Vylúčenie fyzickej osoby z funkcie člena štatutárneho orgánu

Vylúčenie fyzickej osoby z funkcie člena štatutárneho orgánu je pomerne novým nástrojom v rukách správcu dane, ktorý bol do Daňového poriadku zavedený od 1.1.2022 prostredníctvom nového ustanovenia § 157a Daňového poriadku. Tento nástroj má síce za cieľ očistu podnikateľského prostredia a eliminácii tzv. „bielych koňov“, no z našej skúsenosti môže byť správcom dane použitý aj neprimerane prísne s rozsiahlymi negatívnymi dôsledkami na podnikanie. V nasledujúcom texte preto prinášame praktické informácie ohľadom vylúčenia fyzickej osoby, o ktorých je dobré vedieť.  

Čo je vylúčenie z pozície člena štatutárneho orgánu?

Rozhodnutie o vylúčení pre fyzickú osobu znamená, že nesmie vykonávať funkciu konateľa spoločnosti, predsedu družstva, spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti, komplementára v komanditnej spoločnosti či člena predstavenstva v akciovej spoločnosti, a to po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení. Jednoducho povedané, fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, resp. si neplnia svoje povinnosti, môžu byť vylúčené z pozície štatutára na 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

Vylúčenie sa týka len tej fyzickej osoby, ktorá koná v mene subjektu, netýka sa samotného daňového subjektu (t.j. spoločnosti). Avšak funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu nezaniká vylúčenej fyzickej osobe iba v obchodnej spoločnosti, v súvislosti s ktorou bolo rozhodnutie o vylúčení vydané, ale vo všetkých obchodných spoločnostiach, v ktorých je vylúčená fyzická osoba štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu. Pokiaľ je teda fyzická osoba konateľom napr. v 3 spoločnostiach, vylúčenie z funkcie štatutárneho orgánu sa bude týkať všetkých 3 spoločností.

Dňa 04.10.2023 zverejnila Finančná správa tlačovú správu, podľa ktorej od začiatku roka 2022 bolo celkovo vydaných 146 rozhodnutí o vylúčení a spracovaných 95 diskvalifikačných listov. Podľa štatistiky Finančnej správy tak boli k dátumu vydania tlačovej správy fyzické osoby ako štatutár vylúčené v 578 spoločnostiach.

Kedy môže k vylúčeniu v súvislosti so správou daní dôjsť?

K vylúčeniu fyzickej osoby z funkcie člena štatutárneho orgánu môže v súvislosti so správou daní dôjsť v nasledovných dvoch prípadoch:

  1. ak ide o fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorá mala ukončenú daňovú kontrolu spôsobom, že zanikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu, a zároveň ktorá má daňový nedoplatok a nedoplatok na inom peňažnom plnení v úhrne aspoň 5 000,- EUR viac ako 1 rok po splatnosti;
  2. ak ide o fyzickú osobu, ktorá bola štatutárnym orgánom alebo bola členom štatutárneho orgánu spoločnosti v čase, keď spoločnosť podala daňové priznanie na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňová kontrola ukončená spôsobom, že zanikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu.

Zásadnou pri vylúčení fyzickej osoby je skutočnosť, že daňová kontrola bola ukončená spôsobom, že zanikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu. To sa udeje vtedy, keď daňový subjekt neumožnil vykonanie daňovej kontroly do 3 mesiacov od jej začatia. Avšak keďže slovné spojenie „neumožniť vykonanie daňovej kontroly“ nie je žiadnym spôsobom v zákone upravené, je veľmi otázne, kedy správca dane môže aplikovať toto ustanovenie a tvrdiť, že daňový subjekt neumožnil vykonanie daňovej kontroly do 3 mesiacov od jej začatia. V praxi teda môžu nastať aj situácie, kedy daňový subjekt so správcom dane v rámci daňovej kontroly spolupracuje, zúčastní sa ústneho pojednávania, vysvetlí dôvod vzniku nadmerného odpočtu, predloží prvotnú sadu dôkazov, avšak nereaguje na následné výzvy správcu dane na predloženie ďalších dôkazov.

V každom prípade odporúčame nepodceniť spoluprácu so správcom dane počas každej daňovej kontroly a obzvlášť pri daňovej kontrole, ktorá začala pred vyplatením nadmerného odpočtu. Je dobré spolupracovať s daňovým poradcom, ktorý má skúsenosti so zastupovaním počas daňových kontrol.

Máte záujem o bližšie informácie o vylúčení fyzickej osoby alebo Vám správca dane doručil rozhodnutie o vylúčení a chceli by ste poznať spôsoby, ako sa voči nemu efektívne brániť?

 Neváhajte sa obrátiť na tím našich skúsených profesionálov v oblasti daňového poradenstva.

Najnovšie správy

novela zakona o DPH

NRSR schválila dlho očakávanú novelu zákona o DPH

Čítaj viac
sezonna praca

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2024

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac