Ako má vyzerať perfektná kúpna zmluva?

Pri každej kúpe alebo každom predaji nehnuteľnosti je súčasťou návrhu na vklad do katastra aj perfektná kúpna zmluva. Príslušný orgán správy katastra podaný návrh zapíše iba vtedy, ak obsahuje kúpnu zmluvu so všetkými potrebnými náležitosťami, ktoré určuje zákon o katastri nehnuteľnosti. 

Čo musí zmluva obsahovať? Účastníkov práv k nehnuteľnostiam, čiže aspoň kupujúceho a predávajúceho. Tí musia byť označení prinajmenšom menom, priezviskom a rodným priezviskom pri fyzických osobách, pričom rodné priezvisko sa uvádza aj pri mužoch. Nesmieme zabudnúť na dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu. Pri právnických osobách označujeme predávajúceho, resp. kupujúceho názvom, sídlom právnickej osoby a identifikačným číslom, ak ho má právnická osoba pridelené. Uvedené môžu byť aj iné identifikačné údaje.

Aby bola kúpna zmluva spôsobilá na zápis prevodu nehnuteľnosti do katastra, musí obsahovať označenie právneho úkonu, t.j. to, že ide o predaj, resp. kúpu nehnuteľnosti, miesto, kde bol takýto úkon urobený a čas (dátum) vykonania tohto úkonu.

Samozrejme, nehnuteľnosť je potrebné správne označiť, čiže určiť katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, jeho druh a výmeru. Neoddeliteľnou súčasťou je aj súpisné číslo stavby a určenie pozemku, na ktorom táto stavba stojí. V prípade bytu musí kúpna zmluva obsahovať číslo bytu, poschodie a vchod, v ktorom sa nachádza. Súčasťou takejto zmluvy musí byť aj veľkosť spoluvlastníckych podielov, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, ako aj ďalšie náležitosti.

Opomenutie ich uvedenia v kúpnej zmluve má zvyčajne za následok prerušenie konania na ich doplnenie do návrhu, čo zbytočne predlžuje čas, za ktorý dôjde k účinnému prevodu nehnuteľnosti.

Nesmieme zabudnúť ani na skutočnosť, že podpis predávajúceho, resp. predávajúcich musia byť osvedčené. To sa vzťahuje aj na podpisy na plnej moci, ak sa predávajúci nechá zastúpiť treťou osobou.

Opätovne len pripomenieme, že kúpna zmluva, ktorá má byť spôsobilá pre účely prevodu nehnuteľností, by nemala obsahovať chyby v písaní a počítaní.

Ako môžeme vidieť, pri príprave kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť musíme dbať na množstvo údajov, ktoré nesmú byť opomenuté. Preto je vždy lepšie, nechať si takúto zmluvu vypracovať odborníkmi, ktorí už majú skúsenosť a znalosti s prípravou potrebných dokumentov.

Čaká vás kúpa alebo predaj nehnuteľnosti?

Kontaktujte nás, radi pre vás perfektnú kúpnu zmluvu pripravíme.   

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac