6 vecí, ktoré by ste mali vedieť v súvislosti s novelou Obchodného registra II.

Pred pár dňami sme uverejnili prvú časť článku o novele Obchodného registra, ktorý nájdete TU. V článku sme sa venovali 6 bodom, kde sme Vám priblížili napr. povinnú e-komunikáciu s Obchodným registrom, menovú konverziu či výmaz FO z tohto registra. Dnes Vám prinášame ďalšie novinky, ktoré by Vám so spomínanou novelou nemali uniknúť.

1. Výmaz spoločností v likvidácií

Spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1.10.2016 a predpokladá sa ich úpadok budú vymazané z Obchodného registra aj bez návrhu. Úpadok spoločnosti sa predpokladá ak likvidátor neuloží do zbierky listín zoznam majetku týchto spoločností do 31. decembra 2020. K takémuto výmazu nedôjde ak je likvidovaná spoločnosť zároveň aj v konkurze.

2. Zápis ďalších osobných údajov do Obchodného registra

Rozširuje sa aj zoznam údajov zapisovaných do Obchodného registra. Spoločníci, fyzické osoby, budú mať povinnosť zapísať svoj dátum narodenia a rodné číslo prípadne iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené. Už zapísané spoločnosti majú povinnosť doplniť tieto informácie najneskôr do 31.09.2021.

3. Sprísnenie sankcie za neuloženie účtovnej závierky

V prípade, ak sa spoločnosť omešká s uložením o  účtovnej závierky o viac ako 6 mesiacov, súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti.  

V prípade, ak má spoločnosť povinnosť odovzdať účtovnú závierku napríklad do 31.3.2021 v zmysle zákona o dani z príjmov a nesplní si ju ani do 30.9.2021, súd na základe nesplnenia tejto povinnosti začne konanie o zrušení spoločnosti a následne ju môže vymazať z obchodného registra.

4. Likvidácia spoločnosti

V rámci novej úpravy spoločnosť vstupuje do likvidácie až zápisom likvidátora do Obchodného registra SR. Podľa súčasnej úpravy spoločnosť vstúpi do likvidácie dňom prijatia rozhodnutia o svojim zrušení. Ustanoviť likvidátora musí spoločnosť najneskôr do 60 dní od zrušenia, inak jej ho ustanoví súd.

V likvidácii sa zavádza povinnosť zloženia preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora do úschovy notára . Podľa aktuálneho návrhu Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti výška preddavku likvidátora bude v sume 1.500,-EUR.

Vstupom spoločnosti do likvidácie zanikajú všetky jednostranné právne úkony spoločnosti, jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry okrem splnomocnení na zastupovanie spoločnosti v súdnych konania.

Novou povinnosťou likvidátora bude vyhotoviť a zverejniť zoznam prihlásených pohľadávok a zoznam majetku spoločnosti v Zbierke listín. Likvidátor bude zároveň po novom zverejňovať v Obchodnom vestníku oznámenie o skončení likvidácie a oznámenie o schválení účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Povinnosť oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a výzva veriteľom na prihlásenie pohľadávok ostáva zachovaná.

Zmenil sa aj spôsob nakladania s majetkom spoločnosti. Od momentu zrušenia spoločnosti až do jej vstupu do likvidácie podlieha nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10% hodnoty základného imania spoločnosti, oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Samotný právny úkon nadobudne účinnosť až po splnení vyššie uvedenej povinnosti.

Rozširuje sa aj úprava dodatočnej likvidácie spoločnosti. V prípade ak bola spoločnosť vymazaná z Obchodného registra bez právneho nástupcu a zároveň sa zistí majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na nariadení dodatočnej likvidácie rozhodne o dodatočnej likvidácií. Takáto osoba musí zložiť preddavok na likvidáciu. Dodatočne zlikvidovať je možné majetok len v lehote 4 rokov od okamihu výmazu spoločnosti z obchodného registra, po uplynutí tejto lehoty prepadne majetok spoločnosti štátu.

5. Zmena predmetu podnikania

Od 01.10.2020 si môžu dať podnikatelia zapísať zmenu v predmete podnikania aj cestou jednotného kontaktného miesta (Okresný úrad, živnostenský odbor), teda už nielen cestou Obchodného registra.

6. Potvrdenie zapísaných údajov

Slovenský zriaďovateľ organizačnej zložky a zahraničný zriaďovateľ organizačnej zložky alebo podniku sú povinní najneskôr do 30.09.2021 podať do Obchodného registra návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o organizačnej zložke, resp. podniku. Ak tak neurobia do 30.09.2021, registrový súd vymaže organizačnú zložku, resp. podnik z Obchodného registra.

Zároveň by sme Vás radi informovali, že na základe novely Obchodného zákonníka účinnej od 1.9.2020 je možné zvýšiť základné imanie z nerozdeleného zisku spoločnosti aj bez potreby overenia účtovnej závierky audítorom. Pro spoločnosti s ručením obmedzeným je podmienkou je, že musí ísť o nerozdelený zisk, ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom, takéto zvýšenie bude  max. vo výške základného imania spoločnosti pred zvýšením, a že k zvýšeniu dôjde do 6 mesiacov od zostavenia účtovnej závierky. Pri akciovej spoločnosti je takéto zvýšenie prípustné aj nad výšku pôvodného základného imania pred zvýšením.

Pozor! Všetky povinnosti vyplývajúce zo spomínanej novely v Obchodnom registri je potrebné aktualizovať do konca októbra 2022. Pri nedodržaní stanoveného termínu vám hrozí pokuta až do výšky 3000€, prípadne výmaz z Obchodného registra. Samozrejme, že naši experti z právneho oddelenia sú pripravení poskytnúť vám v tejto oblasti pomocnú ruku. Napíšte nám na vgdsklegal@vgd.eu a všetky vaše povinnosti vyriešime za vás.

Veríme, že sme Vám zmeny, ktoré so sebou prinesie 1. september a 1. október zrozumiteľne sprostredkovali. Novela Obchodného registra je však komplexná téma a obnáša ďalšie, detailnejšie informácie. Ak chcete o spomínanej novele vedieť viac, prípadne by ste radi lepšie porozumeli bodom spomenutým vyššie, neváhajte kontaktovať našich expertov. Potrebné údaje rovnako ako viac informácií nájdete na našom webe, Facebooku či Linked-Ine.

Potrebujete podniknúť ďalšie kroky? Sme tu pre Vás!

Náš tím je pripravený pomôcť Vám. 

Najnovšie správy

zmena  príslušnosti súdov

Zmena príslušnosti súdov od 01.06.2023

Čítaj viac
elektronicke pnky

Elektronické PNky od 01.06.2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac