IFRS 18 – významná zmena v prezentovaní finančnej výkonnosti

V priebehu apríla, IASB vydala nový štandard IFRS 18 - Prezentácia a zverejňovanie v účtovnej závierke (Presentation and Disclosure in Financial Statements).

Po viac ako 20 rokoch bude nahradený pôvodný štandard IAS 1 - Prezentácia účtovnej závierky. Ide o ďalšiu zasadnú zmenu v priebehu posledných rokov.

Najväčšie zmeny sú naplánované v oblasti prezentácie výsledku hospodárenia. IFRS 18 priamo nevplýva na vykazovanie a oceňovanie položiek vo finančných výkazoch. Ovplyvniť môže prezentáciu jednotlivých položiek v rámci bežnej činnosti. Značná časť z požiadaviek z IAS 1 sú prenesené ďalej do IFRS 18.

Hlavné zmeny, ktoré štandard IFRS 18 prinesie:

  • Členenie výkazu ziskov a strát
  • Manažmentom definované výkonové parametre
  • Požiadavky na agregáciu a disagregaciu informácii

Členenie výkazu ziskov a strát

Nový štandard zavádza ako povinné vykazovanie položiek medzisúčtov vo výkaze ziskov a strát. Definuje medzisúčty ako zisk alebo strata z prevádzkovej činnosti, alebo zisk alebo strata pred finančnými nákladmi a pred zdanením, ktoré v doterajšej úprave absentovali.

Členenie nákladov a výnosov bude do 5 kategórii, pričom ide hlavne o prevádzkovú činnosť, investičnú a finančnú, ďalšie kategórie v členení na daň z príjmu a ukončované činnosti.

Manažmentom definovane výkonové parametre (management-defined performance measures)

Ide o parametre výkonnosti vzťahujúce sa k výkazu ziskov a strát, ktoré používa spoločnosť na riadenie svojej výkonnosti a ako sa tieto parametre vyvíjajú. Tieto parametre sú verejne komunikovane mimo finančných výkazov, napr. v tlačových správach pripadne prezentácie pre investorov, ktoré nie sú definovane v medzinárodných štandardoch. Na tieto parametre sa vzťahujú nove požiadavky ohľadne zverejňovania v poznámkach k finančným výkazom, ktoré zahŕňa napr. odsúhlasenie s najviac porovnateľným medzisúčtom podľa IFRS 18,  pripadne iným štandardom a jeho vplyv na dane z príjmu a nekontrolné podiely.

Požiadavky na agregáciu a disagregaciu informácii

Vzhľadom na požiadavku investorov aby primárne finančné výkazy poskytovali informácie na rozhodovanie na základe analýz, IFRS 18 poskytuje návod na zoskupovanie so spoločnými charakteristickými črtami a rozčleniť odlišné. Zároveň zoskupovať jednotlivé položky tak aby nezakrývali významné informácie.

Významné zmeny za posledné obdobie vo finančných výkazoch

Najväčšie zmeny posledného obdobia, ktoré zmenili v zásadnejšej miere finančné výkazy podľa medzinárodných štandardov boli v roku 2023, IFRS 17 – poistné zmluvy. Uvedený štandard zmenil vo veľkej miere vykazovanie poistných zmlúv. Štandard sa netyká vyslovene len subjektov ako sú poisťovne pripadne zaisťovne, ale každého subjektu, ktorý vstupuje do zmlúv, ktoré definuje tento štandard ako poistné zmluvy.

V rokoch 2018 a 2019 boli zasadne zmeny spôsobené štandardmi IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a IFRS 16 – Lízingy, IFRS 9 – Finančné nástroje.

IFRS 18 je ďalší v poradí, ktorý zasadne zmení finančné vykazovanie tak ako ho poznáme. Dátum jeho účinnosti je podľa IASB stanovený na účtovné obdobia, ktoré začínajú po 1.1.2027. o schválení na úrovni európskej únie Vás budeme informovať.

Potrebujete pomoc pri aplikácii medzinárodných štandardov?

Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov.

Najnovšie správy

vylucenie-fyzickej-osoby-z-funkcie-clena-statutarneho-organu

Vylúčenie fyzickej osoby z funkcie člena štatutárneho orgánu

Čítaj viac
zvysenie_spotrebnej_dane_na_tabak_a_tabakove vyrobky

Opätovné zvýšenie spotrebnej dane na tabak a tabakové výrobky

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac