Vplyv novely zákona o Obchodnom registri na organizačné zložky

V nadväznosti na sériu článkov týkajúcich sa novely zákona o Obchodnom registri účinnej od 1. októbra 2020, Vám prinášame ďalšiu časť tejto novely, ktorá sa týka len organizačných zložiek. Uverejnené články týkajúce sa tejto problematiky nájdete TU a tiež TU

  1. Zmena definície organizačnej zložky

V prvom rade novela zmenila základnú definíciu organizačnej zložky, ktorá doteraz znela nasledovne „Organizačnou zložkou podniku sa rozumie odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku....“,  a to tak, že sa z definície vypustil pojem odštepný závod a organizačná zložka sa definuje už len ako organizačný útvar podniku. Táto úprava prispela k lepšej prehľadnosti a pochopiteľnosti samotnej definície organizačnej zložky.

  1. Potvrdenie zapísaných údajov v obchodnom registri

Na základe novely a v záujme prečistenia neaktívnych organizačných zložiek, sú zriaďovatelia organizačných zložiek zahraničných alebo slovenských právnických osôb povinní do 30. septembra 2021 podať návrh do obchodného registra, ktorým potvrdia všetky zapísané údaje o danej organizačnej zložke resp. navrhnú zmeny zapísaných údajov.

Za týmto účelom vytvorilo Ministerstvo spravodlivosti SR osobitný formulár, ktorý sa elektronicky podáva do obchodného registra. Samotné podanie návrhu v zákonnej lehote nepodlieha poplatkovej povinnosti. V prípade nesplnenia povinnosti je registrový súd povinný organizačnú zložku z Obchodného registra vymazať ex offo

Registračný súd organizačnú zložku vymaže tak, že ak si zriaďovateľ nesplní svoju povinnosť v zákonnej lehote, tak príslušný súd zverejní oznámenie o výmaze organizačnej zložky v Obchodnom vestníku a po uplynutí 6 mesiacov nasledujúcich po zverejnení tohto oznamu, ju vymaže z obchodného registra.

V prípade, ak potrebujete pomôcť s podaním daného návrhu alebo máte akékoľvek iné otázky, právnici zo spolupracujúcej advokátskej kancelárie VGD Legal s.r.o. sú Vám k dispozícii.

Povieme vám viac!

Kontaktujte nás. 

Najnovšie správy

novela zakona o DPH

The National Council of the Slovak Republic Passed the Long-Awaited Amendment to the VAT Act

Read more
zvysenie_spotrebnej_dane_na_tabak_a_tabakove vyrobky

Higher excise duty on tobacco and tobacco products

Read more

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac