Nový zákon o hroziacom úpadku – základné porovnanie preventívnej verejnej a neverejnej reštrukturalizácie

Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku, prináša dva nové druhy preventívnej reštrukturalizácie. V tomto článku sme pre Vás zhrnuli základné rozdiely oboch schém a tiež ich výhody a nevýhody.

Neverejná preventívna reštrukturalizácia je možná len s veriteľmi, ktorí podliehajú dohľadu NBS (napr. banka). Dlžník pri nej nemusí využiť služby poradcu, každopádne však musí zabezpečiť zostavenie neverejného plánu. Veriteľov, ktorí nie sú súčasťou neverejného plánu sa tento nedotýka, kým s ním nevyslovia písomný súhlas. Súd môže neverejný plán odmietnuť len z dôvodu, ak môže poškodiť majetkové záujmy veriteľov, ktorí nie sú jeho účastníkmi. Ak súd neodmietne neverejný plán, platí fikcia jeho potvrdenia. Veriteľ, ktorý poskytol dlžníkovi financovanie v zmysle potvrdeného neverejného plánu, sa nepovažuje za spriazneného veriteľa, hoci by ním inak bol (napr. spoločník dlžníka).  

Verejná preventívna reštrukturalizácia sa dotýka všetkých veriteľov dlžníka. Verejná reštrukturalizácia podlieha dohľadu súdu, poradcu aj správcu. Dlžník môže požiadať súd o dočasnú ochranu v trvaní maximálne 6 mesiacov, ktorá ho chráni pred vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka, pred začatím exekúcie, pred jednostranným ukončením zmluvy pre omeškanie dlžníka, pred predčasnou splatnosťou úveru atď. Súčasťou verejného plánu môže byť reštrukturalizácia pohľadávok veriteľov napr.: krátenie pohľadávok, splatenie pohľadávok v splátkach či predĺženie ich splatnosti. Za určitých okolností môže súd svojim rozhodnutím nahradiť nesúhlas veriteľov dotknutých reštrukturalizáciou pohľadávok.

Za hlavnú výhodu neverejnej preventívnej reštrukturalizácie považujeme to, že ak so súhlasom banky dlžníka finančne podporia spriaznené osoby napr.: spoločníci, tak v prípadnom konkurze dlžníka nebude ich finančná pomoc dlžníkovi uspokojená posledná až po uspokojení pohľadávok nespriaznených veriteľov.   

Za hlavnú výhodu neverejnej preventívnej reštrukturalizácie považujeme dočasnú ochranu dlžníka pred exekúciami alebo pred vyhlásením predčasnej splatnosti úveru a tiež možnosť krátenia pohľadávok veriteľov aj napriek ich nesúhlasu.

Potrebujete radu?

Tím VGD Legal je pripravený Vám poskytnúť právnu pomoc či ste v pozícii dlžníka alebo veriteľa.

restrukturalizacia porovnanie

Najnovšie správy

zvysenie_spotrebnej_dane_na_tabak_a_tabakove vyrobky

Higher excise duty on tobacco and tobacco products

Read more
tax

The deadline for filing the tax return for motor vehicle tax and property tax is approaching

Read more

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac