Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2024

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce bola zavedená do Zákonníka práce od 1. januára 2023.  Tento typ dohody umožňuje zamestnávateľom legálne vykonávať krátkodobé pracovné úlohy, ktoré sa pravidelne každoročne  opakujú a flexibilne riešiť potreby pracovnej sily počas obdobia, kedy je pracovná činnosť závislá od sezónnych faktorov.

Sezónnou prácou na účely dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce podľa  § 228a ods. 1 písm. b)   je pracovná činnosť, ktorá  :

 • je závislá od striedania ročných období
 • každý rok sa opakuje
 • nepresahuje 8 mesiacov v kalendárnom roku

Druhy sezónnej práce na základe ktorých je možné zamestnancom vykonávať zárobkovú činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, sú taxatívne vymenované v prílohe č. 1b Zákonníka práce. 

Ide o konkrétne zákonom vymedzené pracovné činnosti v nasledovných oblastiach

a) v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní ( vybraných druhov ovocia, jahôd, bazy, egrešov, viniča, chmeľu, zemiakov... )

b) v cestovnom ruchu ( preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách, prenájme a rekreačných alebo športových potrieb, prevádzke ubytovacích zariadení, ... )

c) potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov uvedených v písmene a)

d) lesnom hospodárstve ( zakladaní, obnove a výchove lesa ... )

Základné charakteristiky DoPČ na výkon sezónnej práce :

 • zamestnávateľ má povinnosť uzatvoriť dohodu písomne, inak je neplatná
 • dohoda musí byť označená ako Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 • rozsah prác nesmie presiahnuť 520 hodín v kalendárnom roku ( výkon sezónnej práce sa sčítava)
 • dohodu možno uzatvoriť maximálne na 8 mesiacov
 • priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody nesmie presiahnuť 40 hodín ( berie sa do úvahy priemer za obdobie trvania dohody najviac 4 mesiacov)
 • pracovný  čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín denne, u zamestnanca mladšieho ako 18 rokov nesmie presiahnuť 8 hodín denne
 • zamestnancom nemožno nariadiť prácu nadčas ani pracovnú pohotovosť
 • zamestnanci môžu pracovať v sobotu, v nedeľu, v noci, počas sviatku a za výkon takejto práce im patrí mzdové zvýhodnenie

Náležitosti DoPČ  na výkon sezónnej práce :

 • dohodnutá práca
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu ( splatná musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala )
 • dohodnutý rozsah pracovného času
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára
 • V prípade, ak dôjde k zmene údajov, dohodárovi musí byť poskytnutá písomná informácia o zmenených údajoch najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti zmeny.

Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci 

Osoba  zamestnaná na základe Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce si môže uplatniť odvodovú odpočítateľná položku ( výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti ) vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov . V roku 2024 je suma odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci 652,00 eur.

OOP pri sezónnej práci sa uplatňuje automaticky, bez toho aby bolo potrebné o jej uplatňovaní písomne informovať zamestnávateľa a môže uplatňovať aj na viacero dohôd súčasne.

DoPČ  na výkon sezónnej práce – poistné :

Zamestnanec, ktorý vykonáva pracovnú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, je  od vzniku tohto právneho vzťahu povinne poistený.

odvody

Ak  mesačná odmena prevýši sumu odvodovej odpočítateľnej položky  ( sumu 652 eur ) , poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti platí len z rozdielu prevyšujúceho sumu 652 eur .

Určité skupiny osôb, ako dôchodcovia, sú oslobodené od platenia zdravotných a niektorých sociálnych odvodov.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce poistenec a dôchodok

Obdobie dôchodkového poistenia poistenec :

 • získa, ak jeho mesačný príjem je vyšší ako odvodová odpočítateľná položka
 • nezíska, ak jeho mesačný príjem je rovnaký alebo nižší ako odvodová odpočítateľná položka

DoPČ  na výkon sezónnej práce a Úrad práce.

Trvanie práce na dohodu nesmie presiahnuť 40 dní v kalendárnom roku.

Ak sa uchádzač o zamestnanie zamestná na dohodu, musí úradu práce predložiť kópiu dohody najneskôr jeden deň pred začatím plynutia dohody .

Uchádzač o zamestnanie nesmie mať uzatvorených súčasne viacero dohôd.

Na plnenie svojich úloh, alebo na zabezpečenie svojich potrieb môže zamestnávateľ uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru iba výnimočne, avšak po novelizácii ust. 223 ods 1  Zákonníka práce, sa na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, táto podmienka výnimočnosti nevzťahuje, keďže sa jedná o krátkodobé práce .

Spôsob ukončenia  DoPČ  na výkon sezónnej práce :

V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia.

Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť :

 • dohodou účastníkov k dohodnutému dňu
 • jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila
 • okamžitým skončením dohody ( len v prípade, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer )

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce ponúka zamestnávateľom praktický nástroj na pokrytie krátkodobých pracovných potrieb, ktoré sa pravidelne opakujú v závislosti od ročných období.

Tento právny nástroj poskytuje zamestnávateľom aj zamestnancom jasne definované podmienky, čím prispieva k zvýšeniu právnej istoty a flexibility na pracovnom trhu.

Potrebujete poradiť v tejto téme?

Najnovšie správy

novela zakona o DPH

NRSR schválila dlho očakávanú novelu zákona o DPH

Čítaj viac
sezonna praca

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2024

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac