Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie sa z roka na rok teší nárastu pozornosti médií. V posledných rokoch sa stala jednou z najdôležitejších tém medzinárodného daňového práva. Nie je to len otázka veľkých nadnárodných spoločností: mnoho malých a stredných podnikov či rodinných podnikateľov pôsobiacich na našom území, ale zároveň v susednými krajinách, si čoraz viac uvedomujú dôležitosť tejto záležitosti.

„Poradcovia VGD Vám radi objasnia komplikácie vo sfére transferového oceňovania.“

Transfer pricing

Vysvetlíme Vám transferové oceňovanie

Princíp nezávislého vzťahu

Transferové oceňovanie je založené na Princípe nezávislého vzťahu (Anglicky: Arm´s length principle, ALP), v zmysle že všetky transakcie medzi závislými osobami sa musia uskutočňovať tak, akoby boli tieto transakcie uskutočnené medzi nezávislými osobami. Preto je vhodné vykonať porovnávaciu analýzu (Anglicky: benchmark study), aby sa zabezpečilo, že vaše ceny odzrkadľujú trhové podmienky, berúc do úvahy vykonávané funkcie, znášané riziká a využívaný majetok jednotlivými stranami.

Zásada teritoriality

Od zavedenia transferového oceňovania štáty a hlavne daňové správy venujú čoraz viac pozornosti dodržiavaniu a kontrole trhových podmienok pre transakcie medzi závislými osobami. V medzinárodnom kontexte sa tejto problematike venuje ešte väčšia pozornosť, pretože nesprávne stanovenie cien potenciálne znamená stratu príjmov pre daňovú správu.

Let's talk!

„Ako špecialisti spoločnosti VGD si s vami radi sadnú za jeden stôl, aby vám pomohli porozumieť tejto zložitej oblasti a optimalizovať jej riešenie.“

 

Rýchly sken: identifikácia dôležitých bodov pozornosti a rizík vašej spoločnosti a kontrola, či vaša spoločnosť dodržiava (medzi)národné zákony a predpisy.

• Pomoc s transferovou dokumentáciou.

• Usmernenia a rady týkajúce sa plánovania a súladu.

Praktické implementovanie vašej politiky transferového oceňovania. tak na Slovensku, ako aj na medzinárodnej úrovni.

Príprava analýz porovnateľnosti ex ante/ex post (vrátane rôznych nehmotných aktív a finančných transakcií).

Zastupovanie klientov v daňových sporoch týkajúcich sa transferového oceňovania.

Pre ďalšie otázky týkajúce sa transferového oceňovania kontaktujte našich poradcov.