Kurzarbeit je nástupcom Prvej pomoci pre zamestnávateľov

Kurzarbeit – Zákon o podpore v čase skrátenej práce je trvalým nástrojom pomoci pre zamestnávateľov. Jeho cieľom je čiastočná úhrada nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase, kedy zamestnávateľ nemôže z dôvodu pôsobenia vonkajšieho faktora prideľovať zamestnancom prácu v plnom rozsahu podla pracovnej zmluvy a môže teda pristúpiť k tzv. Skrátenej práci, aby dosiahol udržanie zamestnanosti

Vonkajší faktor má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom. Je to najmä: mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci.

Legislatívny rámec a všetky podmienky sú uverejnené na informačnej webstránke Ministerstva práce https://www.skratenapraca.gov.sk/.

Podpora od štátu sa poskytuje vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnancaZamestnávateľ sa podieľa na čase skrátenej práce dodatočným vyplatením náhrady mzdy zamestnanca minimálne vo výške 20 % jeho priemerného zárobkuZamestnanec tak dostane náhradu mzdy vo výške minimálne 80 % priemernej mzdy, čím sa podieľa na čase skrátenej práce akceptovaním maximálne o 20 % nižšieho zárobku.

Oprávnená cieľová skupina:

  • Zamestnanec v pracovnom pomere (nie dohodári)
  • Zamestnanec v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu

Podpora sa poskytuje za každú hodinu prekážky na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume najviac 60 %  z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy v zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce sa vyžaduje dohoda so zástupcami zamestnancov, ktorá oprávňuje zamestnávateľa požiadať úrad / ústredie o poskytnutie podpory. V prípade ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, vyžaduje sa predloženie dohody uzatvorenej s konkrétnym zamestnancom. Ak nedôjde k dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (prípadne medzi zamestnávateľom a zamestnancom), spor o podanie žiadosti rieši rozhodca, na ktorom sa strany sporu dohodnú, prípadne ho na žiadosť zamestnávateľa určí ministerstvo práce zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu.

Zamestnávateľ má povinnosť zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora v čase skrátenej práce, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora.

Po uplynutí obdobia udržateľnosti pracovného miesta sa vykoná kontrola prostredníctvom informačného systému Sociálnej poisťovne. Poskytovateľ podpory môže rozhodnúť o povinnosti vrátiť podporu do dvoch rokov odo dňa nesplnenia povinnosti. Ak sa spätnou kontrolou po poskytnutí podpory zistí, že zamestnávateľ nesplnil všetky podmienky, a teda bola mu poskytnutá podpora neoprávnene, úrad / ústredie rozhodne o jej odňatí.

Zamestnávateľ podáva žiadosť do elektronickej schránky úradu alebo ústredia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk.

Zatiaľ je známy iba základný legislatívny rámec k tejto téme. Postupne budeme prinášať ďalšie informácie ako nový nástroj funguje v praxi a ako o príspevok požiadať.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať náš tím špecialistov, ktorý sa venuje tejto oblasti.

Najnovšie správy

naroky tehotnych

Nároky tehotných zamestnankýň

Čítaj viac
energodotacie

Nová výzva na energodotácie

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac