Zmena v oblasti ošetrovného a dlhodobého ošetrovného

Novelizácia zákonov v oblasti sociálneho poistenia prináša s platnosťou od 1. apríla tzv. nové ošetrovné a dlhodobé ošetrovné. Na túto dávku má nárok poistenec (napr. zamestnanec), ktorý osobne a celodenne ošetruje:

• Chorého príbuzného v priamom rade (napr. dieťa, rodič, vnuk, vnučka, starý rodič, prastarý rodič, pravnuk),
• Choré dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade (viď ďalej),
• Chorého súrodenca,
• Chorého manžela, manželka,
• Chorého rodiča manžela, manželky.

Za dieťa sa považuje vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky) a dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Pri ošetrovaní chorej osoby sa nezisťuje spoločná domácnosť, len príbuzenský vzťah.

Potrebu osobnej starostlivosti chorej osobe posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár.

Zákon predlžuje dobu nároku na ošetrovné (z 10) na maximálne 14 kalendárnych dní od vzniku potreby ošetrovania inej osoby alebo starostlivosti o inú osobu.

Zároveň sa od 01. 04. 2021 zavádza tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré sa bude poskytovať najviac za 90 dní. Dlhodobé ošetrovné sa bude poskytovať najviac za 90 dní, do 90 dní sa započítava len skutočná doba starostlivosti, čiže ak bolo poskytovanie starostlivosti prerušené (napr. hospitalizáciou), za tieto dni nárok na ošetrovné nie je, ale ani sa nepočítajú do 90 dní. Maximálny počet 90 dní sa pritom počíta v úhrne za všetkých poistencov, ktorí poskytovali starostlivosť chorému.

Dávka dlhodobé ošetrovné je určená poistencom, ktorí sa budú starať o chorého blízkeho príbuzného:

  • po ukončení jeho minimálne 5-dňovej hospitalizácie, alebo
  • blízkeho príbuzného, ktorý je umierajúcim paliatívnym pacientom, resp. pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

Potrebu osobnej starostlivosti bude potvrdzovať príslušný lekár. Nový druh nemocenskej dávky tak má poistencovi, ktorý sa stará o blízkeho príbuzného, pokryť stratu príjmu počas tejto starostlivosti.

Neustále sa snažíme sledovať najnovšie zmeny a informovať vás prostredníctvom článkov či newslettrov. Všetky dôležité zmeny nájdete na našej webovej stránke. Ostaňte s nami v spojení aj prostredníctvom Facebooku či LinkedInu.

Máte nárok na ošetrovné?

Poradíme vám. 

Najnovšie správy

rekreacia

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

Čítaj viac
zmen_stavebny_zakon

Nový stavebný zákon

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac