6 vecí, ktoré by ste mali vedieť v súvislosti s novelou Obchodného registra II.

Pred pár dňami sme uverejnili prvú časť článku o novele Obchodného registra, ktorý nájdete TU. V článku sme sa venovali 6 bodom, kde sme Vám priblížili napr. povinnú e-komunikáciu s Obchodným registrom, menovú konverziu či výmaz FO z tohto registra. Dnes Vám prinášame ďalšie novinky, ktoré by Vám so spomínanou novelou nemali uniknúť.

1. Výmaz spoločností v likvidácií

Spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1.10.2016 a predpokladá sa ich úpadok budú vymazané z Obchodného registra aj bez návrhu. Úpadok spoločnosti sa predpokladá ak likvidátor neuloží do zbierky listín zoznam majetku týchto spoločností do 31. decembra 2020. K takémuto výmazu nedôjde ak je likvidovaná spoločnosť zároveň aj v konkurze.

2. Zápis ďalších osobných údajov do Obchodného registra

Rozširuje sa aj zoznam údajov zapisovaných do Obchodného registra. Spoločníci, fyzické osoby, budú mať povinnosť zapísať svoj dátum narodenia a rodné číslo prípadne iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené. Už zapísané spoločnosti majú povinnosť doplniť tieto informácie najneskôr do 31.09.2021.

3. Sprísnenie sankcie za neuloženie účtovnej závierky

V prípade, ak sa spoločnosť omešká s uložením o  účtovnej závierky o viac ako 6 mesiacov, súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti.  

V prípade, ak má spoločnosť povinnosť odovzdať účtovnú závierku napríklad do 31.3.2021 v zmysle zákona o dani z príjmov a nesplní si ju ani do 30.9.2021, súd na základe nesplnenia tejto povinnosti začne konanie o zrušení spoločnosti a následne ju môže vymazať z obchodného registra.

4. Likvidácia spoločnosti

V rámci novej úpravy spoločnosť vstupuje do likvidácie až zápisom likvidátora do Obchodného registra SR. Podľa súčasnej úpravy spoločnosť vstúpi do likvidácie dňom prijatia rozhodnutia o svojim zrušení. Ustanoviť likvidátora musí spoločnosť najneskôr do 60 dní od zrušenia, inak jej ho ustanoví súd.

V likvidácii sa zavádza povinnosť zloženia preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora do úschovy notára . Podľa aktuálneho návrhu Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti výška preddavku likvidátora bude v sume 1.500,-EUR.

Vstupom spoločnosti do likvidácie zanikajú všetky jednostranné právne úkony spoločnosti, jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry okrem splnomocnení na zastupovanie spoločnosti v súdnych konania.

Novou povinnosťou likvidátora bude vyhotoviť a zverejniť zoznam prihlásených pohľadávok a zoznam majetku spoločnosti v Zbierke listín. Likvidátor bude zároveň po novom zverejňovať v Obchodnom vestníku oznámenie o skončení likvidácie a oznámenie o schválení účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Povinnosť oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a výzva veriteľom na prihlásenie pohľadávok ostáva zachovaná.

Zmenil sa aj spôsob nakladania s majetkom spoločnosti. Od momentu zrušenia spoločnosti až do jej vstupu do likvidácie podlieha nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10% hodnoty základného imania spoločnosti, oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Samotný právny úkon nadobudne účinnosť až po splnení vyššie uvedenej povinnosti.

Rozširuje sa aj úprava dodatočnej likvidácie spoločnosti. V prípade ak bola spoločnosť vymazaná z Obchodného registra bez právneho nástupcu a zároveň sa zistí majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na nariadení dodatočnej likvidácie rozhodne o dodatočnej likvidácií. Takáto osoba musí zložiť preddavok na likvidáciu. Dodatočne zlikvidovať je možné majetok len v lehote 4 rokov od okamihu výmazu spoločnosti z obchodného registra, po uplynutí tejto lehoty prepadne majetok spoločnosti štátu.

5. Zmena predmetu podnikania

Od 01.10.2020 si môžu dať podnikatelia zapísať zmenu v predmete podnikania aj cestou jednotného kontaktného miesta (Okresný úrad, živnostenský odbor), teda už nielen cestou Obchodného registra.

6. Potvrdenie zapísaných údajov

Slovenský zriaďovateľ organizačnej zložky a zahraničný zriaďovateľ organizačnej zložky alebo podniku sú povinní najneskôr do 30.09.2021 podať do Obchodného registra návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o organizačnej zložke, resp. podniku. Ak tak neurobia do 30.09.2021, registrový súd vymaže organizačnú zložku, resp. podnik z Obchodného registra.

Zároveň by sme Vás radi informovali, že na základe novely Obchodného zákonníka účinnej od 1.9.2020 je možné zvýšiť základné imanie z nerozdeleného zisku spoločnosti aj bez potreby overenia účtovnej závierky audítorom. Pro spoločnosti s ručením obmedzeným je podmienkou je, že musí ísť o nerozdelený zisk, ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom, takéto zvýšenie bude  max. vo výške základného imania spoločnosti pred zvýšením, a že k zvýšeniu dôjde do 6 mesiacov od zostavenia účtovnej závierky. Pri akciovej spoločnosti je takéto zvýšenie prípustné aj nad výšku pôvodného základného imania pred zvýšením.

Pozor! Všetky povinnosti vyplývajúce zo spomínanej novely v Obchodnom registri je potrebné aktualizovať do konca októbra 2022. Pri nedodržaní stanoveného termínu vám hrozí pokuta až do výšky 3000€, prípadne výmaz z Obchodného registra. Samozrejme, že naši experti z právneho oddelenia sú pripravení poskytnúť vám v tejto oblasti pomocnú ruku. Napíšte nám na vgdsklegal@vgd.eu a všetky vaše povinnosti vyriešime za vás.

Veríme, že sme Vám zmeny, ktoré so sebou prinesie 1. september a 1. október zrozumiteľne sprostredkovali. Novela Obchodného registra je však komplexná téma a obnáša ďalšie, detailnejšie informácie. Ak chcete o spomínanej novele vedieť viac, prípadne by ste radi lepšie porozumeli bodom spomenutým vyššie, neváhajte kontaktovať našich expertov. Potrebné údaje rovnako ako viac informácií nájdete na našom webe, Facebooku či Linked-Ine.

Potrebujete podniknúť ďalšie kroky? Sme tu pre Vás!

Náš tím je pripravený pomôcť Vám. 

Najnovšie správy

DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac
kúpe a predaji nehnuteľnosti

Ako má vyzerať perfektná kúpna zmluva?

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac