Stavebné konanie ako druhá fáza výstavby

Keď sa rozhodnete pre biznis na Slovensku, často sa musíte rozhodnúť pre miesto, odkiaľ chcete podnikať. Či už hľadáte kanceláriu, továreň alebo sklad, vždy máte na výber medzi prenájmom alebo budovaním.

V prvom článku sme si predstavili postupné kroky vedúce k získaniu územnému povoleniu. V dnešnom, druhom, si bližšie objasníme druhú fázu procesu výstavby, a to ako získať stavebné povolenie.

  1. Platné zákony

Právnu úpravu stavebného konania upravuje zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) a vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „oznámenie“).

  1. Vymedzenie stavebného konania

Stavebné  konanie je konaním o možnosti uskutočniť stavbu. Výsledkom stavebného konania je právoplatné stavebné povolenie. Bez právoplatného stavebného povolenia nie je možné uskutočňovať (realizovať) stavbu! Stavebné konanie je možné začať až po právoplatnosti územného rozhodnutia, ak sa nespojí stavebné konanie s územným konaním !

Stavebné povolenie vydáva príslušný stavebný úrad na základe návrhu na vydanie stavebného povolenia.

Stavebný úrad môže spojiť do jedného spoločného konania územné konanie a stavebné konanie len pri:

  1. jednoduchej stavbe
  2. drobnej stavbe
  3. pri ostatných stavbách, len za predpokladu, že podmienky na umiestnenie stavby vyplývajú z územného plánu zóny

Účastníkmi stavebného konania sú investor - stavebník, stavebný dozor, projektant, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu, vlastníci susedných pozemkov a stavieb.

Investor pred podaním žiadosti o začatí stavebného konania musí zabezpečiť stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, ktoré môžu v procese stavebného konania podávať svoje námietky.

  1. Nevyhnutné kroky

Po tom, ako nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie, by mal investor začať s prípravou dokumentácie potrebnej na vydanie stavebného povolenia.

Krok č. 1 - investor si musí nájsť a nechať spracovať potrebnú projektovú dokumentáciu k stavbe a vnútro-arealovým komunikáciám a parkoviskám - je potrebné si nájsť architekta a nechať ho vypracovať projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu. Táto projektová dokumentácia je zložitejšia a musí byť vypracovaná konkrétnejšie ako projektová dokumentácia k územnému konaniu. Podľa našich skúseností a predošlých zrealizovaných developerských projektov a podľa zložitosti developerského projektu môže vypracovanie tejto projektovej dokumentácie trvať niekoľko mesiacov.

Krok č. 2 – po vypracovaní projektovej dokumentácie je potrebné vyžiadať stanovisko od všetkých dotknutých orgánov. K žiadosti o vydanie stanoviska sa prikladá projektová dokumentácia a každý dotknutý orgán vydá svoje stanovisko k predloženému projektu. Dotknuté orgány sú povinné vydať stanovisko do 30 dní odo dňa doručenie žiadosti (podľa našich skúseností nie všetky orgány túto lehotu dodržujú).

Krok č. 3po doručení všetkých stanovísk od dotknutých orgánov investor požiada príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. K žiadosti priloží všetky stanoviská dotknutých orgánov a projektovú dokumentáciu. V závislosti od zložitosti projektu a od prípadných podmienok určených v stanoviskách dotknutých orgánov začne stavebné konanie a to spravidla vytýčením ústneho pojednávania. Po uplynutí lehoty na podávanie námietok, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní vydá stavebný úrad stavebné povolenie do 30 dní. Stavebné povolenie sa doručí všetkých účastníkom konania a všetkým dotknutým orgánom. Každý účastník stavebného konania môže proti stavebnému povoleniu podať do 15 odo dňa doručenia odvolanie. Ak nikto nepodá odvolanie stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť. Z praxe vieme že táto fáza môže rádovo trvať jeden až tri mesiace v prípade ak nikto nepodá odvolanie.

V prípade ak niekto z účastníkov podá odvolanie, tak o jeho odvolaní rozhoduje príslušný okresný úrad a takomto prípade sa celý proces predĺži o niekoľko mesiacov.

Z vlastných skúseností vieme, že územné a stavebné konanie môže v závislosti od zložitosti developerského projektu trvať od 4 do 12 mesiacov ! Pri veľmi zložitých projektoch s veľkým počtom účastníkov a prípadne s podanými odvolaniami môže trvať aj niekoľko rokov.

Veríme, že sme Vám v našom druhom článku podali dostatok informácií na to, aby Váš proces prebehol hladko. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok či požiadaviek sa neváhajte obrátiť na odborníkov v našom VGD teame. Pre viac informácií navštívte našu facebookovú či webovú stránku, prípadne Linked In profile.

Neváhajte nás kontaktovať!

Najnovšie správy

digitalne-uctovnictvo

Zabudnite na papierové dokumenty, vo VGD robíme účtovníctvo digitálne!

Čítaj viac
digitalne-uctovnictvo

Povedzte áno digitálnemu účtovníctvu!

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac