Pripravuje sa daňové zvýhodnenie sporenia v II. pilieri

Sporíte si na dôchodok v tzv. II. pilieri dôchodkového systému (starobné dôchodkové sporenie), alebo momentálne zvažujete túto formu sporenia? Radi by sme vás informovali o pripravovanej novele zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Pripravuje sa daňové zvýhodnenie sporenia v II. pilieri sporení  a súvisiacich zmenách v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré by v prípade schválenia v predloženom znení priniesli sporiteľom nové formy daňového zvýhodnenia.

S cieľom zvýšiť podporu dobrovoľného sporenia občanov na dôchodok prostredníctvom tzv. II. piliera dôchodkového systému bol nedávno poslancami predložený nový návrh novely zákona o dôchodkovom sporení. Touto novelou by sa mal do účinnosti opäť zaviesť daňový stimul, ktorý sporitelia môžu poznať už z rokov 2013 – 2016, kedy už bol v podobnej forme uplatňovaný, a to možnosť odpočítania nezdaniteľnej časti základu dane z dobrovoľne zaplatených príspevkov do II. piliera.

Podľa predbežných informácií by malo byť možné za nezdaniteľnú časť základu dane sporiteľa považovať sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov do II. piliera, a to maximálne do výšky 2 % z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo zo súčtu týchto čiastkových základov dane, najviac však do výšky 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve.

Podľa dôvodovej správy, sporitelia, ktorých mzda je približne vo výške priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve by si tak pri platbe dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v maximálnej daňovo uznateľnej výške mohli znížiť ročný základ dane o viac ako 209 Eur.

Novinkou, ktorá by mala občanom zatraktívniť sporenie v II. pilieri, by mala byť tiež možnosť čerpať prostriedky nasporené z dobrovoľných príspevkov aj skôr, ako po dosiahnutí dôchodkového veku, a to prostredníctvom tzv. osobitného výberu, čím by sa starobné dôchodkové sporenie mohlo priblížiť k iným formám investovania. Zvýšenie flexibility čerpania nasporených prostriedkov by však podľa súčasného návrhu novely zákona o dôchodkovom sporení malo byť podmienené povinnosťou sporiteľa zvýšiť si opätovne základ dane z príjmov o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov, o ktoré si sporiteľ pôvodne znížil základ dane prostredníctvom uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane, a to v prípade, ak by nasporené prostriedky čerpal ešte pred dovŕšením 55 roku veku. Takéto zvýšenie základu dane by bol sporiteľ povinný vykonať do troch rokov od uskutočnenia osobitného výberu a zároveň by mu po uskutočnení osobitného výberu zaniklo právo na opätovné uplatňovanie daňovej úľavy v podobe zníženia základu dane z príjmov o nezdaniteľnú časť základu dane z dobrovoľne zaplatených príspevkov do II. piliera v budúcnosti. V prípade, ak by však sporiteľ nasporené prostriedky z dobrovoľných príspevkov do II. piliera čerpal až po dovŕšení 55 roku veku, rovnako ako všetky ostatné plnenia zo starobného dôchodkového sporenia, aj osobitný výber by bol v plnej výške oslobodený od dane z príjmov.

Účinnosť vyššie uvedených daňových stimulov, ktorých cieľom by malo byť zatraktívnenie starobného dôchodkového sporenia, sa predbežne navrhuje od 1. januára 2024. V prípade schválenia novely zákona o dôchodkovom sporení v predloženom znení by tak zároveň do účinnosti nevstúpila už v minulom roku schválená novela zákona o dôchodkovom sporení, ktorá mala jednorazový výber usporených prostriedkov z II. piliera od 1. januára 2024 zaťažiť daňou z príjmov.

Máte otázky týkajúce sa zdaňovania v súvislosti s dôchodkovým systémom? Alebo by vás zaujímali iné formy daňových zvýhodnení?

Neváhajte sa na nás obrátiť.

Najnovšie správy

DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac
kúpe a predaji nehnuteľnosti

Ako má vyzerať perfektná kúpna zmluva?

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac