6 vecí, ktoré by ste mali vedieť v súvislosti s novelou Obchodného registra I.

Vedeli ste, že od 1.10.2020 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka? Ide o rozsiahlu novelu a podnikateľské subjekty by sa s ňou mali oboznámiť s predstihom, v opačnom prípade riskujú výmaz z Obchodného registra či zablokovanie obchodných transakcií. Vyššie spomínaná novela zahŕňa niekoľko bodov a viaceré z nich Vám priblížime v prvej časti článku týkajúceho sa tejto novely.

1. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

Pri registrácií sídla právnickej osoby sa bude vyžadovať súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne osvedčeným podpisom. Vzhľadom na chýbajúce prechodné ustanovenia sa táto požiadavka vzťahuje aj na právnické osoby zapísané v obchodnom registri, pričom sú povinné doložiť tento súhlas najneskôr do 30. septembra 2021, ibaže sú sami vlastníkmi nehnuteľnosti, v ktorej majú registrované sídlo. V prípade nesplnenia danej povinnosti súd môže vymazať spoločnosť z Obchodného registra aj bez návrhu. Podľa nášho názoru takto formulované ustanovenie porušuje zákaz retroaktivity. Vo veci výkladu predmetného ustanovenia komunikujeme s Ministerstvom Spravodlivosti SR. O výsledku Vás budeme informovať na našom webe. 

2. Zrušenie pojmu odštepný závod

Upúšťa sa od pojmu „Odštepný závod“, pričom sa bude používať už len pojem Organizačná zložka podniku právnickej osoby. V prípade zriadenia organizačnej zložky slovenskou právnickou osobou nebude na jej vznik potrebný zápis do Obchodného registra SR. V prípade, ak je zriaďovateľom organizačnej zahraničná osoba, tak aj naďalej sa vyžaduje k jej vzniku zápis do Obchodného registra.

3. Oprávnenie konať

Obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti sa už nebude zapisovať do obchodného registra (napr. že konateľ XY je oprávnený samostatne podpisovať zmluvy max. v hodnote do 100.000,- EUR). Upraviť spôsob konania v mene spoločnosti sa neobmedzuje (napr. že v mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne). Spoločnosti, ktoré majú v Obchodnom registri zapísané obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu sú povinné najneskôr do 30.09.2021 takéto obmedzenie zrušiť.

4. Výmaz fyzických osôb z Obchodného registra SR.

Ruší sa možnosť dobrovoľného zápisu fyzickej osoby podnikateľa do Obchodného registra a už zapísané fyzické osoby budú z neho vymazané. Zároveň budú vymazané aj podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb.

5. Povinná e-komunikácia s obchodným registrom

Návrhy do Obchodného registra sa budú podávať výlučne elektronicky. Na návrhy v inej forme sa nebude prihliadať.

6. Menová konverzia

Z Obchodného registra budú vymazané aj spoločnosti, ktoré si do 1.12.2020 nesplnia povinnosť menovej konverzie základného imania a podielov z meny SKK na menu EUR.

Pozor! Všetky povinnosti vyplývajúce zo spomínanej novely v Obchodnom registri je potrebné aktualizovať do konca októbra 2022. Pri nedodržaní stanoveného termínu vám hrozí pokuta až do výšky 3000€, prípadne výmaz z Obchodného registra. Samozrejme, že naši experti z právneho oddelenia sú pripravení poskytnúť vám v tejto oblasti pomocnú ruku. Napíšte nám na vgdsklegal@vgd.eu a všetky vaše povinnosti vyriešime za vás. 

Radi by sme vám dali do pozornosti, že pre vás pripravujeme aj druhú časť článku o novele Obchodného registra, kde Vám ozrejmíme ďalšie body týkajúce sa tejto novely. Zároveň vám odporúčame sledovať náš web , facebookovú stránku či Linked-In, kde nájdete vždy aktuálne informácie. 

Najnovšie správy

novela zakona o DPH

NRSR schválila dlho očakávanú novelu zákona o DPH

Čítaj viac
sezonna praca

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2024

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac