Vplyv novely zákona o Obchodnom registri na organizačné zložky

V nadväznosti na sériu článkov týkajúcich sa novely zákona o Obchodnom registri účinnej od 1. októbra 2020, Vám prinášame ďalšiu časť tejto novely, ktorá sa týka len organizačných zložiek. Uverejnené články týkajúce sa tejto problematiky nájdete TU a tiež TU

  1. Zmena definície organizačnej zložky

V prvom rade novela zmenila základnú definíciu organizačnej zložky, ktorá doteraz znela nasledovne „Organizačnou zložkou podniku sa rozumie odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku....“,  a to tak, že sa z definície vypustil pojem odštepný závod a organizačná zložka sa definuje už len ako organizačný útvar podniku. Táto úprava prispela k lepšej prehľadnosti a pochopiteľnosti samotnej definície organizačnej zložky.

  1. Potvrdenie zapísaných údajov v obchodnom registri

Na základe novely a v záujme prečistenia neaktívnych organizačných zložiek, sú zriaďovatelia organizačných zložiek zahraničných alebo slovenských právnických osôb povinní do 30. septembra 2021 podať návrh do obchodného registra, ktorým potvrdia všetky zapísané údaje o danej organizačnej zložke resp. navrhnú zmeny zapísaných údajov.

Za týmto účelom vytvorilo Ministerstvo spravodlivosti SR osobitný formulár, ktorý sa elektronicky podáva do obchodného registra. Samotné podanie návrhu v zákonnej lehote nepodlieha poplatkovej povinnosti. V prípade nesplnenia povinnosti je registrový súd povinný organizačnú zložku z Obchodného registra vymazať ex offo

Registračný súd organizačnú zložku vymaže tak, že ak si zriaďovateľ nesplní svoju povinnosť v zákonnej lehote, tak príslušný súd zverejní oznámenie o výmaze organizačnej zložky v Obchodnom vestníku a po uplynutí 6 mesiacov nasledujúcich po zverejnení tohto oznamu, ju vymaže z obchodného registra.

V prípade, ak potrebujete pomôcť s podaním daného návrhu alebo máte akékoľvek iné otázky, právnici zo spolupracujúcej advokátskej kancelárie VGD Legal s.r.o. sú Vám k dispozícii.

Povieme vám viac!

Kontaktujte nás. 

Najnovšie správy

pregnant

Claims of pregnant employees

Read more
bankruptcy

The Impending Bankruptcy Act in light of the new income tax legislation

Read more

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac