Špecifiká zamestnávania mladistvých

Mladí ľudia často uvažujú o možnosti zarobiť si prvé peniaze. Avšak nie vždy je to také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Skutočnosť, že niektorí mladiství sa môžu zamestnať, zatiaľ čo iní nie, je podložená konkrétnymi pravidlami týkajúcimi sa povinnej školskej dochádzky a vekových obmedzení.

Mladistvým zamestnancom je zamestnanec mladší ako 18 rokov. V prípade mladistvého však zamestnávateľ nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň skorší ako mladistvý skončí povinnú školskú dochádzku, ktorá je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku ( potvrdenie o skončení povinnej školskej dochádzky o absolvovaním 10 rokov vzdelávania vydáva príslušná škola -  potvrdenie je uvedené na zadnej strane školského vysvedčenia )

Pozrime sa na niekoľko príkladov, ktoré ilustrujú možnosti a obmedzenia zamestnávania mladistvých počas letných prázdnin:

 • Ak žiak má 15 rokov a skončil 1. rok aj keď by si rád našiel letné zamestnanie, nie je to možné , keďže jeho povinná školská dochádzka ešte neskončila - pokračuje až do 31. 8. 2023.. Od 1. 7. 2023 sa zamestnať nemôže, pretože povinnú školskú dochádzku skončí až 31. 8. 2023 - zamestnať sa môže až od 1. 9. 2023
 • Ak žiak ZŠ má 16 rokov, skončil 9. rok ZŠ – od 1. 7. 2023 sa zamestnať nemôže, pretože vek 16 rokov dovŕšil v školskom roku 2022/2023, ale školskú dochádzku končí až 31. 8. 2023. Aj keď má vek na to, aby mohol začať pracovať, nie je to možné . Dôvodom je to, že povinná školská dochádzka sa zatiaľ neskončila. Jeho prvá pracovná skúsenosť sa tak môže uskutočniť až od 1. 9. 2023.
 • Ak žiak má 16 rokov, skončil 2. rok – od 1. 7. 2023 sa zamestnať môže, pretože povinnú školskú dochádzku skončil, keď absolvoval 10 rokov vzdelávania. Preňho sú letné prázdniny príležitosťou na začatie práce, keďže jeho povinná školská dochádzka sa ukončila .

V praxi tak často vzniká problém nemožnosti zamestnania sa počas prázdnin od 1. júla do 31. augusta.

Mladistvým zamestnancom Zákonník práce poskytuje osobitnú ochranu, v §171 a § 176  špecificky upravuje ich pracovné podmienky, a tým sa na ramená zamestnávateľov kladie zvýšená záťaž povinností a ochrany práce. 

Zamestnávateľ má vo vzťahu k mladistvým zamestnancom nasledovné povinnosti:

 • utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok
 • viesť evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnáva v pracovnom pomere
 • plní oznamovaciu povinnosť voči zákonnému zástupcovi mladistvého v predzmluvných vzťahoch a skončení pracovného pomeru ( posúdenie kto je zákonný zástupca mladistvého zamestnanca, ustanovuje zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine - rodičia, jeden z rodičov, poručník alebo opatrovník ) .
 • môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému rozvoju a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť
 • nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť, alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť
 • nesmie používať taký spôsob odmeňovania práce, ktorý by viedol pri zvyšovaní pracovných výkonov k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia mladistvých zamestnancov
 • nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácami, ktoré sú pre mladistvých zakázané
 • je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci mladistvého zamestnanca
 • pracovnú zmluvu s mladistvým zamestnancom môže uzatvoriť iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého 
 • povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu ( zákonný zástupca nemusí súhlasiť s výkonom práce svojho dieťaťa, postačuje iba jeho vyjadrenie)
 • ak dá svojmu mladistvému zamestnancovi výpoveď, alebo s ním okamžite skončí pracovný pomer, musí tieto úkony oznámiť aj zákonnému zástupcovi
 • je povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu, aj v prípade ak mladistvý zamestnanec dá výpoveď svojmu zamestnávateľovi, alebo s ním skončí pracovný pomer okamžite, alebo v skúšobnej dobe, alebo na základe dohody

Mladiství zamestnanci nesmú byť zamestnávaní prácami:

 • pod zemou pri ťažbe nerastov alebo razení tunelov a štôlní
 • ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre nich neprimerané, nebezpečné alebo zdraviu škodlivé,
 • pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu,
 • pri výkone ktorých by mohli vážne ohroziť bezpečnosť alebo zdravie iných zamestnancov
 • ktoré by presahovali jeho fyzické a psychické schopnosti
 • pri ktorých by boli vystavený škodlivému pôsobeniu nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí, , ktoré môžu spôsobiť genetické poškodenie
 • pri ktorých by boli vystavení škodlivému žiareniu
 • atď

Zoznam zakázaných prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom,  sú ustanovené nariadením vlády SR  286/2004 Z.z.

S mladistvým zamestnancom nie je možné  uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti, je tak možné vykonať až v deň kedy dovŕši 18 rokov.

Pracovný čas mladistvého  zamestnanca :

 • mladšieho ako 16 rokov nesmie presiahnuť  30 hodín týždenne ( u všetkých zamestnávateľov spolu )
 • staršieho ako 16 rokov  pracovný čas nesmie presiahnuť  37,5 hodiny týždenne ( u všetkých zamestnávateľov spolu )
 • nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 8 hodín
 • musí byť rozvrhnutý tak, aby mohol medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny čerpať dobu odpočinku v trvaní aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín
 • zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok.
 • dohodu o vykonaní práce je možné uzatvoriť, ak rozsah prác nepresiahne 350 hodín v kalendárnom roku
 • na základe dohody o brigádnickej práci študentov môže študent vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom priemer sa posudzuje za celú dobu trvania dohody
 • na základe dohody o pracovnej činnosti možno pracovnú činnosť vykonávať v rozsahu najviac 10 hodín týždenne
 • na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno pracovnú činnosť vykonávať v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku
 • nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas
 • nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov nočnou prácou ( výnimočne mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov môžu vykonávať nočnú prácu bezprostredne nadväzujúcu na prácu pred 22. hod nepresahujúcu jednu hodinu )
 • nesmie mladistvým zamestnancom nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť

Mladiství na pracovnom trhu po dovŕšení 15 rokov

Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec vzniká dňom, keď fyzická osoba dovŕši už 15 rokov veku. Od roku 2021 majú títo mladí jednotlivci príležitosť tiež možnosť vstúpiť do sveta práce, hoci ich povinná školská dochádzka ešte neskončila .

Je tu pre nich možnosť zamestnania sa, vykonávaním ľahkých prác, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj, alebo školskú  dochádzku, Jedná sa o nasledovné činnosti :

 • účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach
 • športových podujatiach ( napr. zber lôpt na futb. zápase, pomáhať pri organizácii a riadení detských športových podujatí )
 • reklamných činnostiach ( môžu objavovať vo fotografiách a videách pre detské produkty, napríklad hračky, oblečenie, alebo výrobky určené pre deti )

Výkon uvedených ľahkých prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa inšpektorát práce. V žiadosti zamestnávateľ uvádza: údaje o zamestnávateľovi, údaje o mladistvej osobe, popis činnosti, ktorú bude mladistvá osoba vykonávať, časový rozsah výkonu práce, miesto výkonu práce.

K tejto žiadosti je potrebné doložiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti mladistvej osoby, súhlas zákonného zástupcu maloletej osoby, posúdenie nebezpečenstiev a rizík spojených s prácou mladistvej osoby, potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 20 € .

Inšpektorát práce v povolení určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa práce môžu vykonávať. Zamestnanie mladistvej osoby v zmysle § 11 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce je prípustné až po vydaní povolenia inšpektorátom práce.

Zamestnávanie mladistvých je v dnešnej dobe bežné, no nezriedka narážame na porušovanie pracovnoprávnych noriem práve v tomto oblasti. Štandardy sú jasné – mladiství majú právo na primerané pracovné podmienky a ochranu. Avšak, niekedy sa mladí ľudia v obchodovaní „so svojimi hodinami“ môžu ocitnúť nad rámec toho, čo je povolené - pracovať nadčasy, alebo počas nočných hodín, čo môže mať negatívny vplyv na ich zdravie a vývoj.

Je dôležité, aby sme zdôraznili, že takéto konanie nie je v súlade so zákonom. Zamestnávateľ by mal byť prvým ochrancom práv mladých pracovníkov, a nie tým, kto ich využíva na úkor ich zdravia a dobrej budúcnosti. Inšpektorát práce sleduje dodržiavanie týchto pravidiel a v prípade zistených porušení môže zamestnávateľa postihnúť finančnou sankciou podľa § 19  zákona č. 125/2006 Z. z..

Dávajme mladým ľuďom príležitosť rozvíjať sa a získavať skúsenosti v rámci bezpečného a podporujúceho pracovného prostredia.

Potrebujete poradiť v tejto téme?

Neváhajte nás kontaktovať!

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac