Novela zákona o DPH – prichádzajú významné zmeny

Ministerstvo financií SR aj tento rok vypracovalo návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Hlavným cieľom je znížiť administratívne zaťaženie malých podnikov. Ďalším významným cieľom tohto návrhu je nastaviť podmienky a pravidlá uplatňovania samozdanenia pri dovoze tovaru do tuzemska.

Najdôležitejšie ustanovenia však nadobudnú účinnosť od 1. júla 2024, resp. až od 1. januára 2025. Iba niektoré zmeny nadobudnú účinnosť od 31. marca 2024.

Osobitná úprava pre malé podniky

Cieľom tejto úpravy je rovnaké zaobchádzanie z hľadiska DPH, pokiaľ ide o oslobodenie podnikania od DPH na území Slovenska domácou, ale predovšetkým aj zahraničnou zdaniteľnou osobou, ktorá je malým podnikom. Je všeobecne známe, že v súčasnosti sa u zahraničných osôb vyžaduje na území Slovenska registrácia k DPH od prvej transakcie podliehajúcej DPH, pričom pri domácich zdaniteľných osobách až po prekročení obratu 49 790 EUR. Navrhuje sa preto nový ročný obrat na území Slovenska (50 000 EUR) a ročný obrat na území EÚ (100 000 EUR), ktoré ak zahraničná zdaniteľná osoba nepresiahne v prebiehajúcom ani predchádzajúcom kalendárnom roku, je možné považovať ju za malý podnik zahraničnej zdaniteľnej osoby. Podobne, ak obrat v Únii tuzemskej zdaniteľnej osoby v prebiehajúcom a súčasne predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahne 100 000 EUR, považuje sa za malý podnik tuzemskej zdaniteľnej osoby, ktorý bude môcť využiť oslobodenie podnikania od DPH na území iného členského štátu (ak zároveň neprekročí lokálny obrat definovaný týmto členským štátom).

Ak sa malý podnik zahraničnej osoby rozhodne uplatňovať tento režim, musí sa v členskom štáte jeho usadenia identifikovať pre túto osobitnú úpravu a bude mu pridelené identifikačné číslo s príponou EX pre tuzemsko. Dodania v tuzemsku, ktoré táto osoba uskutoční, budú následne oslobodené od dane a nevzniká mu na Slovensku registračná povinnosť platiteľa dane. Obdobný postup bude platiť pre malý podnik tuzemskej zdaniteľnej osoby, ktorá ak bude mať záujem využívať túto úpravu v iných členských štátoch EÚ, bude sa do tejto osobitnej úpravy registrovať na slovenskom daňovom úrade.

Osobitná úprava má naplánovanú účinnosť od 1. januára 2025.

Registrácia zdaniteľnej osoby

V súvislosti so zavedením osobitnej úpravy pre malé podniky sa navrhuje, aby sa tuzemská zdaniteľná osoba stala platiteľom dane už v momente splnenia zákonných skutočností (napr. dosiahnutím obratu), nie až samotnou registráciou za platiteľa dane. Následne je platiteľ dane povinný podať žiadosť o registráciu do piatich dní odo dňa, kedy sa stal platiteľom. Navrhuje sa aj zaokrúhlenie obratu na účely povinnej DPH registrácie na 50 000 EUR (zo súčasných 49 790 EUR) a zmena obdobia, za ktoré sa obrat počíta, na kalendárny rok.

Rovnako ako v prípade registrácie tuzemskej osoby sa navrhuje, aby sa aj zahraničná osoba stala platiteľom dane už samotným uskutočnením zdaniteľného obchodu, ktorý je predmetom dane na Slovensku. Zahraničná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu bezodkladne.

V oboch prípadoch sa navrhuje, že ak platiteľovi nebolo do uplynutia lehoty na splnenie určitých povinností (vyhotovenie faktúry, podanie daňového priznania a kontrolného výkazu) doručené rozhodnutie o registrácii pre daň, bude na splnenie týchto povinností určená dodatočná lehota 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Účinnosť týchto ustanovení sa navrhuje od 1. júla 2024, okrem zmeny výšky obratu, pri ktorej sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2025.

Úhrada dane pri dovoze tovaru

S účinnosťou od 1. júla 2024 sa navrhuje, aby daň pri dovoze nebola vo všetkých prípadoch vyrubovaná iba colným orgánom, ale zavedie sa aj možnosť samozdanenia pri dovoze tovaru cez daňové priznanie k DPH podávané na daňový úrad.

S cieľom eliminovať daňové podvody a úniky však samozdanenie budú môcť využívať iba platitelia, ktorí dávajú dostatočné materiálne záruky. Podmienkami pre uplatnenie samozdanenia sú, že musí ísť o platiteľa dane, ktorý má pridelené IČ DPH, je usídlený na colnom území EÚ, a má status schváleného hospodárskeho subjektu (SHS, alebo AEO - Authorised Economic Operators) v zmysle colných predpisov. Táto zmena môže byť prínosná pre mnohých podnikateľov z pohľadu cash flow, nakoľko si budú môcť odvedenú dovoznú DPH v rovnakom zdaňovacom období súčasne aj odpočítať.

Leasing

Novela navrhuje doplniť daňové posúdenie odovzdania tovaru na základe nájomnej zmluvy, v prípadoch, kedy nebolo jednoznačné, že či nájomca po uplynutí doby nájmu využije právo na odkúpenie predmetu leasingu, a teda či k nadobudnutiu vlastníctva k predmetu zmluvy dôjde najneskôr pri zaplatení poslednej splátky. Podľa nového znenia bude od 1. júla 2024 dodaním tovaru aj odovzdanie tovaru na základe nájomnej (alebo inej obdobnej) zmluvy s dojednanou opciou kúpy daného tovaru nájomcom, ak pri jej uzatvorení využitie opcie kúpy predstavuje ekonomicky jedinú racionálnu voľbu pre nájomcu. V týchto prípadoch bude preto daň potrené odviesť daň z celej hodnoty nájmu už na začiatku pri odovzdaní tovaru.

Miesto dodania vymedzených služieb

Navrhuje sa úprava pravidiel miesta dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, ktoré sú vysielané alebo iným spôsobom virtuálne sprístupnené nezdaniteľnej osobe, kedy bude v súlade s princípom zdanenia služby v mieste určenia miesto dodania služby tam, kde má zákazník sídlo, bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Pokiaľ bude zákazníkom zdaniteľná osoba, miesto dodania sa určí podľa základného pravidla (t. j. miesto, kde má zákazník sídlo, miesto podnikania, miesto, kde má prevádzkareň, alebo kde sa obvykle zdržiava).

Účinnosť tejto zmeny je navrhovaná na 1. januára 2025.

Odpočet dane aj na základe iného dokladu ako faktúry

Novela zavádza možnosť uplatnenia odpočtu dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu v zdaňovacom období, v ktorom z tohto nadobudnutia tovaru vznikla daňová povinnosť, aj v prípade, ak nemá do podania príslušného daňového priznania od dodávateľa z iného členského štátu faktúru o dodaní tohto tovaru. Nárok na odpočet dane bude totiž môcť preukázať aj inými hodnovernými dokladmi preukazujúcimi reálne uskutočnenie nadobudnutia tovaru.

Účinnosť tohto ustanovenia je navrhovaná od 1. júla 2024.

Odpočítanie dane pri registrácii a oneskorená registrácia

Návrh novely zákona ďalej upravuje podmienky odpočítania dane z tovarov a služieb, ktoré platiteľ dane nadobudol v postavení zdaniteľnej osoby ešte pred tým, než sa stal platiteľom dane. Táto daň by mala byť po novom odpočítateľná výlučne v daňovom priznaní podanom za prvé zdaňovacie obdobie.

Zmeny sa dotknú aj odpočítania dane pri oneskorenej registrácii platiteľa. Navrhovaná zmena sa týka podávania daňového priznania za obdobie omeškania s registráciou. Doposiaľ bola zdaniteľná osoba povinná pri nesplnení registračnej povinnosti podať jedno daňové priznanie za celé obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane. Navrhuje sa ale, že zdaniteľná osoba by mala podať v chronologickom poradí daňové priznanie aj kontrolný výkaz za každé jedno zdaňovacie obdobie počnúc prvým zdaňovacím obdobím, za ktoré z dôvodu nesplnenia registračnej povinnosti výkazy nepodala v stanovenej lehote. Platiteľ dane tak bude pri nesplnení registračnej povinnosti v konečnom dôsledku čeliť sankciám za neskoré podanie DPH výkazov za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ich bol povinný podať.

Súčasne, pokiaľ ide o odpočítanie DPH pri oneskorenej registrácii platiteľa, sa navrhuje, platiteľ bude mať nárok na odpočítanie dane výlučne v daňovom priznaní podanom s oneskorením za zdaňovacie obdobie, v ktorom toto právo vzniklo.

Účinnosť týchto zmien je navrhovaná od 1. júla 2024.

Ďalšie zmeny

Nižšie uvádzame ďalšie z navrhovaných zmien:

  • Úprava uplatnenia zníženej sadzby dane 10 % na dodania uskutočnené registrovanými sociálnymi podnikmi.
  • Povinnosť platiteľa odviesť daň vo výške odpočítanej dane pri krádeži tovaru sa rozširuje na všetky situácie, v ktorých dochádza k nezákonnému odňatiu tovaru.
  • Spresnenie, že platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň pri nezaplatení hodnoty za tovar alebo služby v tom zdaňovacom období, v ktorom je záväzok 101. deň po splatnosti.
  • Znižuje sa hodnota, do ktorej sa doklad z e-kasy a tankovacím automatom považuje pre účely DPH za faktúru z 1 000 EUR (resp. 1 600 EUR) na 400 EUR.

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania, pričom je očakávané, že bude zverejnená upravená verzia návrhu tejto novely zákona. Táto nová verzia môže ešte v niektorých prípadoch zaznamenať významné zmeny v navrhovaných novinkách (predovšetkým v časti osobitnej úpravy pre malé podniky a registrácie k DPH). Budeme Vás informovať o ďalšom priebehu.

Novelou dochádza k zosúladeniu zákona o DPH s európskou legislatívou, konkrétne so smernicou rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorá sa venuje osobitnej úprave pre malé podniky, a súvisiaceho nariadenia (EÚ) č. 904/2010, ktoré upravuje administratívnu spoluprácu a výmenu informácii v tejto oblasti.

Máte otázky k tomu, ako vás môžu ovplyvniť navrhované zmeny?

Neváhajte kontaktovať našich odborníkov.

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac