Príspevok na detský tábor počas školských prázdnin

Ak ste zamestnancom na riadny pracovný pomer u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov , môžete požiadať o príspevok na rekreáciu – tzv. príspevok na detský tábor ( § 152a ZP ), ktorý sa týka organizovaných viacdňových aktivít a podujatí počas školských prázdnin, usporiadaných na území Slovenskej republiky. 

Takýto zamestnávateľ je povinný tento príspevok na rekreáciu na detské tábory svojmu zamestnancovi poskytnúť, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. 

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 49, alebo menej zamestnancov, príspevok poskytnúť môže, ale nemusí.

Tento príspevok môžete získať pre :

  • svoje vlastné dieťa
  • dieťa zverené do vašej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
  • dieťa zverené do vašej starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení 
  • iné dieťa žijúce s vami v spoločnej domácnosti (napríklad dieťa vášho manžela alebo partnerky, ktoré má iného otca a žijú spolu v domácnosti)

Príspevok na rekreáciu môže byť poskytnutý na pobytové viacdňové tábory organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, skautskými oddielmi, športovými klubmi, alebo denné viacdňové tábory.

Príspevok na rekreáciu nie je možné žiadať na jednodňový detský tábor.
Podmienka, aby dieťa bolo ubytované, nie je . Je však potrebné, aby tábor trval najmenej 2 dni.

Dieťa, na ktoré je možné žiadať príspevok :

  • musí navštevovať základnú školu od    1. do 9. ročníka vrátane letných prázdnin
  • musí navštevovať 1. až 4. ročník štúdia osemročného gymnázia vrátane letných prázdnin na konci 4. ročníka.

Ak zamestnanec splní podmienky a preukáže oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní po skončení tábora, príspevok na strane zamestnanca bude oslobodený od dane a odvodov.

Zamestnanec, ktorý nespĺňa uvedené podmienky, nemá právny nárok na poskytnutie príspevku, zamestnávateľ mu však môže príspevok poskytnúť dobrovoľne, no v tom prípade nebude oslobodený od dane a odvodov.

Zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca poskytne príspevok na rekreáciu (detský tábor) vo výške 55 % oprávnených výdavkov, avšak maximálne do výšky 275 € ročne. 

V prípade, ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok sa zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Okrem toho môže zamestnávateľ prispieť zamestnancovi aj príspevkom zo sociálneho fondu, pričom tento príspevok bude zdaniteľným príjmom zamestnanca.

Na preukázanie oprávnených výdavkov zamestnanec musí predložiť účtovný doklad, ktorý obsahuje jeho meno. Účtovným dokladom môže byť faktúra vystavená na meno zamestnanca organizátorom tábora, alebo doklad z registračnej pokladnice, na ktorom je uvedené meno zamestnanca.

Vyhovujúci doklad musí byť predložený najneskôr do 30 dní po skončení tábora ( predfaktúra, alebo zálohová faktúra nie sú akceptované ako účtovné doklady )

Zamestnávateľ musí od zamestnanca vyžadovať aj potvrdenie o zaplatení detského tábora ( platba v hotovosti, bankovou platobnou kartou, alebo bezhotovostným prevodom z bankového účtu ). Zamestnávateľ sa presvedčí, že úhrada bola vykonaná zamestnancom, a ak je to potrebné, môže vyžadovať dodatočné doklady ( napr. výpis z bankového účtu )

Príspevok môže byť vyplatený zamestnancovi aj v prípade, ak bankovú platobnú kartu vlastní jeho manželka/manžel , no zamestnávateľ má právo sa  presvedčiť, že účet, z ktorého bola úhrada vykonaná, patrí zamestnancovej manželke/manželovi.

Zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na detský tábor v najbližšom výplatnom termíne určenom na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
 

Je dôležité poznamenať, že podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je príspevok zamestnávateľa na rekreáciu na strane zamestnanca oslobodený od dane, avšak len do výšky zákonného nároku. Tento príspevok teda nevplýva na výpočet vymeriavacích základov pre sociálne poistenie ani zdravotné poistenie.

O príspevok na detský tábor môže požiadať aj matka na materskej/rodičovskej dovolenke, pokiaľ spĺňa vyššie uvedené podmienky .

 

Radi by ste sa o tejto téme dozvedeli viac?

Neváhajte sa na nás obrátiť. 

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac