Príspevok na detský tábor

Ak máte dieťa a ste zamestnancom na riadny pracovný pomer, u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov , môžete zamestnávateľa požiadať o príspevok na rekreáciu – príspevok na detský tábor ( § 152a ZP ) , ktorý sa týka :

 • organizovaných  viacdňových aktivít a podujatí počas školských prázdnin ( nie len letných )
 • sú organizované na  území Slovenskej republiky 
   

Je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť mi príspevok?

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva :

 • viac ako 49 zamestnancov - je povinný tento príspevok na rekreáciu na detské tábory svojmu zamestnancovi poskytnúť, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. 
 • 49, alebo menej zamestnancov, príspevok poskytnúť môže, ale nemusí.

Na aké dieťa je možné požiadať o príspevok?

Tento príspevok môžete získať pre :

 • svoje vlastné dieťa
 • dieťa zverené do vašej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 • dieťa zverené do vašej starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení 
 • iné dieťa žijúce s vami v spoločnej domácnosti (napríklad dieťa vášho manžela alebo partnerky, ktoré má iného otca a žijú spolu v domácnosti)

Dieťa, na ktoré je možné žiadať príspevok :

 • musí chodiť do základnej školy od 1. do 9. ročníka vrátane letných prázdnin
 • navštevujúce 1. až 4. ročník štúdia osemročného gymnázia vrátane letných prázdnin na konci 4. ročníka.

Na aké tábory je možné žiadať príspevok?

Príspevok na rekreáciu môže byť poskytnutý na :

 • pobytové viacdňové tábory organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, skautskými oddielmi, športovými klubmi
 • denné viacdňové tábory ( trvanie minimálne 2 dni , nie je podmienkou aby dieťa bolo ubytované )

Príspevok na rekreáciu nemôže byť poskytnutý na :

 • na jednodňový detský tábo

Aká je výška príspevku?

Zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca poskytne príspevok na rekreáciu/na detský tábor vo výške 55 % oprávnených výdavkov, avšak maximálne do výšky 275 € ročne. 

V prípade, ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok sa zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Okrem toho môže zamestnávateľ prispieť zamestnancovi aj príspevkom zo sociálneho fondu, pričom tento príspevok bude zdaneným príjmom zamestnanca.

Ak zamestnanec :

 • splní podmienky a preukáže oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní po skončení tábora, príspevok na strane zamestnanca bude oslobodený od dane a odvodov.
 • nespĺňa uvedené podmienky, nemá právny nárok na poskytnutie príspevku, zamestnávateľ mu však môže príspevok poskytnúť dobrovoľne, no v tom prípade nebude oslobodený od dane a odvodov.

Je dôležité poznamenať, že podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je príspevok zamestnávateľa na rekreáciu na strane zamestnanca oslobodený od dane, avšak len do výšky zákonného nároku. Tento príspevok teda nevplýva na výpočet vymeriavacích základov pre sociálne poistenie ani zdravotné poistenie.

Ako doklady je potrebné predložiť zamestnávateľovi pri žiadaní o príspevok ?

Na preukázanie oprávnených výdavkov zamestnanec musí predložiť účtovný doklad, ktorý obsahuje jeho meno. Účtovným dokladom môže byť :

 • faktúra vystavená na meno zamestnanca organizátorom tábora
 • doklad z registračnej pokladnice, na ktorom je uvedené meno zamestnanca

Vyhovujúci doklad musí byť predložený najneskôr do 30 dní po skončení tábora ( predfaktúra, alebo zálohová faktúra nie sú akceptované ako účtovné doklady )

Zamestnávateľ musí od zamestnanca vyžadovať aj potvrdenie o zaplatení detského tábora ( platba v hotovosti, bankovou platobnou kartou, alebo bezhotovostným prevodom z bankového účtu ),  a presvedčiť sa , že úhrada bola vykonaná zamestnancom, a ak je to potrebné, môže vyžadovať dodatočné doklady ( napr. výpis z bankového účtu )

Kedy dostanete peniaze ?

Zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na detský tábor v najbližšom výplatnom termíne určenom na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
 

Majú nárok na príspevok aj dohodári či rodičia na materskej dovolenke?

Zamestnanec, ktorý pracuje u zamestnávateľa na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nárok na poskytnutie príspevku na rekreáciu, resp. na rekreačný poukaz nemá.

O príspevok na detský tábor môže požiadať aj matka na materskej/rodičovskej dovolenke, pokiaľ spĺňa vyššie uvedené podmienky .

Máte otázky k tejto téme?

Neváhajte kontaktovať našich špecialistov.

Najnovšie správy

vylucenie-fyzickej-osoby-z-funkcie-clena-statutarneho-organu

Vylúčenie fyzickej osoby z funkcie člena štatutárneho orgánu

Čítaj viac
zvysenie_spotrebnej_dane_na_tabak_a_tabakove vyrobky

Opätovné zvýšenie spotrebnej dane na tabak a tabakové výrobky

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac