Dividendy pre zamestnancov vyplatené zo zisku spoločnosti v roku 2023

Slovo dividenda pochádza z latinského “dividendum”, čo v preklade znamená “veci, ktoré majú byť rozdelené”. Dividenda predstavuje podiel na zisku a ide o čiastku, ktorú spoločnosť vypláca z čistého zisku. O možnosti vyplácania dividend napr. zamestnancom alebo akcionárom, rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti a to na základe výsledkov spoločnosti po schválení účtovných závierok a po vyčíslení zisku. Tento prístup umožňuje zamestnancom pripojiť sa k pocitu úspechu spoločnosti a zvyšuje ich  osobný záujem na dosahovaní lepších výsledkov a rastu spoločnosti. Výška dividendy môže byť stanovená ako pevná suma, alebo percento zo zisku. Pri vyplácaní dividend zamestnancom nevznikajú na strane spoločnosti žiadne priame odvodové povinnosti. Čo sa týka zamestnancov, v minulosti z  vyplácaných dividend platili len zdravotné odvody, no od roku 2017 sú už aj  predmetom dane z príjmu.

Ak je zamestnancovi vyplatená zo strany zamestnávateľa dividenda, tento príjem sa považuje za súčasť jeho mzdy a podlieha :

  • zdravotnému poisteniu
  • sociálnemu poisteniu
  • preddavkom na daň z príjmu zo závislej činnosti (v sadzbách 19 % alebo 25 %).

Ak by spoločnosť vyplatila dividendu aj konateľovi, ktorý sa nepodieľa na základnom imaní spoločnosti, tento príjem by bol tiež považovaný za súčasť odmeny konateľa a podliehal by zdaneniu rovnakým spôsobom ako príjem zo závislej činnosti u zamestnanca, s preddavkami na daň z príjmu (19 % alebo 25 %). 

V súlade s § 2 písm. aa) Zákona o dani z príjmov, sa aj takýto poberateľ príjmov zo závislej činnosti považuje za zamestnanca.

Máte otázky k tejto téme?

V prípade záujmu môžete osloviť náš tím VGD.

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac