Prvé opatrenia vlády SR prijaté na zmiernenie ekonomického dopadu pandémie koronavírusu

Prinášame Vám prehľad prvých opatrení prijatých vládou SR. Situáciu sa snažíme denne monitorovať a včasne Vás tak informovať o najnovších schválených opatreniach ako aj o návodoch, akým spôsobom ich aplikovať v bežnom podnikateľskom živote.

SOCIÁLNA OBLASŤ

 

 1. Ošetrovné pri mimoriadnej situácii

Prišlo k zmene vekovej hranice detí, pri ktorej má rodič nárok na ošetrovné a to z dovŕšených 10 rokov veku dieťaťa na dovŕšenie 11 rokov veku dieťaťa, navyše až do dovŕšenia 18 rokov veku dieťaťa pre ZŤP deti. V tejto vekovej kategórii nebude potrebné potvrdenie lekára.

Na základe potvrdenia lekára bude čerpanie ošetrovného možné pre deti až do dovŕšenia 16 rokov veku.

Nárok na dávku bude po celú dobu uzatvorenia škôl/predškolských zariadení. Dávka bude po celú dobu čerpania 55% hrubej mzdy. Rodičia sa môžu pri čerpaní ošetrovného prestriedať.

 

 1. Nemocenské v karanténe

Nárok na dávku bude potvrdzovať lekár. Výška dávky bude od prvého dňa 55% denného vymeriavacieho základu. Dávku bude od prvého dňa poskytovať Sociálna poisťovňa. Toto opatrenie znamená zníženie zaťaženia povinnosti zamestnávateľa vyplácať náhradu príjmu počas prvých 10 dní.

Špecifickou podmienkou nároku na nemocenské pre zamestnanca je, že v čase, kedy poberá nemocenské vo svojom zamestnaní, nepracuje a nemá v zamestnaní príjem za vykonanú prácu. Môže však mať príjem, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu - napríklad bude mať vyplatenú odmenu za prácu, ktorú vykonal ešte pred uzatvorením školy.

Zamestnanec nemôže mať iný príjem ani z iného zamestnania, pretože je v karanténe a nemôže pracovať. Môže mať príjem z podnikania, ktoré v čase karantény vykonáva z domu (SZČO).

Preukaz o trvaní PN (tzv. lístok na peniaze) - ide o potvrdenie skutočnosti, že dočasná PN prechádza aj do nasledujúceho mesiaca. Za normálnych okolností o takéto potvrdenie pacient musí požiadať ošetrujúceho lekára a následne ho doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. V prípade dočasných PN vystavených v súvislosti s koronavírusom pacient nemusí Sociálnej poisťovni takéto potvrdenie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho lekára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv. lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne pošle lekár.

Ostatní pacienti, ktorí sú na dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvisia s koronavírusom, posielajú preukazy o trvaní PN sami štandardným postupom (poštou alebo do schránky na pobočke), teda nie prostredníctvom lekára.

 

 1. Príspevok na podporu udržania pracovného miesta

Príspevok bude nárokovateľný pre každého zamestnávateľa, ktorý splní podmienky. Základná podmienka je udržanie pracovného miesta aj po skončení čerpania príspevku.

Nárok na príspevok bude mať zamestnávateľ, ktorý musel zatvoriť prevádzku na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, nárok bude po dobu mimoriadnej situácie a určený počet mesiacov po jej skončení.

Nárok na príspevok bude mať aj zamestnávateľ, ktorý musel zatvoriť alebo obmedziť prevádzku z dôvodu poklesu odbytu, straty zákaziek alebo pri problémoch na strane dodávateľov (subdodávateľov). Nárok na príspevok bude trvať po dobu mimoriadnej situácie a určený počet mesiacov po jej skončení.

 

 1. Pomoc SZČO

Príspevok bude nárokovateľný pre každú SZČO (živnostníci, umelci, samostatne hospodáriaci roľníci a pod.), ktorá splní podmienky. Základná podmienka je pokračovanie v činnosti aj po skončení čerpania príspevku.

Nárok na príspevok bude mať SZČO, ktorá musela zatvoriť prevádzku na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, nárok bude po dobu mimoriadnej situácie a určený počet mesiacov po jej skončení.

Nárok na príspevok bude mať aj SZČO, ktorá musela zatvoriť alebo obmedziť prevádzku z dôvodu poklesu odbytu, straty zákaziek alebo pri problémoch na strane dodávateľov (subdodávateľov), nárok bude po dobu mimoriadnej situácie a určený počet mesiacov po jej skončení.

 

OBLASŤ SÚDNICTVA

S cieľom uľahčiť občanom a podnikateľom uplatňovanie ich práv pred súdom so zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii (ďalej len „Zákon“) prijali nasledovné opatrenia:

 1. Prerušujú sa premlčacie, prekluzívne (tzv. prepadné) a procesné lehoty do 30. apríla 2020, t. z. napríklad premlčanie pohľadávky – pokiaľ prišlo k premlčaniu v lehote od 12.03.2020 posúva sa premlčacia doba, ktorá neskončí skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti Zákona. Taktiež to platí aj pre procesné lehoty, napr. možnosť podať odvolanie a podobne.
 2. Súdy v čase mimoriadnej situácie alebo v prípade vyhlásenia núdzového stavu budú vykonávať hlavné pojednávanie, pojednávanie a verejné zasadnutie iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v trestných veciach, v konaniach starostlivosti o maloletých). Zo súdnych pojednávaní bude po novom možné vylúčiť verejnosť z dôvodu ohrozenie života a zdravia. Z takéhoto pojednávania však ale bude povinné vyhotoviť a sprístupniť verejnosti zvukový záznam.
 3. Orgány právnických osôb súkromného práva ako obchodné spoločnosti, družstvá, občianske združenia, nadácie a pod. budú môcť prijímať rozhodnutia per rollam. To znamená, že môžu použiť korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť členov na zasadnutí príslušného orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to aj za predpokladu, že to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
 4. V čase do 30. apríla 2020 platí zákaz výkonu záložného práva, dražieb či iného speňažovania majetku zo strany dražobných spoločností, exekútorov a správcov, a to pod hrozbou neplatnosti týchto úkonov.
 5. Zákon ďalej zavádza výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora vo verejnom obstarávaní v prípade obstarávania tovarov ako sú ochranné rúška, respirátory, či testovacie sady a pod., čím sa spružňuje režim nákupu tohto typu tovaru v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.
 6. Prelomenie telekomunikačného tajomstva – zákon umožní pomocou využitia dát mobilných operátorov presnejšie zacieliť testovanie občanov na prítomnosť ochorenia Covid-19, čo môže prispieť k zvýšeniu ochrany nás všetkých. Lokalizačné dáta (kde sa ktoré zariadenia v určitom čase nachádzalo) budú poskytované Úradu verejného zdravotníctva. Nebudú sa poskytovať prevádzkové dáta, čiže kto, komu, koľko telefonoval a pod.
 7. Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020 sa predlžuje na 60 dní.

 

OBLASŤ DANÍ

 1. Daňové priznanie k dani z príjmov a úhrada dane na základe tohto daňového priznania.

Všetky právnické a fyzické osoby môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov, ktorého posledný deň lehoty (vrátane predĺženej lehoty) na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2020, 30. apríla 2020 alebo 31. mája 2020, a daň z takéhoto daňového priznania zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30.06.2020 bez toho, aby im hrozila nejaká sankcia.

Automatické predĺženie lehoty sa vzťahuje aj na subjekty, ktoré už stihli podať v riadnej lehote daňové priznanie k dani z príjmu podali a daň zatiaľ nezaplatili.

Uvedené sa týka daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie:

 • roku 2019,
 • hospodárskeho roka 1.10.2018 – 30.9.2019, ak sa lehota na podanie predĺžila do 31.3.2020 oznámením podaným do 31.12.2019,
 • hospodárskeho roka 1.11.2018 – 31.10.2019, ak sa lehota na podanie predĺžila do 31.3.2020, alebo 30.4.2020 oznámením podaným do 31.1.2020,
 • hospodárskeho roka 1.12.2018 – 30.11.2019, ak sa lehota na podanie predĺžila do 31.3.2020, 30.4.2020 alebo 30.5.2020 oznámením podaným do 29.2.2020.

Ak má daňovník príjmy zo zdrojov v zahraničí a chce si predĺžiť lehotu do 30. septembra 2020 podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP, musí podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020.

Opravné daňové priznanie je možné podať iba v „riadnej“ lehote na podanie daňového priznania, resp. v riadne predĺženej lehote na základe podaného oznámenia.

Obchodná spoločnosť, ktorá vstúpila do likvidácie 01. februára 2020, môže podať daňové priznanie a daň uhradiť po 30. apríli 2020 bez udelenia sankcie a podania žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Upozorňujeme, že uvedené opatrenie sa netýka platenia preddavkov na daň z príjmov!

Ďalej upozorňujeme, že klient, ktorý v daňovom priznaní k dani z príjmov dosiahne preplatok na dani, by mal podať daňové priznanie hneď ako je hotové, aby sa mu zbytočne lehota na vyplatenie preplatku na dani neodďaľovala.

Odporúčame aj napriek existencii inštitútu odpustenia sankcie riadne, t. j. oznámením podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov, predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov. „Riadne“ predĺženie je výhodné napríklad z nasledovných dôvodov:

 • predĺženie lehoty na podanie DP umožní FO alebo PO darovať 2% (podmienkou na poukázanie 2% je podanie daňového priznania v zákonnej lehote). Automatické odpustenie sankcie podľa nariadenia vlády č. 48/2020 Z.z. nespôsobí splnenie citovanej podmienky a ešte nevieme, či táto okolnosť bude ošetrená novelou ZPD.
 • nariadenie vlády č. 48/2020 Z.z. sa netýka účtovných závierok a tie už nie sú súčasť daňového priznania k dani z príjmov, ale samostatným podaním. Ak by daňový subjekt nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania a nepodal ani účtovnú závierku, hrozila by mu pokuta podľa daňového poriadku.
 • daňovník bude môcť stále uhrádzať preddavky na daň v takej výške, v akej mu vyplývajú z podaného daňového priznania ešte za rok 2018 (samozrejme, ak preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania by boli nižšie, ako tie nové). Daňovník sa tým môže vyhnúť podaniu žiadosti o určenie preddavkov inak, ak chce znížiť výšku preddavkov. Za účelom platenia vo výške 0 EUR sa však žiadosti o platenie preddavkov inak nevyhne.
 1. Povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zraziť, odviesť daň a podať príslušné oznámenie

Finančná správa nebude uplatňovať sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane za rok 2019 a za neodvedenie tejto dane poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v ustanovenej lehote do 31. marca 2020, ak táto povinnosť bude splnená do 30. júna 2020.

Aj daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý mal predlženú lehotu na podanie daňového priznania do 31.3.2020, môže využiť automatické odpustenie sankcií v prípade, ak daňové priznanie podá a daň zaplatí namiesto marca až do 30. júna 2020.

 1. Registrácie k daniam

V rámci KORONA opatrení sa lehoty na registráciu daňových subjektov neupravujú, nemenia.

TIP PRE KLIENTOV

Dolaďuje sa možnosť čerpania jednoducho získaných čerpateľných úverov zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. V tejto fáze odporúčame sledovať stránku Slovenskej záručnej a rozvojovej banky https://www.szrb.sk/ každý deň, nakoľko načerpanie úverov bude limitované.

ZÁVER:

Situáciu neustále sledujeme a v prípade nových skutočností Vás budeme o nich včas informovať. Ak máte otázky či požiadavky, neváhajte sa obrátiť na odborný tím spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o. alebo advokátskej kancelárie VGD Legal s.r.o., ktorý Vám rád v daných oblastiach poradí.

Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku, Facebook či Linked-In.

 

VGD Legal s.r.o.

JUDr. Lucia Kalabová, právnik

 

Upozornenie: Informácie poskytnuté odberateľovi sú aktuálne k 26.03.2020, majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária VGD Legal s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu VGD Legal s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Najnovšie správy

likvidacia-spolocnosti

Výhody a nevýhody likvidácie po novom

Čítaj viac
danove-priznanie

Tip na tento týždeň: Blíži sa lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane?

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac