Dashboard a rôzne zdroje dát pre Váš manažérsky reporting

Dashboard je informačný nástroj, ktorý zobrazuje vývoj kľúčových indikátorov výkonnosti za účelom monitorovania a analýzy „zdravia“ firmy, oddelenia alebo určitého procesu. Dashboard je napojený na zdrojové dáta a zobrazuje ich v podobe prehľadných tabuliek a grafov. Pri navrhovaní manažérskeho reportingu a dashboardu je potrebné zohľadniť individuálne potreby jednak konkrétneho používateľa, a tiež konkrétnej firmy alebo odvetvia. V závislosti od týchto potrieb môže byť dashboard nadstavbou detailného manažérskeho reportu alebo aj samostatným svojbytným nástrojom.

Vo všeobecnosti platí, že čím je používateľ reportu/dashboardu na vyššej pozícii v rámci firmy, tým agregovanejšie údaje potrebuje vidieť. Pre vrcholových manažérov a pre majiteľov firiem môže byť dashboard zďaleka najzaujímavejšou časťou reportu a detailnejšie údaje na pravidelnej báze ani nesledujú. Naopak, manažérov strednej úrovne zaujímajú okrem silno agregovaných informácií aj oveľa detailnejšie údaje – potrebujú vidieť hlbší detail, aby na základe reportu zistili, ako sa funguje ich zverené oddelenie, proces vo firme, zákazník či produkt. Detailnejšie informácie využívajú, aby mohli efektívne ovplyvniť fungovanie príslušnej oblasti, ktorú majú na starosti.

Bez ohľadu na sektorové zameranie či náročnosť odvetvia, v ktorom firma podniká platí, že vhodný manažérsky reporting by mal v sebe skĺbiť:

 1. Finančné údaje a ukazovatele, kde je zdrojom predovšetkým správne a včasne vedené účtovníctvo,
 2. Naturálne ukazovatele, kde sú zdrojom hlavne pomocné moduly firemných systémov – napríklad informácie zo skladového hospodárstva, výrobný modul, expedícia, HR modul a podobne.

V niektorých odvetviach (hlavne služby alebo jednoduchá výroba) môže postačovať sledovať len základné finančné ukazovatele firmy v dashboarde. Naopak, čím je dané odvetvie náročnejšie na množstvo vstupov, výstupov z výroby, zákazníkov, regiónov a podobne – tým viac rastie dôležitosť a význam v sledovaní nielen finančných výsledkov, ale aj naturálnych či iných ukazovateľov. Príkladom nefinančných ukazovateľov môžu byť:

 • fyzický objem spotreby výrobnej suroviny alebo dielcov,
 • počet vyrobených produktov,
 • objem expedovaných výrobkov,
 • počet zamestnancov,
 • časové využitie výrobných kapacít,
 • počet zákazníkov napríklad podľa geografickej štruktúry,
 • počet registrovaných pravidelne platiacich zákazníkov určitej služby,
 • podiel reklamácií,
 • percentuálne ukazovatele miery zákazníckej spokojnosti a pod.

Nakombinovanie naturálnych ukazovateľov s finančnými vnáša do dashboardu ďalšiu dimenziu k základnej, finančnej. Prináša to možnosť lepšie pochopiť, ako sú finančné výsledky firmy podmienené reálnou činnosťou a následne efektívnejšie riadiť fungovanie firmy a dosahovanie finančných plánov. Zakomponovanie nefinančných ukazovateľov do dashboardu môže nielen zlepšiť pochopenie vývoja vlastnej firmy v čase, ale aj umožniť presnejšie porovnávanie vlastnej firmy s konkurenciu z dôvodu sledovania prvotnejších parametrov, ktoré sa až následne pretavujú do finančných výsledkov. Vďaka takémuto nefinančnému benchmarkingu sa ľahšie odhaľuje v čom má firma konkurenčnú výhodu a kde sú naopak jej rezervy.

Primárnou motiváciou pri navrhovaní štruktúry dashboardu je jeho maximálna užitočnosť. Užitočnosť ide ruka v ruke s prívetivým vizuálnym poňatím. Dashboard však nie je len vizuálne samoúčelným výtvorom. Grafické spracovanie sleduje účel prehľadnosti, to znamená, že primeranou grafikou je jasne zdôraznené, že grafy a tabuľky v dashboarde sú výsledkom veľkého množstva rôznorodých dát. Používateľ vie jasne rozlíšiť, čo ktorá položka predstavuje a ľahko sa zorientuje aj vo výrazne koncentrovaných dátach za celú firmu. Spravidla na ploche o veľkosti jedného hárku A4 podáva dashboard používateľovi všetky potrebné informácie, naštruktúrované do ľahko čitateľnej podoby.

Na záver ešte jednu dôležitú poznámku. Korektné zostavenie samotného reportu a jeho technická príprava je len jedna strana mince.  Druhá strana mince je správna interpretácia a analýza trendov a dobrá rada ako riešiť danú situáciu.  Každý report je užitočný len vtedy, ak obsahuje správnu interpretáciu vývoja a návrh možných riešení. Práve s takýmto očakávaním sa môžete obrátiť na VGD ako Vášho konzultanta a poradcu aj v oblastiach biznisového poradenstva.

Nižšie ešte uvádzame 3 príklady ako môže vyzerať tzv. dashboard report + na konci aj náš vlastný report, ktorý s obľubou používame pre našich klientov:

1

2

3

A na záver náš vlastný template v našich firemných farbách:

4

Ak sme vás týmto článkom presvedčili o tom, že dashboard je práve to, čo vaša firma potrebuje, neváhajte navštíviť našu webovú https://sk.vgd.eu/sluzby/business-advisory-services alebo facebookovú stránku pre viac informácií. Sme pripravení zdieľať s vami naše vedomosti a skúsenosti. 

Máte záujem manažérsky reporting?

Kontaktujte nás! 

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac