Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Sektor kryptoaktív, hoci je stále relatívne nový, už teraz zásadným spôsobom zmenil doterajší svet platieb a investícií. Toto dynamicky napredujúce odvetvie predstavuje v súčasnosti dôležitú výzvu pre daňové úrady, ktoré nie vždy sú schopné sledovať kapitálové zisky získané práve obchodovaním s kryptoaktívami. Preto za účelom posilnenia medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní v oblasti automatickej výmeny informácií bola dňa 17. októbra 2023 prijatá v poradí už 8. smernica - DAC8. Cieľom tejto smernice je zabezpečiť spravodlivé zdaňovanie, eliminovať vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a zabrániť daňovým únikom, predovšetkým v oblasti obchodovania s kryptoaktívami a e-peniazmi. Smernica by sa mala začať uplatňovať od 1. januára 2026 a jednotlivé členské štáty sú povinné zapracovať do svojej legislatívy ustanovenia z nej vyplývajúce do 31.12.2025.

Koho sa budú týkať nové oznamovacie povinnosti vyplývajúce z DAC8?

Nové oznamovacie pravidlá sa budú vzťahovať na všetkých poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí sú povinní v súlade s DAC8 pravidlami oznamovať daňovým orgánom informácie o používateľoch kryptoaktív. Daňové orgány majú po novom automaticky povinnosť si medzi sebou informácie navzájom zdieľať. V dôsledku takejto „bonzovacej“ procedúry sa docieli to, že informácie o obchodovaní s kryptoaktívami budú reportované daňovej správe toho štátu, v ktorom má používateľ kryptoaktív svoju daňovú rezidenciu. Proces automatickej výmeny informácií umožní daňovým orgánom sledovať a vyhodnocovať transakcie s kryptoaktívami oveľa detailnejšie, čím sa má predísť snahám nezdaniť príjem plynúci práve z obchodovania s kryptoaktívami.

Čo bude podliehať oznamovaniu?

Oznamovaniu budú podliehať kryptoaktíva používané na platobné a investičné účely. Pôjde teda o také kryptoaktíva, ktoré sú emitované decentralizovaným spôsobom, stablecoiny vrátane tokenov elektronických peňazí vymedzených v nariadení EU a určité nezameniteľne tokeny.

Aká je lehota na splnenie oznamovacej povinnosti?

Oznamovanie bude realizované prostredníctvom určeného elektronického formulára v lehote do deviatich mesiacov od skončenia kalendárneho roka. Prvé oznamovacie obdobie začne plynúť od 1.1.2026.

Akých ďalších oblastí sa dotkne DAC8 okrem transakcií s kryptoaktívami?

  • V záujme zabránenia daňovým únikom budú členské štáty v súlade s DAC8 povinné zabezpečiť výmenu informácii vzťahujúcich sa aj na príjmy z dividend, ktoré sa nevyplácajú na správcovský účet, tzv. „non-custodial dividendy“. Hlavným nevyhnutným identifikátorom pri oznamovaní informácii bude daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré umožní členským štátom prepojiť prijaté informácie, jednoduchšie identifikovať daňovníka a v konečnom dôsledku správne určiť príslušnú daňovú povinnosť.
  • Súčasťou automatickej výmeny informácií budú aj cezhraničné záväzné stanoviská pre fyzické osoby, ktorých súčasťou je prvok medzinárodného zdanenia. Tieto stanoviská by mali slúžiť ako zdroj názornej ukážky alebo výkladu s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch. Uplatňovanie spoločných postupov, aplikovanie princípov zdanenia a záverov z nich vyplývajúcich by taktiež malo dopomôcť k zníženiu rizika daňového podvodu.

Potrebujete vypracovať internú smernicu s aktuálnymi informáciami?

Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov.

Najnovšie správy

Druhá šanca pri ukladaní pokuty a skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Druhá šanca pri ukladaní pokuty a skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Čítaj viac
dan z prijmu

Nepremeškajte lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za rok 2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac