Nová výzva na energodotácie

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o energodotácie. V článku sa dozviete bližšie k základným podmienkam poskytnutia dotácie, ako aj k ich daňovému posúdeniu u prijímateľa.

Neprehliadnite finančnú pomoc od štátu vo forme energodotácie

V spojitosti s aktuálnou energetickou krízou, ktorá výrazne zasiahla domácu ekonomiku, sa štát okrem stropovania cien rozhodol pomôcť odberateľom energií aj inak. Na preklenutie dodatočných nákladov vyvolaných rastom cien elektriny a plynu bude vybraným podnikom poskytovať dotácie, a to až do výšky 200 000 EUR mesačne.

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo 21. februára 2023 výzvu na predkladanie jednotlivých žiadostí, ktorá obsahuje aj podrobné podmienky poskytovania príslušnej energodotácie. Do výzvy sa môžu zapojiť takmer všetky podniky národného hospodárstva (okrem úverových a finančných inštitúcií).

Podnikom, ktoré splnia vymedzené podmienky, bude spätne poskytnutá dotácia vo výške 80 % oprávnených nákladov (max. do 200 000 eur/mesiac) za mesiace január, február a marec 2023.

Lehota na predkladanie žiadostí je do 30. júna 2023. Ministerstvo je oprávnené uzavrieť výzvu skôr v prípade vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu.

Daňové dopady prijatia energodotácie

Vychádzajúc z ustanovení zákona o dani z príjmov nemožno príjem vo forme energodotácie oslobodiť od dane, prípadne inak vyňať zo základu dane, a preto vstúpi do základu dane podniku. Na druhej strane je však potrebné podotknúť, že v takomto prípade nie je potrebné oprávnené náklady na energie pripočítavať k základu dane.

Ďalej z pohľadu dane z pridanej hodnoty uvádzame, že prijatá energodotácia sa podľa súčasných výkladov nepovažuje za dotáciu alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby. To znamená, že táto dotácia neovplyvňuje (nezvyšuje) základ dane z pridanej hodnoty pri dodaní energií, ani v prípade, ak samotný prijímateľ dotácie fakturoval energie ďalej na inú osobu (napr. na nájomcu).

Poznámka:

Tento článok sa vzťahuje výlučne na energodotácie poskytované odberateľom energií na pokrytie ich dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Netýka sa však kompenzácii pre dodávateľov energií v zmysle nariadení vlády SR, pri ktorých sa uplatňuje odlišný daňový prístup. V súvislosti s uvedenými kompenzáciami pre dodávateľov bolo publikované na webe finančnej správy metodické usmernenie č. 2/DPH/2023/MU.

Máte otázky týkajúce sa účtovania či daňového posúdenia energodotácií?

Neváhajte sa na nás obrátiť.

Najnovšie správy

zvysenie_spotrebnej_dane_na_tabak_a_tabakove vyrobky

Higher excise duty on tobacco and tobacco products

Read more
tax

The deadline for filing the tax return for motor vehicle tax and property tax is approaching

Read more

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac