Zníženie úrokovej sadzby pri odklade platenia dane alebo platení dane v splátkach

Ako sme už v minulosti informovali, dňa 24. apríla 2024 NRSR schválila dlho očakávanú novelu zákona o DPH, ktorá vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 102/2024. Novela okrem samotného zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty mení a dopĺňa aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok). Ide o zásadnú zmenu výpočtu úrokovej sadzby pri povolení odkladu platenia dane alebo platení dane v splátkach (§ 57 ods. 5 Daňového poriadku).

Doposiaľ v prípade povolenia odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach správca dane vychádzal pri výpočte úroku z trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB nedosiahol 3 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB použila ročná úroková sadzba 3 %. Keďže v poslednom období mala základná úroková sadzba ECB rastúcu tendenciu, pri takomto spôsobe výpočtu ročná úroková sadzba pri povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach dosiahla až 13,5% p.a., ktorá bola vyššia oproti bežným úrokovým sadzbám komerčných bánk pre nefinančné spoločnosti. Možnosť odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach bola tak pre väčšinu daňovníkov neatraktívna.

Po novom správca dane pri výpočte úroku použije základnú sadzbu pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby v SR zverejnenú na webovom sídle Protimonopolného úradu SR platnú v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane. Táto úroková sadzba bude zvýšená o 100 bázických bodov (t. j. o 1,00%). Ak bude táto základná sadzba zvýšená o 100 bázických bodov nižšia ako 3 %, pri výpočte úroku sa použije ročná úroková sadzba 3 % p.a..

Nový spôsob výpočtu úrokovej sadzby z odkladov platenia dane a platenia dane v splátkach znamená v praxi zníženie tejto sadzby, aktuálne na úroveň 5,11% p.a. Na základe takejto úpravy daňové subjekty zrejme uprednostnia túto možnosť pred úverom z banky. Zákonodarca touto zmenou tiež sleduje zníženie využívania mimozákonných postupov vyhýbaniu sa plateniu daní, napr. prepis obchodných spoločností na nekontaktné osoby.

Novela Daňového poriadku nadobudla účinnosť dňom jej vyhlásenia, teda 17. mája 2024. Podľa  prechodného ustanovenia § 165p sa nová ročná úroková sadzba podľa § 57 ods. 5 Daňového poriadku prvýkrát použije na rozhodnutia vydané po dni vyhlásenia. To znamená, že nový výpočet ročnej úrokovej sadzby sa začne uplatňovať na rozhodnutia vydané správcom dane po 17. máji 2024.

Príklad na výpočet úrokovej sadzby na dobu povoleného odkladu platenia za zdaňovacie obdobie apríl 2024

Daňový subjekt vykázal v DPH priznaní za zdaňovacie obdobie apríl 2024 splatnú daňovú povinnosť vo výške 10 000 eur so splatnosťou do 27. mája 2024. Z dôvodu poklesu príjmov a platobnej neschopnosti daňový subjekt požiadal správcu dane o povolenie odkladu platenia dane v predstihu, a to dňa 5. mája 2024. Správca dane vydal rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane dňa 15. mája 2024.

Pre rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane vydané do 17. mája 2024 vrátane platí stará právna úprava výpočtu úrokov (§ 57 ods. 5 Daňového poriadku v znení účinnom do 16. mája 2024), t. j. správca dane vychádza pri výpočte úroku z trojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane.

Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane (28. mája 2024) bola vo výške 4,50 %. Správca dane uplatní úrokovú sadzbu za dobu povoleného odkladu platenia dane zo sumy odkladu vo výške 13,50 % p.a.

Ak by správca dane vydal rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane napríklad až dňa 20. mája 2024, pri výpočte úroku by vychádzal z novej právnej úpravy (§ 57 ods. 5 Daňového poriadku v znení účinnom od 17. mája 2024). Správca dane by pri výpočte úroku použil základnú sadzbu pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby v SR zverejnenú na webovom sídle Protimonopolného úradu SR platnú v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane (t. j. 28. mája 2024). Túto úrokovú sadzbu by zvýšil o 100 bázických bodov (t. j. 1,00 %). Základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby v Slovenskej republike zverejnená na webovom sídle Protimonopolného úradu SR platná dňa 28. mája 2024 prestavuje 4,11 %. To znamená, že správca dane by podľa novej právnej úpravy stanovil úrokovú sadzbu za dobu povoleného odkladu platenia dane zo sumy odkladu vo výške 5,11 % p.a.

Máte záujem o bližšie informácie k povoleniu odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,

Neváhajte sa obrátiť na tím našich skúsených daňových poradcov.

Najnovšie správy

novela zakona o DPH

NRSR schválila dlho očakávanú novelu zákona o DPH

Čítaj viac
sezonna praca

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2024

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac