Pripravuje sa daňové zvýhodnenie sporenia v II. pilieri

Sporíte si na dôchodok v tzv. II. pilieri dôchodkového systému (starobné dôchodkové sporenie), alebo momentálne zvažujete túto formu sporenia? Radi by sme vás informovali o pripravovanej novele zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Pripravuje sa daňové zvýhodnenie sporenia v II. pilieri sporení  a súvisiacich zmenách v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré by v prípade schválenia v predloženom znení priniesli sporiteľom nové formy daňového zvýhodnenia.

S cieľom zvýšiť podporu dobrovoľného sporenia občanov na dôchodok prostredníctvom tzv. II. piliera dôchodkového systému bol nedávno poslancami predložený nový návrh novely zákona o dôchodkovom sporení. Touto novelou by sa mal do účinnosti opäť zaviesť daňový stimul, ktorý sporitelia môžu poznať už z rokov 2013 – 2016, kedy už bol v podobnej forme uplatňovaný, a to možnosť odpočítania nezdaniteľnej časti základu dane z dobrovoľne zaplatených príspevkov do II. piliera.

Podľa predbežných informácií by malo byť možné za nezdaniteľnú časť základu dane sporiteľa považovať sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov do II. piliera, a to maximálne do výšky 2 % z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo zo súčtu týchto čiastkových základov dane, najviac však do výšky 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve.

Podľa dôvodovej správy, sporitelia, ktorých mzda je približne vo výške priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve by si tak pri platbe dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v maximálnej daňovo uznateľnej výške mohli znížiť ročný základ dane o viac ako 209 Eur.

Novinkou, ktorá by mala občanom zatraktívniť sporenie v II. pilieri, by mala byť tiež možnosť čerpať prostriedky nasporené z dobrovoľných príspevkov aj skôr, ako po dosiahnutí dôchodkového veku, a to prostredníctvom tzv. osobitného výberu, čím by sa starobné dôchodkové sporenie mohlo priblížiť k iným formám investovania. Zvýšenie flexibility čerpania nasporených prostriedkov by však podľa súčasného návrhu novely zákona o dôchodkovom sporení malo byť podmienené povinnosťou sporiteľa zvýšiť si opätovne základ dane z príjmov o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov, o ktoré si sporiteľ pôvodne znížil základ dane prostredníctvom uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane, a to v prípade, ak by nasporené prostriedky čerpal ešte pred dovŕšením 55 roku veku. Takéto zvýšenie základu dane by bol sporiteľ povinný vykonať do troch rokov od uskutočnenia osobitného výberu a zároveň by mu po uskutočnení osobitného výberu zaniklo právo na opätovné uplatňovanie daňovej úľavy v podobe zníženia základu dane z príjmov o nezdaniteľnú časť základu dane z dobrovoľne zaplatených príspevkov do II. piliera v budúcnosti. V prípade, ak by však sporiteľ nasporené prostriedky z dobrovoľných príspevkov do II. piliera čerpal až po dovŕšení 55 roku veku, rovnako ako všetky ostatné plnenia zo starobného dôchodkového sporenia, aj osobitný výber by bol v plnej výške oslobodený od dane z príjmov.

Účinnosť vyššie uvedených daňových stimulov, ktorých cieľom by malo byť zatraktívnenie starobného dôchodkového sporenia, sa predbežne navrhuje od 1. januára 2024. V prípade schválenia novely zákona o dôchodkovom sporení v predloženom znení by tak zároveň do účinnosti nevstúpila už v minulom roku schválená novela zákona o dôchodkovom sporení, ktorá mala jednorazový výber usporených prostriedkov z II. piliera od 1. januára 2024 zaťažiť daňou z príjmov.

Máte otázky týkajúce sa zdaňovania v súvislosti s dôchodkovým systémom? Alebo by vás zaujímali iné formy daňových zvýhodnení?

Neváhajte sa na nás obrátiť.

Najnovšie správy

naroky tehotnych

Nároky tehotných zamestnankýň

Čítaj viac
energodotacie

Nová výzva na energodotácie

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac