Novinka od 1.1. 2021: možnosť vrátenia DPH aj z nevymožiteľných pohľadávok

Zákon o dani z pridanej hodnoty prináša od 1. januára 2021 možnosť požiadať štát o vrátenie DPH, ktorú platiteľ dane v minulosti štátu odviedol, avšak šlo o DPH z dodania tovaru alebo služby, za ktoré odberateľ nezaplatil. Ide teda o situáciu, kedy odvedenú DPH znášal platiteľ dane, hoci podľa základných princípov fungovania DPH by sa DPH mala odvádzať zo skutočne prijatej protihodnoty a zároveň by každý podnikateľ, platiteľ, mal byť zbavený bremena DPH, t.j. DPH by mala byť vo vzťahu k nemu neutrálna a nemala by znižovať jeho výsledok hospodárenia.

Za určitých vymedzených podmienok je teda možné pri tuzemskej „nevymožiteľnej“ pohľadávke, t. j. pri odberateľskej faktúre, z ktorej bola daň odvedená zákona o DPH, opraviť základ dane, čo znamená, že správca dane vráti platiteľovi DPH, ktorú mu odberateľa nezaplatil. Dôvody, kedy sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou, sa viažu na viaceré situácie podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, podľa exekučného poriadku či civilného mimosporového poriadku, napríklad zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku či zistenie pohľadávky po vyhlásení konkurzu, určenie splátkového kalendára a viaceré iné. Osobitne umožňuje zákonná úprava opraviť základ dane za splnenia jednoduchých podmienok pri pohľadávkach do 300 EUR.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov možno k pohľadávkam, pri ktorých existuje riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, tvoriť opravné položky, ktoré sú daňovo uznateľným nákladom. Takýmto daňovo uznateľným výdavkom môžu byť napríklad opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, alebo k pohľadávkam voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár. V prípade, že opravné položky boli vytvorené k takým pohľadávkam, ktoré nespadajú do vyššie uvedených oblastí, potom sa z hľadiska daňovej uznateľnosti výdavkov sleduje časový test, ktorý určuje výšku daňovo uznateľnej opravnej položky k pohľadávkam.

S tvorbou opravných položiek k pohľadávkam súvisí aj odpis pohľadávky, ktorý možno tiež za určitých okolností považovať za daňovo uznateľný výdavok. K odpisu pohľadávok dochádza pri trvalom upustení od ich vymáhania. Ešte pred vyradením pohľadávky z účtovníctva je potrebné zúčtovať vytvorenú opravnú položku k pohľadávkam.

Odpis pohľadávky možno považovať za daňovo uznateľný výdavok okrem iného napríklad v prípade, kedy súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo to vyplýva z výsledku konkurzného konania.

Nakoniec, dôležitá je vo vyššie uvedených úpravách aj otázka plynutia premlčacích lehôt.

Radi Vám pomôžeme s komplexnou daňovou analýzou Vašich pohľadávok a:

  1. preveríme, či spĺňate podmienky na uvedenú opravu základu dane podľa nového znenia zákona o DPH. Preveríme hlavne, kedy najskôr a kedy najneskôr, prípadne za akých podmienok takúto opravu základu dane môžete vykonať. Môže ísť pritom aj o pohľadávky k dodávkam tovaru alebo služby, kde k dodaniu došlo v roku 2018, za istých okolností môže ísť aj o staršie pohľadávky.
  2. zároveň pomôžeme s posúdením tých istých pohľadávok podľa zákona o dani z príjmov z pohľadu možnej tvorby daňových opravných položiek ako aj z pohľadu možného daňového odpisu.

V prípade, že máte ďalšie otázky alebo by ste radi svoje problémy v tejto oblasti prenechali na nás, neváhajte nás kontaktovať. Taktiež vám odporúčame sledovať náš Facebook, Linked-In či web pre najaktuálnejšie informácie nielen z daňovej oblasti. 

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás! 

Najnovšie správy

DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac
kúpe a predaji nehnuteľnosti

Ako má vyzerať perfektná kúpna zmluva?

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac