NRSR schválila dlho očakávanú novelu zákona o DPH

Ministerstvo financií SR už dlhšie pripravovalo novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Národná rada SR návrh novely zákona o DPH schválila dňa 24. apríla 2024. Novela vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 102/2024.

Schválené znenie novely sa oproti naposledy zverejnenej verzie odlišuje najmä v legislatívno-technických upresneniach a v spresneniach niektorých ustanovení týkajúcich sa osobitných úprav pre malé podniky alebo úhrady dane pri dovoze tovaru. Ide napríklad o bližšiu špecifikáciu:

  • podmienok podávania oznámení v súvislosti používaním osobitnej úpravy pre malý podnik,
  • pridelenia individuálneho identifikačného čísla s príponou EX zo strany daňového úradu v rámci tejto osobitnej úpravy,
  • podávania štvrťročných výkazov k osobitnej úprave pre malé podniky,
  • ukončenia využívania osobitnej úpravy pre malé podniky a odňatia individuálneho identifikačného čísla s príponou EX,
  • obsahu daňového priznania pri úhrade dane (samozdanení) pri dovoze tovaru,
  • výpočtu a úhrady dane pri dovoze tovaru v rámci centralizovaného colného konania.

Okrem toho došlo k úprave podmienok podania žiadosti o zrušenie registrácie pre DPH. V prípade tuzemského platiteľa je rovnako ako podľa predchádzajúceho znenia novely možné podať žiadosť po jednom kalendárnom roku odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane, ak jeho obrat  v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahol 50 000 eur. V prípade zahraničného platiteľa však už podľa schváleného znenia platí, že žiadosť môže taktiež podať najskôr po uplynutí jedného roka odkedy sa stal platiteľom dane, a to ak odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania, na základe ktorých by sa nestal platiteľom. 

Vo zvyšných bodoch Čl. I Novely, ktorý upravuje zákon o DPH, nedošlo v porovnaní s predchádzajúcou zverejnenou verziou k žiadnym zásadným alebo metodickým zmenám.  Tieto zmeny, o ktorých sme Vás informovali v našich predchádzajúcich článkoch, sa týkajú napr. oblasti registrácie tuzemského a zahraničného platiteľa dane, leasingov, miesta dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, uplatnenia nároku na odpočítanie dane pri nadobudnutí tovaru, povinnosti platiteľa odviesť daň pri krádeži tovaru, odpočítania dane pri registrácii a oneskorenej registrácie, alebo hodnoty dokladu z e-kasy, v ktorej sa považuje za faktúru. Bližšie informácie k týmto zmenám sa dočítate v našich článkoch Novela zákona o DPH – prichádzajú významné zmeny a Bolo zverejnené nové znenie novely zákona o DPH.

Novela okrem samotného zákona o DPH upravuje aj ďalšiu daňovú legislatívu. Okrem pôvodne navrhovaných menších zmien v Zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a v Zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice však boli do novely pred schválením doplnené ešte nové články, ktoré upravujú niektoré ustanovenia zákonov o spotrebných daniach. Doplnené zmeny sa týkajú:

  1. Zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (Postup pri dovoze minerálneho oleja)
  2. Zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (Postup pri dovoze tabakových výrobkov)
  3. Zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (Osobitné ustanovenie pri dovoze uhlia na daňové územie v rámci centralizovaného colného konania)
  4. Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (Postup pri dovoze alkoholického nápoja)

Novela nadobúda účinnosť dňom jej vyhlásenia, pričom väčšina častí týkajúcich sa zákona o DPH nadobúda účinnosť 1. januára 2025. Výnimkou sú body týkajúce sa uplatnenia zníženej sadzby dane 10 % registrovanými sociálnymi podnikmi, ktoré nadobúdajú účinnosť skôr, už 1. júla 2024. Z technických dôvodov sa tiež navrhuje nová účinnosť uplatňovania samozdanenia pri dovoze tovaru na 1. júla 2025, pokiaľ ide o tuzemské dovozy tovaru; a pokiaľ ide ustanovenie týkajúce sa dovozu tovaru realizované v rámci centralizovaného colného konania, nová účinnosť je určená na 1. januára 2026.

Zaujíma Vás, ako sa Vás dotknú tieto zmeny?

Neváhajte kontaktovať našich špecialistov.

Najnovšie správy

novela zakona o DPH

NRSR schválila dlho očakávanú novelu zákona o DPH

Čítaj viac
sezonna praca

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2024

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac