Novela zákona o DPH od 1.1.2023 – neuhradené záväzky u odberateľa a nevymožiteľné pohľadávky u dodávateľa

Radi by sme Vás informovali o dôležitých legislatívnych zmenách v oblasti DPH pri neuhradených záväzkoch u odberateľa a pri nevymožiteľných pohľadávkach u dodávateľa, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2023.

Novela zákona o DPH zavádza pre odberateľov povinnosť opravy odpočítanej dane z pridanej hodnoty pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení dodávateľskej faktúry. Pre dodávateľov sa však zavádza možnosť vykonať opravu základu dane a dane z pridanej hodnoty pri úplnom alebo čiastočnom neuhradení faktúry zo strany odberateľa za výrazne zjednodušených podmienok.

Najčastejšie otázky z pohľadu odberateľa:

  • Aké sú zákonné podmienky pre opravu odpočítanej dane u odberateľa?

Ak ste si ako uplatnili odpočet dane z pridanej hodnoty, ale dodávateľovi ste v dohodnutej lehote splatnosti za dodaný tovar alebo službu nezaplatili (alebo zaplatili iba časť celkovej ceny), je potrebné sledovať dobu, ktorá uplynula od dohodnutého dátumu splatnosti. V prípade, že nezaplatíte celkovú cenu alebo jej časť v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní od dátumu splatnosti, budete podľa novej právnej úpravy povinný vykonať opravu dane z pridanej hodnoty, ktorú ste si pôvodne odpočítali, a to vo výške prislúchajúcej k neuhradenej časti záväzku. Pôvodne odpočítanú daň z pridanej hodnoty ste povinný opraviť v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynie 100 dní od dohodnutého dátumu splatnosti.

  • Je stanovená suma uvádzaná na faktúre, do ktorej nie je potrebné opravovať odpočítanú daň?

Pre opravu odpočítanej dane sa na výšku neuhradeného záväzku neprihliada, t. j. opravu je nutné vykonať pri akejkoľvek sume, bez ohľadu na to, či ide o základ dane 100 EUR a DPH 20 EUR, či základ dane 1 000 EUR, ku ktorému prislúcha DPH v sume 200 EUR.

  • Čo robiť v prípade, ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému zaplateniu záväzku po oprave odpočítanej dane? Je možné si daň opäť odpočítať?

Ak ste po oprave odpočítanej dane dodávateľovi zaplatili, budete si môcť opäť uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, a to vo výške, ktorá prislúcha k zaplatenej cene tovaru alebo služby.

  • Má dohoda o predĺžení lehoty splatnosti faktúry vplyv na plynutie lehoty 100 dní?

Ak sa s Vaším dodávateľom dohodnete na predĺžení lehoty splatnosti pred uplynutím zákonnej lehoty 100 dní od pôvodného dátumu splatnosti, týchto 100 dní sa potom bude počítať až od uplynutia novej lehoty splatnosti. Na dohodu o predĺžení lehoty splatnosti po uplynutí 100 dní od pôvodného dátumu splatnosti sa neprihliada.

Téme povinnosti vrátiť DPH pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení faktúry sa bližšie venujeme aj v tomto článku.

Najčastejšie otázky z pohľadu dodávateľa:

  • Aké mám možnosti ako dodávateľ, ktorý eviduje neuhradenú pohľadávku?

Ak ste dodali tovar alebo službu s uplatnením dane z pridanej hodnoty, ale odberateľ Vám v dohodnutej lehote splatnosti nezaplatil (alebo zaplatil iba časť celkovej vyfakturovanej ceny), máte právo znížiť pôvodne vykázaný základ dane a k nemu prislúchajúcu daň z pridanej hodnoty za významne zjednodušených podmienok, a to už po uplynutí 150 dní od dohodnutého dátumu splatnosti.

  • Závisí možnosť opravy základu dane od sumy neuhradenej pohľadávky? Ak áno, odlišujú sa podmienky, kedy je možné pohľadávku považovať za nevymožiteľnú na účel opravy základu dane?

Ak od dátumu splatnosti už uplynulo 150 dní a celková neuhradená cena vrátane dane z pridanej hodnoty nepresiahla 1 000 EUR, na opravu základu dane a dane postačí, aby ste vedeli preukázať vykonanie akéhokoľvek kroku k získaniu neuhradenej ceny od kupujúceho (napr. zaslanie upomienky alebo výzvy na úhradu)

Ak od dátumu splatnosti už uplynulo 150 dní, pričom celková neuhradená cena vrátane dane z pridanej hodnoty presiahla 1 000 EUR, je potrebné navyše vedieť preukázať, že ste sa domáhali zaplatenia neuhradenej sumy podaním žaloby na súd, alebo vymáhaním v exekučnom konaní.

Máte neuhradené záväzky voči dodávateľom? Evidujete nevymožiteľné pohľadávky? Zaujímali by Vás odpovede na iné otázky týkajúce sa tejto témy?

Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov.

Najnovšie správy

naroky tehotnych

Nároky tehotných zamestnankýň

Čítaj viac
energodotacie

Nová výzva na energodotácie

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac