Povinnosť vrátiť DPH pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení faktúry

Dôležité je sledovať 100 dňovú dobu po splatnosti. Jej uplynutím vzniká odberateľovi povinnosť vrátiť odpočítanú DPH alebo jej časť.

Novela zákona o DPH, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2023, sa snaží prispieť k zlepšeniu platobnej disciplíny. V situácii, kedy si odberateľ uplatnil odpočítanie DPH z prijatých faktúr za dodania tovarov alebo služieb, ale za takéto dodania zaplatil len časť sumy uvedenej na faktúre alebo faktúru neuhradil vôbec, je povinný príslušnú sumu DPH vrátiť daňovému úradu. Takúto opravu odpočítanej DPH musí vykonať v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku odberateľa a to v rozsahu, v akom odberateľ za dodanie nezaplatil.

Oprava odpočítanej DPH sa uplatňuje aj v prípadoch dodaní tovarov alebo služieb, ktoré sa uskutočnili pred 1.1.2023 a zároveň uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku najskôr 1.1.2023. Oprava odpočítanej DPH sa ale neuplatní v prípade, ak 100 dní od splatnosti záväzku uplynulo najneskôr 31.12.2022 (t. j. faktúry po splatnosti viac ako 100 dní v roku 2022 touto zmenou dotknuté nie sú).

Ak odberateľ uplatní právo na odpočítanie dane z tovarov alebo služieb, za ktoré úplne alebo čiastočne nezaplatil až po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku, je v tomto období povinný súčasne vykonať aj opravu odpočítanej dane a to v rozsahu, v akom za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil. K odpočítaniu aj oprave odpočítanej DPH dôjde v tom istom zdaňovacom období.

Platí taktiež povinnosť pre odberateľov opraviť (vrátiť) odpočítanú DPH v prípade, ak dostanú opravný doklad od dodávateľa v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou z titulu, že sa odberateľ (dlžník) dostal do konkurzu, oddlženia alebo reštrukturalizácie za zákonných podmienok.

Pri oprave odpočítanej dane je nevyhnutné, aby odberateľ zohľadnil aj pomerné odpočítanie dane a úpravy odpočítanej dane (pri investičnom majetku).

Opätovné uplatnenie odpočítania DPH

Po vrátení odpočítanej dane môže nastať situácia, kedy odberateľ zaplatí celú alebo čiastočnú sumu protihodnoty z prijatých faktúr od dodávateľa. Odberateľ môže vykonať opravu opravenej odpočítanej DPH v zdaňovacom období, v ktorom zaplatil celú alebo určitú časť protihodnoty a ak do uplynutia lehoty na podanie tohto daňového priznania nedostal opravný doklad o oprave (znížení) základu dane zo strany dodávateľa. Ak takýto doklad dostal, tak opätovné uplatnenie odpočítania DPH možno vykonať v prípade, ak odberateľ dostane opravný doklad, na základe ktorého bol dodávateľ povinný vykonať opravu zníženého základu dane.

Aj pri opätovnom uplatnení odpočítania DPH je nevyhnutné, aby platiteľ DPH zohľadnil aj pomerné odpočítanie dane, či prípadne úpravy odpočítanej dane.

Odberateľ je v prípade opravy odpočítanej dane a aj v prípade opravy už opravenej odpočítanej dane povinný viesť podrobné záznamy.

Pre účely vyššie uvedeného upozorňujeme, že od 1.1.2023 platí fikcia doručenia opravného dokladu. Ak platiteľ pri oprave odpočítanej dane nedostal opravný doklad do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu bol odoslaný, má sa za to, že tento doklad dostal v posledný deň tohto nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podľa tohto pravidla má odberateľ povinnosť opraviť (vrátiť) odpočítanú DPH aj v prípade, ak si dodávateľ opravil (znížil) daň na výstupe pri nevymožiteľnej pohľadávke a k tejto oprave vyhotovil a odoslal opravný doklad, hoci odberateľ takýto doklad nedostal.

Potrebujete bližšie posúdiť Vašu situáciu, nastaviť systém opráv odpočítanej dane, či vypracovať internú smernicu s aktuálnymi informáciami?

Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov.

Najnovšie správy

daň z príjmov

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2024

Čítaj viac
ESG

6 krokov ako úspešne zvládnuť proces hodnotenia dvojitej významnosti

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac