Stravovanie od 1. 1. 2022

Počas tohto roka sme vás už informovali o možnosti poskytnutia finančného príspevku na stravovanieOd 1. 1. 2022 budú platiť ďalšie zmeny pri stravovaní zamestnancov.

Stravný lístok aj finančný príspevok  :

  • Príspevok do sumy 2,81 eura ( do 55 %  aktuálnej základnej sumy stravného ) – nezdanený (zdroj náklady zamestnávateľa)
  • Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu – nezdanený,  súčasná právna úprava nestanovuje minimálnu ani maximálnu výšku príspevku zo SF (zdroj sociálny fond)
  • Príspevok zamestnávateľa nad sumu = 2,81 € + sumu príspevku zo SF – zdaniteľný príjem zamestnanca – suma príspevku nad rámec vstupuje do odvodov na strane zamestnanca aj zamestnávateľa a do dane z príjmu zo závislej činnosti na strane zamestnanca

Poskytnutie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie musí byť zamestnancovi vykonané vždy vopred - preddavkovo ( v opačnom prípade nebude pre zamestnávateľa daňovým výdavkom, keďže nebol poskytnutý v súlade s § 152 Zákonníka práce ). Toto platí pre zabezpečenie všetkých foriem stravovania zamestnávateľom:

  • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
  • hodnota stravy v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov,
  • poskytovanie stravovacích poukážok / stravovacích kariet v podobe kreditu na karte,
  • poskytovanie finančného príspevku na stravovanie.

Zmeny, ktoré nastali oproti roku 2021:

  • doposiaľ bol stravný lístok nezdanený pre zamestnanca v celej výške , už tomu tak nie je ( došlo k zrovnoprávneniu v prípade poskytnutia stravného lístka a finančného príspevku),
  • zamestnancom sa od 01. 01. 2022 znevýhodnia všetky formy stravného – aj z príspevku zamestnávateľa na stravný lístok nad sumu 2,81 € + príspevku zo SF sa bude po novom platiť daň z príjmu a odvody (doteraz to platilo iba v prípade finančného príspevku na stravu).

Možnosť výberu a informačná povinnosť

Zamestnávateľ, ktorý pred 1. 3 .2021, alebo v období od 1.3.2021 do 31.12.2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok, ktorá mala oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (emitent stravných lístkov), nemal povinnosť umožniť zamestnancom výber medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravu hneď od účinnosti novely Zákonníka práce, t.j. od 1. 3. 2021.

Umožniť zamestnancom výber medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravu, je zamestnávateľ v tomto  prípade povinný po skončení zmluvy o zabezpečení stravovacích poukážok, najneskôr však od 1. 1. 2022.

Možnosť výberu medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravnými lístkami je výhradne na voľbe zamestnanca . Pravidlá a podrobnosti výberu je potrebné upraviť v internom predpise ( § 152 ods. 7 ZP ), s ktorým je zamestnávateľ povinný oboznámiť všetkých svojich zamestnancov. Výber spôsobu stravovania preukazuje zamestnanec písomne. Vzor „Výberu spôsobu stravovania“ tvorí prílohu internej smernice, a podpisuje ho každý zamestnanec na, pre neho určenom,  samostatnom tlačive. Právo výberu sa týka len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.

Administratívne úkony na strane zamestnávateľa, týkajúce sa výberu a informovania zamestnancov, je potrebné vykonať do 31. 12. 2021.

Potrebujete pomoc s vytvorením internej smernice, jej revíziou alebo doplnením podľa aktuálnych právnych predpisov?

Naši experti sú vám k dispozícií!

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac