Menu
Site Selector

Business Advisory Services

Služby

Corporate Finance a Management consulting

 

Plánujete prevzatie? Chcete nadobudnúť nejakú spoločnosť? Rozšíriť svoje obchodné aktivity a pretaviť to do vhodného obchodného plánu? Pracujete na stratégii akvizície? Prenechávate svoju firmu tretej strane, pretože nemáte rodinného pokračovateľa? VGD má tých správnych ľudí, ktorí Vás prevedú týmito zložitými procesmi a ktorí Vám vedia ponúknuť namieru šité služby v oblasti Corporate finance.

Služby transakčného poradenstva

Naši poradcovia v oblasti corporate finance Vám pomôžu od A po Z pri akvizíciách, predajoch či podnikových reštrukturalizáciách (zlúčenia, splynutia, rozdelenia). Takto budete mať vždy všetky odpovede a budete vedieť aké kroky je potrebné vykonať.

 • Aktívne riadenie a vedenie projektov akvizície firmy, predaja firmy klienta, zastrešenie celého procesu podnikových reštrukturalizácií „na kľúč“;  Ide hlavne o transakcie ako kúpa / predaj podniku, časti podniku, nepeňažné vklady, zlúčenia – splynutia – rozdelenia
 • Poradenstvo v oblasti štruktúrovania predaja – poradenstvo pri vytváraní SPV,  holdingových spoločností, príprava daňovo optimálnej štruktúry predaja
 • Príprava marketingových materiálov (Teaser, Informačné memorandum, Procesné listy, NDA)
 • Poskytnutie a správa virtuálneho dataroom pre potreby Klienta a transakcie
 • Podpora a poradenstvo pre klienta pri negociácii podmienok rôznych transakcií (SPA, SHA, LOI)

Due diligence a Limited review

Aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam po akvizícii, vykonávajú naši odborníci rozsiahle finančné due diligence tak pre predajcu ako aj pre kupujúceho.

Realizácia finančno – daňových hĺbkových previerok potenciálnych akvizičných cieľov: v úzkej spolupráci sa dôraz kladie na prvky, ktoré ovplyvňujú cenu, vrátane:

 • normalizácie tržieb,
 • ukazovatele EBITDA,
 • preverenia úrovní a kvality pracovného kapitálu,
 • kvality zákazníckeho portfólia a kontraktov,
 • diverzifikácie odberateľsko – dodávateľského reťazca,
 • analýzy fixných aktív a vyčíslenie čistého dlhu,
 • a návrhu na riešenie formy vstupu do spoločnosti (asset deal verzus share deal).

Výsledkom je jasná a cielená správa, ktorá obsahuje všetky zistenia vrátane tých, ktoré sa týkajú daňových, sociálnych a legislatívnych problémov ako aj problémov životného prostredia. Tento dokument je základom pre záruky a zabezpečenia, ktoré by mali byť zahrnuté v akvizičnej zmluve.

Alternatívne si môžete zvoliť službu Limited review pre účely prvotného overenia potenciálnych akvizičných cieľov – zameranie na overenie zmysluplnosti vstupu do novej spoločnosti, overenie hlavných biznis predpokladov a predloženého biznis plánu

Hodnotenia a finančné modelovanie

Keďže objektívne ohodnotenie spoločnosti je nevyhnutné pre správnu akvizíciu alebo zlúčenie, vykonávame hodnotenie Vašej spoločnosti na základe štandardných metód ako sú metóda diskontovaných výnosov alebo metóda viacnásobnej EBITDA.

V prípade realitných spoločností, holdingových spoločností alebo ak nie je žiadna návratnosť, vykonáva sa hodnotenie na základe upraveného kmeňového majetku.

Pri hľadaní porovnateľných spoločností za účelom výpočtu vážených priemerných kapitálových nákladov a trhového násobku EBITDA vieme využiť aj medzinárodnú databázu. Takto zabezpečíme, že toho hodnotenie následne prejde skúškou!

Ostatné oblasti, pri ktorých môže byť požadovaný finančný modeling sú:

 • Spracovanie finančných plánov, projekcií a forecastov pre účely sledovania nákladov a plnenia nastavených plánov predaja a vynaložených nákladov, plánovanie cash-flow
 • Príprava podkladov pre potreby zabezpečenia bankového financovania alebo refinancovania: vytvorenie „uveriteľného“ biznis plánu a budúceho vývoja za účelom získania nových úverov alebo refinancovania súčasných úverov (s cieľom získania lepších podmienok)
 • Oceňovanie podnikov, časti podniku až po zabezpečenie znaleckých posudkov pre realizáciu právnych krokov v prípade ohodnocovania individuálnych aktív, prípadne ak je potrebné vypracovať znalecký posudok pre konkrétny právny úkon.

 

Poradenstvo pre oblasť riadenia (Management Consultancy)

Ako podnikateľ máte zo všetkých strán veľké množstvo podnetov a informácií.  Výzvou je transformovať ich na relevantné informácie, pomocou ktorých budete vedieť podporiť a ohodnotiť strategickú politiku svojej spoločnosti. To vieme dosiahnuť pomocou zdravého manažérskeho reportingu, ktorý je dostupný v reálnom čase. Avšak to je iba posledným krokom v celom procese. Kvalita dobrého manažérskeho reportingu závisí na dostupnosti Vašich údajov.

Poradenstvo pre oblasť riadenia spoločnosti VGD pomáha optimalizovať a zautomatizovať základné obchodné procesy, ktoré sú zdrojom týchto údajov. Pomocou inteligentných nástrojov manažérskeho reportingu Vám pomáhame jasne vizualizovať tieto údaje bez nutnosti tráviť hodiny pri spracovávaní tabuľkových procesorov.

Tieto nástroje Vám neposkytujú iba obraz o historickej finančnej situácii Vašej spoločnosti: pretože pre Vás ako manažéra alebo CFO je rovnako dôležitý aj pohľad na Váš prevádzkový výkon. Naším cieľom je zabezpečiť, aby ste mali správne údaje pre plánovanie najlepšej budúcnosti svojich obchodných aktivít.

V rámci Management consultancy Vám ponúkame nasledovné:

Akcionárske reporty

Tu sa zameriavame na spracovanie ľahko čitateľných, zrozumiteľných a užitočných dashboard reportov pre akcionárov a manažment firiem. Cieľom týchto reportov je poskytnúť jasný a prehľadný obraz o výkonnosti firmy,  cash-flow, pracovnom kapitále a vývoji kľúčových ukazovateľov v čase.  Tento typ reportov vnímame aj ako dôležitý nástroj kontroly a prehľadu najmä pre majiteľov, ktorí už aktívne neriadia svoje firmy alebo pre minoritných vlastníkov.

Zavedenie základných nástrojov kontrollingu a manažérskeho účtovníctva

Tieto nástroje by mali napomáhať pri riadení spoločnosti s ohľadom na hodnotu a náklady.  Naše zameranie je najmä na nasledovné výstupy:   

 • Príprava tzv. manažérskeho účtu hospodárskych výsledkov s využitím krycích príspevkov a jej použitie v praxi na rôzne rozhodovacie úlohy + nastavenie účtovníctva v podobe nákladových stredísk, produktov, skupín produktov, workshopov / liniek
 • Sledovanie ziskovosti na úrovni zákaziek, zákazníkov, produktov, produktových skupín vo väzbe na interné nákladové kalkulácie, cenník voči klientom a pravidelné vyhodnocovanie
 • Nastavenie interných kalkulácií – pre ocenenie výrobkov a tiež kalkulácie predajných cien

CFO on Demand

Poskytovanie služieb externého finančného manažéra zamerané primárne na nasledovné kľúčové aktivity finančného riadenia:

 • Riadenie pracovného kapitálu: Systémové riadenie pracovného kapitálu posilní likviditu spoločnosti. Nastavenie optimálnych lehôt splatností pohľadávok a záväzkov, nastavenie kreditných limitov a systému upomienok umožní výplatu dividend, skoršie splatenie úveru, alebo dokáže zaplatiť novú investíciu!
 • Optimalizácia firemných procesov: Jednoduché a logické nastavenie procesov obehu a schvaľovania dokladov zabezpečí nákladovo „štíhlu“ administratívu, a tým uvoľní potrebné zdroje pre aktívny biznis. Cez jednoduchú dokumentáciu procesov a kontrolných mechanizmov vo firme sa jednak urýchli zaškolenie nových zamestnancov, aj sa výrazne zníži riziko krádeží a zneužitia právomocí!
 • Finančné plánovanie a kontrolling: Plánovanie a mesačné vyhodnocovanie výsledkov firmy (minimálne na úrovni tržieb, nákladov, investícií a cash-flow na 12-24 mesiacov dopredu) umožní lepšie riadiť biznis a mať po ruke aktuálne informácie pre správne rozhodnutia. Detailné a včasné informácie o výsledkoch firmy sú nevyhnutným predpokladom pre plánovanie potrebných krokov do budúcnosti.
 • Financovanie - Projektové zadania: Táto služba sa zameriava na posúdenie návratnosti investícií, posúdenie výhodnosti viacerých zdrojov financovania, kalkulácie a nastavenie manažérskej výsledovky a sledovanie nákladov na produkt / klienta (analýza profitibility), zabezpečenie financovania, refinancovanie vlastného imania.

Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte a kontaktujte nás.

 

cfo_on_demand_one_pager_slovakia_-_sj_v3.pdf (269.29Kb)