Zmeny v Zákonníku práce v súvislosti s pandémiou koronavírusu II.

Vo včerajšom článku sme Vám priniesli zmeny v Zákonníku práce v pracovnoprávneho hľadiska. Ak ste ho náhodou prehliadli, nájdete ho TU. Aj nasledujúci článok bude venovaný Zákonníku práce, tentokrát však z oblasti sociálnej.

 

OBLASŤ SOCIÁLNEHO POISTENIA

Karanténna OČR – ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá sa okrem iného poskytuje poistencovi, ktorý osobne a celodenne ošetruje choré dieťa alebo sa osobne a celodenne stará o dieťa do 11 rokov veku, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, príp., ak zariadenie, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené.

Výška ošetrovného je 55% DVZ/hrubého mesačného príjmu.

Nárok na ošetrovné vznikne iba poistencovi, t. j. osobe, ktorá je aktuálne nemocensky poistená (zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba), príp. jej plynie ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia.

Rodič dieťaťa do 11 rokov veku (10 rokov + 364 dní) si aktuálne mohol uplatniť nárok na ošetrovné od 16.03.2020 do 29.03.2020, t. j. 14 kalendárnych dní.

Ak bude núdzový stav trvať aj po tomto termíne, rodič dieťaťa do 11 rokov veku si nemusí opätovne podávať žiadosť o ošetrovné od 30.03.2020, nakoľko to za neho Sociálna poisťovňa urobí automaticky, bez žiadosti.

Ak si však chce uplatniť nárok na ošetrovné iný rodič, musí podať novú žiadosť o ošetrovné. V prípade, ak sa potrebujú rodičia vystriedať na OČR-ke, môžu tak urobiť najneskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov – do dovŕšenia 16. roku veku – potrebuje potvrdenie lekára. Treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedených bodov.

Karanténna PN Novelou Zákona o Sociálnom poistení vstupuje dňom 27.03.2020 do účinnosti výplata tzv. karanténnej PNky, ktorú od 1. Kalendárneho dňa platí Sociálna poisťovňa a to vo výške 55% DVZ/hrubého mesačného príjmu; o tom, či je PN karanténnou, rozhoduje lekár.

Odklad platby odvodov na sociálne poistenie -poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, za marec 2020 je splatné v termíne do 31. júla 2020, a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou

Dávka v nezamestnanosti - v oblasti sociálneho poistenia rezort práce chce zabezpečiť príjem ľuďom, ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti prostredníctvom dočasného predĺženia podpornej doby poberania tejto dávky o jeden mesiac, pretože tieto osoby si nevedia v čase krízovej situácie nájsť zamestnanie.

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVaR

Vláda prijala dve základné opatrenia na podporu udržania zamestnancov:

 

 1. Opatrenie pre zamestnávateľov, ktorí boli povinní zatvoriť svoje maloobchodné predajne (t.j. zamestnávateľov, ktorých prevádzka musí byť uzavretá a ktorých zamestnanci sú doma, pretože zamestnávateľ im nemôže prideliť prácu):
 • Štát vyplatí týmto spoločnostiam 80% priemerného mesačného zárobku zamestnancov, maximálne do výšky 1100 Eur, pričom minimálna mzda musí byť dodržaná.
 • O príspevok je potrebné požiadať na príslušnom úrade práce.

 

 1. Dotácie pre zamestnávateľov (pre svojich zamestnancov) a pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorých obrat sa znížil (to sa týka zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré nemuseli ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, ale ktorých obrat sa znížil v porovnaní s rokom 2019 a zároveň sú jeho zamestnanci doma, pretože im zamestnávateľ nemôže prideliť prácu):

 

Štát preplatí týmto spoločnostiam príspevky v závislosti od poklesu tržieb spoločnosti

 

Výška príspevku je nasledovná:

Výška príspevku

 

    

 • Výška príspevku je max. 200.000 EUR mesačne  pre jednu spoločnosť
 • Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800.000,- Eur.

 

O príspevok je potrebné požiadať príslušný úrad práce.  Žiadateľom o príspevky môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020

Zamestnávateľovi, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, max. vo výške 880,- Eur.

Podmienkou pre poskytnutie príspevkov pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom je:

 • vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku
 • záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer so zamestnancom,
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020,
 • k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO).
 • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;

Tieto Skutočnosti preukazuje zamestnávateľ, resp. SZČO čestným vyhlásením a všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

PODANIE ŽIADOSTI

Vykazovanie zamestnancov

Súčasťou procesu podania žiadosti o príspevok bude zadanie zoznamu zamestnancov, na ktorých si za daný mesiac zamestnávateľ uplatňuje príspevok.

ZÁVER:

Situáciu neustále sledujeme a v prípade nových skutočností Vás budeme včas o nich informovať. Ak máte otázky či požiadavky neváhajte sa obrátiť na odborný tím spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o. alebo advokátskej kancelárie VGD Legal s.r.o., ktorý Vám rád v daných oblastiach poradí. Viac informácií o našich službách nájdete na našej webovej stránke, Facebooku či Linked-Ine.

Upozornenie: Informácie poskytnuté odberateľovi sú aktuálne k 03.04.2020 majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária VGD Legal s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu VGD Legal s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Najnovšie správy

digitalne-uctovnictvo

Zabudnite na papierové dokumenty, vo VGD robíme účtovníctvo digitálne!

Čítaj viac
digitalne-uctovnictvo

Povedzte áno digitálnemu účtovníctvu!

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac