Druhá šanca pri ukladaní pokuty a skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Keď sa daňový subjekt dopustí porušenia zákona, správca dane mu uloží sankciu. Tá môže mať formu pokuty alebo úroku z omeškania.

V predchádzajúcich rokoch sme sa stretávali s tzv. softwarningovými, resp. priateľskými informatívnymi upozorneniami, ktoré zasielala finančná správa daňovým subjektom. Túto formu preventívnej komunikácie využívala finančná správa s cieľom predchádzať porušeniam zákonov a s cieľom podpory dobrovoľného plnenia daňových povinností.

Od roku 2024 už pri ukladaní pokút platí tzv. inštitút druhej šance. Daňový úrad alebo colný úrad pokutu pri prvom porušení povinnosti neuloží. Táto možnosť druhej šance sa však týka iba tých porušení zákona, za ktoré možno určiť výšku pokuty v rámci ustanoveného rozpätia.

Takouto pokutou je napríklad pokuta za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote, ktorej výška môže byť v rozpätí od 30 do 16 000 €. Ak by daňový subjekt nepodal daňové priznanie k DPH napríklad za zdaňovacie obdobie december 2023 v ustanovenej lehote (do 25.1.2024), pokuta mu nebude uložená, keďže by išlo o prvé porušenie povinnosti. Ak sa oneskorí aj s podaním daňového priznania k dani z motorových vozidiel napríklad za zdaňovacie obdobie roka 2023, daňový úrad mu už pokutu uloží (lehota na podanie do 31.1.2024).

Porušenie zákona sa posudzuje osobitne voči daňovému úradu a osobitne voči colnému úradu. Ak daňový subjekt poruší do tretice určitú povinnosť voči colnému úradu (napr. nepodanie daňového priznania k spotrebnej dani), colný úrad ešte pokutu nevyrubí.

V praxi to bude teda vyzerať tak, že pri prvom porušení povinnosti daňový úrad alebo colný úrad najskôr zašle daňovému subjektu upozornenie a poučí pritom daňový subjekt o následkoch ďalšieho porušenia tejto povinnosti. Pri ďalšom porušení zákona už pokutu vyrubí.

Zmenou prešlo aj vyrubovanie úroku z omeškania, kde sa doplnila lehota pre správcu dane, v ktorej musí vyrubiť úroku z omeškania, ak došlo k úhrade daňového nedoplatku (napr. došlo k zaplateniu dane, preddavku na daň alebo k odvedeniu dane vybranej zrážkou). Už účinná 5-ročná prekluzívna lehota na dorubenie úroku z omeškania zostáva bez zmeny.

Ak daňový subjekt zaplatí daňový nedoplatok, úrok z omeškania nemožno vyrubiť po uplynutí jedného roka od konca roka, v ktorom bola táto suma uhradená.

Napríklad, ak platiteľ DPH uhradí daňovú povinnosť k DPH po lehote splatnosti 7.2.2024 (daňový nedoplatok by vznikol 26.1.2024), daňový úrad musí úrok z omeškania vyrubiť do konca roka 2025. Ak by to daňový úrad nestihol, nárok na vyrubenie úroku z omeškania zo strany daňového úradu sa považuje za zaniknutý.

Potrebujete pomôcť pri správe daní alebo v daňovom spore?

Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov.

Najnovšie správy

daň z príjmov

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2024

Čítaj viac
ESG

6 krokov ako úspešne zvládnuť proces hodnotenia dvojitej významnosti

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac