Stravovanie od 1. 1. 2022

Počas tohto roka sme vás už informovali o možnosti poskytnutia finančného príspevku na stravovanieOd 1. 1. 2022 budú platiť ďalšie zmeny pri stravovaní zamestnancov.

Stravný lístok aj finančný príspevok  :

  • Príspevok do sumy 2,81 eura ( do 55 %  aktuálnej základnej sumy stravného ) – nezdanený (zdroj náklady zamestnávateľa)
  • Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu – nezdanený,  súčasná právna úprava nestanovuje minimálnu ani maximálnu výšku príspevku zo SF (zdroj sociálny fond)
  • Príspevok zamestnávateľa nad sumu = 2,81 € + sumu príspevku zo SF – zdaniteľný príjem zamestnanca – suma príspevku nad rámec vstupuje do odvodov na strane zamestnanca aj zamestnávateľa a do dane z príjmu zo závislej činnosti na strane zamestnanca

Poskytnutie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie musí byť zamestnancovi vykonané vždy vopred - preddavkovo ( v opačnom prípade nebude pre zamestnávateľa daňovým výdavkom, keďže nebol poskytnutý v súlade s § 152 Zákonníka práce ). Toto platí pre zabezpečenie všetkých foriem stravovania zamestnávateľom:

  • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
  • hodnota stravy v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov,
  • poskytovanie stravovacích poukážok / stravovacích kariet v podobe kreditu na karte,
  • poskytovanie finančného príspevku na stravovanie.

Zmeny, ktoré nastali oproti roku 2021:

  • doposiaľ bol stravný lístok nezdanený pre zamestnanca v celej výške , už tomu tak nie je ( došlo k zrovnoprávneniu v prípade poskytnutia stravného lístka a finančného príspevku),
  • zamestnancom sa od 01. 01. 2022 znevýhodnia všetky formy stravného – aj z príspevku zamestnávateľa na stravný lístok nad sumu 2,81 € + príspevku zo SF sa bude po novom platiť daň z príjmu a odvody (doteraz to platilo iba v prípade finančného príspevku na stravu).

Možnosť výberu a informačná povinnosť

Zamestnávateľ, ktorý pred 1. 3 .2021, alebo v období od 1.3.2021 do 31.12.2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok, ktorá mala oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (emitent stravných lístkov), nemal povinnosť umožniť zamestnancom výber medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravu hneď od účinnosti novely Zákonníka práce, t.j. od 1. 3. 2021.

Umožniť zamestnancom výber medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravu, je zamestnávateľ v tomto  prípade povinný po skončení zmluvy o zabezpečení stravovacích poukážok, najneskôr však od 1. 1. 2022.

Možnosť výberu medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravnými lístkami je výhradne na voľbe zamestnanca . Pravidlá a podrobnosti výberu je potrebné upraviť v internom predpise ( § 152 ods. 7 ZP ), s ktorým je zamestnávateľ povinný oboznámiť všetkých svojich zamestnancov. Výber spôsobu stravovania preukazuje zamestnanec písomne. Vzor „Výberu spôsobu stravovania“ tvorí prílohu internej smernice, a podpisuje ho každý zamestnanec na, pre neho určenom,  samostatnom tlačive. Právo výberu sa týka len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.

Administratívne úkony na strane zamestnávateľa, týkajúce sa výberu a informovania zamestnancov, je potrebné vykonať do 31. 12. 2021.

Potrebujete pomoc s vytvorením internej smernice, jej revíziou alebo doplnením podľa aktuálnych právnych predpisov?

Naši experti sú vám k dispozícií!

Najnovšie správy

pripravovana novela zakonnika prace

Pripravovaná novela zákonníka práce sa posúva na 1.10.2022

Čítaj viac
rekreacia

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac