Životné minimum od 01.07.2023

Životné minimum je definované zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Výška životného minima sa mení každoročne k 1. júlu bežného kalendárneho roka a platí do 30. júna nasledujúceho roka, pričom v zákone je ustanovené, že nemôže klesnúť, môže len ostať v nezmenenej výške, v akej bola v prechádzajúcom období.

Pri určení výšky životného minima sa vychádza z koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností potrebných na zabezpečenie základných životných podmienok.

Dňa 17.6.2023 vyšlo v Zbierke opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod číslom 220/2023 Z. z., ktorým sa upravujú sumy životného minima platné od 01. 07. 2023.

Životné minimum platné od 1.7.2023 do 30.6.2024

plnoletá fyzická osoba: 268,88  €

ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 187,57 €

dieťa ( zaopatrené neplnoleté / nezaopatrené ): 122,77 €

Ministerstvo práce prostredníctvom veličiny životné minimum,  priamo či nepriamo určí, do akej miery stúpnu ďalšie veličiny, resp. dávky ako napr.  náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálny predčasný dôchodok či nepostihnuteľné sumy pri exekučných zrážkach.

Suma je v súčasnosti napojená aj na niektoré daňové veličiny. Ide napríklad o daňový bonus na dieťa, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka či hranicu zárobkov, z ktorej sa už musia platiť dane.

Suma životného minima sa ešte určuje pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, zaopatrené neplnoleté dieťa, alebo nezaopatrené dieťa. Životné minimum na domácnosť sa počíta súčtom jednotlivých súm podľa toho, aké osoby tvoria domácnosť a koľko ich spolu žije. Suma pre ďalšiu posudzovanú osobu alebo dieťa sa vždy zvyšuje spolu so základnou sumou životného minima.

Potrebujete poradiť v tejto téme?

V tom prípade sa neváhajte obrátiť na našich špecialistov.

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac