Nové pravidlo obmedzujúce výšku úrokových nákladov zahŕňaných do daňových výdavkov

Pripravovaný návrh zákona, ktorý by mal meniť a dopĺňať Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, plánuje zaviesť nové pravidlo obmedzujúce výšku úrokových nákladov, ktoré bude možné zahrnúť do daňových výdavkov spoločností.

Vzhľadom na potrebu implementácie článku 4 Smernice Rady EÚ č. 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (tzv. smernica ATAD) je v súčasnosti pripravovaný nový návrh zákona, ktorý bude meniť a dopĺňať Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) o nové pravidlo, ktoré bude obmedzovať výšku daňovo uznateľných úrokových nákladov u všetkých daňovníkov – právnických osôb.

Momentálne je na Slovensku využívané prechodné obdobie implementácie článku 4 smernice ATAD, pričom však najneskôr do 1. januára 2024 musí byť tento článok smernice transponovaný aj do slovenských právnych predpisov.

Na základe predbežnej informácie k pripravovanému návrhu zákona, by malo spomínané nové pravidlo obmedzovať výšku prevyšujúcich úrokových nákladov (úrokových nákladov prevyšujúcich úrokové príjmy), ktoré bude možné zahrnúť do daňových výdavkov spoločností. Základom pre určenie daňovo uznateľnej výšky prevyšujúcich úrokových nákladov by mal byť základ dane spoločnosti zvýšený o daňové odpisy a presahujúce (daňové) náklady na prijaté pôžičky a úvery. Z tohto základu by následne mala spoločnosť vypočítať sumu predstavujúcu 30 %, ktorá bude zároveň sumou daňovo uznateľných prevyšujúcich úrokových nákladov v danom zdaňovacom období.

Článok 4 smernice ATAD tiež umožňuje členským štátom, aby za daňovníka považovali aj subjekt, ktorý uplatňuje daňové predpisy v mene skupiny, resp. subjekt v skupine, ktorý nekonsoliduje výsledky svojich členov na daňové účely. V týchto prípadoch smernica ATAD umožňuje vypočítať presahujúce úrokové náklady a základ pre určenie daňovo uznateľnej výšky týchto nákladov aj na úrovni skupiny, a to zohľadnením výsledkov všetkých jej členov.

Smernica ATAD taktiež umožňuje členským štátom priznať daňovníkom právo na odpočítanie si presahujúcich úrokových nákladov do fixnej výšky 3 000 000 EUR, resp. úplne odpočítať presahujúce úrokové náklady v prípade, ak je daňovník samostatným subjektom (nie je súčasťou konsolidovanej skupiny a nemá žiadny prepojený podnik ani stálu prevádzkareň).

Na rozdiel od v súčasnosti využívaného limitovania úrokových nákladov pravidlami nízkej kapitalizácie v súlade s § 21a ZDP, ktoré sa týka iba úrokových nákladov vznikajúcich v súvislosti s prijatými úvermi a pôžičkami od závislých osôb, by sa malo toto nové pravidlo vzťahovať na všetkých daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami a prijímajú úvery alebo pôžičky, bez ohľadu na to, či sú tieto poskytované závislými alebo nezávislými osobami.

V prípade, ak Vaša spoločnosť prijíma úvery alebo pôžičky od iných osôb, bude sa toto nové pravidlo obmedzenia výšky daňovo uznateľných prevyšujúcich úrokových nákladov vzťahovať aj na Vás, a preto Vám odporúčame dostatočne včas preveriť, aké dopady môže mať na Vašu spoločnosť, resp. skupinu.

V prípade otázok sú vám k dispozícii naši odborníci.

Obráťte sa na nás.

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac