11 aktuálnych zmien v pracovnom práve

Oblasť pracovného práva prešla niekoľkými zásadnými zmenami. V prehľadom článku sme pre vás spísali 11 z nich, o ktorých si môžete prečítať viac.

 1. Zavedenie finančného príspevku ako alternatívy ku gastrolístkom

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom či dodávateľskom stravovacom zariadení, bude povinný umožniť zamestnancom výber medzi poskytnutím gastrolístkov a finančným príspevkom na stravovanie. Výber je výlučne na zamestnancovi a zamestnávateľ je  povinný rešpektovať túto voľbu. Finančný príspevok bude súčasťou čistej mzdy zamestnanca. Suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55% minimálnej hodnoty gastrolístka (3,83-€) = 2,11 Eur, najviac však 55% stravného poskytovaného pri služobnej ceste do 12 hod. (5,10-€) = 2,81 Eur.

 1. Spresňuje sa definícia domáckej práce a telepráce

Domácka práca je práca, ktorá sa vykonáva pravidelne, z domácnosti zamestnanca, v rozsahu ustanoveného pracovného času alebo jeho časti. Zákonník práce definuje „Domácnosť“ ako dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Nemusí ísť iba o bydlisko zamestnanca. To znamená, že dôležitá je pravidelnosť výkonu domáckej práce a telepráce. Práca z domu počas zákazu vychádzania, preto nie je domáckou prácou.

Zamestnanec bude mať právo na odpojenie, ak mu nie je nariadená pracovná pohotovosť alebo práca nadčas.

Pri domáckej práci a telepráci je zamestnávateľ povinný uhrádzať zamestnancovi preukázateľne zvýšené výdavky spojené s používaním vlastného náradia, zariadenia a iných predmetov potrebných na výkon práce.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť a udržiavať hardware a software potrebný na výkon práce a tiež zabezpečiť aj ochranu údajov.

 1. Nový výpovedný dôvod od 01.01.2022 – vek 65 rokov

Zamestnávateľ bude môcť dať výpoveď aj vtedy, ak zamestnanec dovŕši 65 rokov veku a zároveň vek určený na nárok na starobný dôchodok.  Zamestnanec bude mať nárok na odstupné.

 1. Zamestnávanie maloletých

Deti staršie ako 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou budú môcť vykonávať ľahké práce s povolením od inšpektorátu práce.

 1. Doplnenie definície zamestnanca trvale starajúceho sa o dieťa od 01.01.2022

Zamestnancom trvale starajúcim sa o dieťa je zamestnanec, ktorý sa osobne stará:

 • vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti alebo o
 • neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti súdom.

Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, keď to zamestnávateľovi písomne oznámil. Hoci sa takýto zamestnanec nestaral o dieťa celý rok, zvyšuje sa mu dovolenka v pomernom rozsahu.

 1. Skúšobná doba

Skúšobná doba sa  po novom predlžuje len o čas celodenných prekážok v práci na strane zamestnanca. Ak napr. návšteva lekára trvá len časť zmeny, skúšobná doba sa nepredĺži.

 1. Flexibilnejšie prideľovanie zamestnancov v skupine

Pri pridelení zamestnanca v rámci skupiny nemusí byť splnená podmienka objektívnych prevádzkových dôvodov a ani podmienka trvania pracovného pomeru s prideleným zamestnancom najmenej tri mesiace.

 1. Študentské brigády aj po skončení strednej školy a prvého stupňa vysokej školy

Žiak bude mať štatút študenta na účely uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov do 31. októbra roka, kedy ukončil štúdium na strednej škole/vysokej škole prvého stupňa. Študent bude musieť doložiť doklad o riadnom skončení štúdia.

 1. Pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa

Odborová organizácia môže zastupovať zamestnancov na pracovisku zamestnávateľa za predpokladu, ak medzi zamestnancami v pracovnom pomere budú členovia tejto odborovej organizácie. V prípade pochybností o tom, či medzi zamestnancami sú členovia odborovej organizácie, príslušným na rozhodnutie tohto sporu je rozhodca, ktorý je povinný rozhodnúť do 30 dní.

 1. Zdanie 13. a 14. mzdy

Od roku 2021 už nebude 13. a 14. mzda oslobodená od dane z príjmov a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie.

 1. Predĺženie doby určitej

Počas mimoriadnej situácie spojenej v pandémiou COVID-19  je možné o rok predĺžiť pracovný pomer uzatvorený  na dobu určitú, hoci aj bol predĺžený. Celkovo pracovný pomer na dobu určitú nesmie presiahnuť tri roky.

Ak máte otázky či požiadavky neváhajte sa obrátiť na odborný tím advokátskej kancelárie VGD Legal s.r.o., ktorý Vám rád v danej oblasti poradí. Viac užitočných informácií nájdete na našom webe, Facebooku a LinkedIne.

Viac informácií o pracovnom práve?

Kontaktujte nás.

Latest news

recreation

Employer's contribution to recreation in 2021

Read more
postponemet-premiums

You can postpone your premiums until 2023

Read more

Latest news

Read our latest news

More