6 vecí, ktoré by ste mali vedieť v súvislosti s novelou Obchodného registra I.

Vedeli ste, že od 1.10.2020 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka? Ide o rozsiahlu novelu a podnikateľské subjekty by sa s ňou mali oboznámiť s predstihom, v opačnom prípade riskujú výmaz z Obchodného registra či zablokovanie obchodných transakcií. Vyššie spomínaná novela zahŕňa niekoľko bodov a viaceré z nich Vám priblížime v prvej časti článku týkajúceho sa tejto novely.

1. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

Pri registrácií sídla právnickej osoby sa bude vyžadovať súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne osvedčeným podpisom. Vzhľadom na chýbajúce prechodné ustanovenia sa táto požiadavka vzťahuje aj na právnické osoby zapísané v obchodnom registri, pričom sú povinné doložiť tento súhlas najneskôr do 30. septembra 2021, ibaže sú sami vlastníkmi nehnuteľnosti, v ktorej majú registrované sídlo. V prípade nesplnenia danej povinnosti súd môže vymazať spoločnosť z Obchodného registra aj bez návrhu. Podľa nášho názoru takto formulované ustanovenie porušuje zákaz retroaktivity. Vo veci výkladu predmetného ustanovenia komunikujeme s Ministerstvom Spravodlivosti SR. O výsledku Vás budeme informovať na našom webe. 

2. Zrušenie pojmu odštepný závod

Upúšťa sa od pojmu „Odštepný závod“, pričom sa bude používať už len pojem Organizačná zložka podniku právnickej osoby. V prípade zriadenia organizačnej zložky slovenskou právnickou osobou nebude na jej vznik potrebný zápis do Obchodného registra SR. V prípade, ak je zriaďovateľom organizačnej zahraničná osoba, tak aj naďalej sa vyžaduje k jej vzniku zápis do Obchodného registra.

3. Oprávnenie konať

Obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti sa už nebude zapisovať do obchodného registra (napr. že konateľ XY je oprávnený samostatne podpisovať zmluvy max. v hodnote do 100.000,- EUR). Upraviť spôsob konania v mene spoločnosti sa neobmedzuje (napr. že v mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne). Spoločnosti, ktoré majú v Obchodnom registri zapísané obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu sú povinné najneskôr do 30.09.2021 takéto obmedzenie zrušiť.

4. Výmaz fyzických osôb z Obchodného registra SR.

Ruší sa možnosť dobrovoľného zápisu fyzickej osoby podnikateľa do Obchodného registra a už zapísané fyzické osoby budú z neho vymazané. Zároveň budú vymazané aj podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb.

5. Povinná e-komunikácia s obchodným registrom

Návrhy do Obchodného registra sa budú podávať výlučne elektronicky. Na návrhy v inej forme sa nebude prihliadať.

6. Menová konverzia

Z Obchodného registra budú vymazané aj spoločnosti, ktoré si do 1.12.2020 nesplnia povinnosť menovej konverzie základného imania a podielov z meny SKK na menu EUR.

Pozor! Všetky povinnosti vyplývajúce zo spomínanej novely v Obchodnom registri je potrebné aktualizovať do konca októbra 2022. Pri nedodržaní stanoveného termínu vám hrozí pokuta až do výšky 3000€, prípadne výmaz z Obchodného registra. Samozrejme, že naši experti z právneho oddelenia sú pripravení poskytnúť vám v tejto oblasti pomocnú ruku. Napíšte nám na vgdsklegal@vgd.eu a všetky vaše povinnosti vyriešime za vás. 

Radi by sme vám dali do pozornosti, že pre vás pripravujeme aj druhú časť článku o novele Obchodného registra, kde Vám ozrejmíme ďalšie body týkajúce sa tejto novely. Zároveň vám odporúčame sledovať náš web , facebookovú stránku či Linked-In, kde nájdete vždy aktuálne informácie. 

Najnovšie správy

zmena  príslušnosti súdov

Zmena príslušnosti súdov od 01.06.2023

Čítaj viac
elektronicke pnky

Elektronické PNky od 01.06.2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac