíme efektívnu reorganizáciu či reštrukturalizáciu spoločnosti, ako aj podobné úlohy, ktoré sú súčasťou podnikovej obchodnej stratégie, no zároveň nepatria ku každodenným povinnostiam manažmentu;
 • Silnou stránkou našich špecialistov je odbornosť v oblasti fúzií a akvizícií, ako aj podobných podnikových kombinácií;
 • Zabezpečíme právne služby pre Vašu spoločnosť s cieľom úspešného zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia;

Nehnuteľnosti

 • Zabezpečíme prevod a organizáciu Vášho portfólia nehnuteľností pod vedením našich odborníkov, prostredníctvom širokej škály právnych možností týkajúcich sa správy nehnuteľností;
 • Máme rozsiahle znalosti v oblasti vlastníckych práv, kam patria záložné práva, vecné bremená, prenájom pozemkov a budov a iné;
 • Naši odborníci v oblasti stavebného práva Vám pomôžu zabezpečiť hladký  priebeh Vášho developerského projektu;

Zápis do Obchodného registra

Od 1.10. 2020 vošla do platnosti novela zákona o Obchodnom registri, o ktorej si môžete prečítať viac v našich uverejnených článkoch. V súvislosti s novými povinnosťami ponúkame našim klientom paletu služieb, prostredníctvom ktorých zabezpečíme splnenie týchto povinností, ktoré Vám vznikli na základe spomínanej novely zákona o Obchodnom registri. Osobitne pre Vás zabezpečíme zápis nižšie uvedených (povinne zapisovaných) údajov do Obchodného registra

 • dátum narodenia a rodné číslo spoločníka - fyzickej osoby,
 • IČO spoločníka - právnickej osoby, a
 • iný identifikačný údaj (napr.: číslo pasu) konateľa, člena predstavenstva a dozornej rady, prokuristu a likvidátora, ktorí sú zahraničné fyzické osoby.

Máte viac otázok v oblasti práva? Kontaktujte nás!