Zrýchlený zápis registrovaných zmien cez notára

Národná rada Slovenskej republiky v júni schválila novelu zákona o obchodnom registri, ktorá do zákona zaviedla novinku v podobne právomoci notárov robiť registrové zmeny.

Legislatívnou iniciatívou bolo odbúranie povinnosti evidencie druhu a čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod v obchodnom registri a v registri mimovládnych organizácií.

Zaujímavú novinku však predstavuje inštitút registrátorov. V § 7b zákona o obchodnom registri nachádzame, že registráciu môže na základe registračnej žiadosti vykonať aj registrátor, ktorým bude ktorýkoľvek notár. Notár preverí splnenie podmienok pre zápis údajov do Obchodného registra podľa § 6 a 7 zákona o obchodnom registri, pričom splnenie týchto podmienok notár osvedčí vo forme notárskej zápisnice a následne vykoná zápis do Obchodného registra. Po registrácií na základe žiadosti navrhovateľa vydá registrátor aj prvý výpis z Obchodného registra, a to bezodplatne. Touto novelou zákonodarca reflektuje na dlhodobo nepriaznivú situáciu týkajúcu sa registrovania údajov do obchodného registra.

V prípade, že je navrhovateľ zastúpený, registrátor, teda notár, bude prihliadať na plnomocenstvo udelené iba advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo právnickej osobe, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. Účelom doplnenia advokátskeho zastúpenia je zamedzenie pokútnictva ako aj obmedzenie možných podvodov pri registrových zmenách.

Od novely možno očakávať odbremenenie súdov a zrýchlenie procesu registrácií do Obchodného registra. Účinnosť by mala nadobudnúť dňom vyhlásenia, okrem časti zákona, ktorú popisujeme vyššie. Tá by má nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2023. Dôvodom je fakt, že novela síce notárom ako registrátorom dáva novú právomoc, avšak notári nemajú stanovené presné postupy, preto sa v blízkej dobe očakáva prijatie vykonávacieho predpisu v podobe vyhlášky, ktorá ustanoví postupy pre notárov.

 

 

Chcete sa vyhnúť pokútnictvu pri zakladaní obchodnej spoločnosti alebo registrových zmenách?

Neváhajte sa obrátiť na našich kvalifikovaných odborníkov pre danú oblasť. 

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac