Týka sa vás zmena zatriedenia medzi veľkostnými charakteristikami účtovnej závierky?

Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky, podľa predchádzajúceho zatriedenia. To zanemená, že do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 • suma netto majetku presiahne 4 milióny eur
 • čistý obrat presiahne 8 miliónov eur
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne 50

Napríklad: ak ste v roku 2022 a v roku 2023 spĺňali aspoň dve z vyššie uvedených podmienok, k prvému dňu účtovného obdobia roku 2024 máte povinnosť postupovať pri účtovaní ako veľká účtovná jednotka.

Podľa čoho postupovať pri  zostavení účtovnej závierky pre veľkú účtovnú jednotku?

Účtovú závierku pre veľkú účtovnú jednotku upravuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74

Rozdiely vo vedení účtovníctva a vykazovaní v účtovnej závierke

Na rozdiel od malej účtovnej jednotky je veľká účtovná jednotka povinná účtovať prostredníctvom osobitných analytických účtov o vzťahoch medzi prepojenými účtovnými jednotkami a vykazovať tieto vzťahy v účtovnej závierke osobitne.

Pri prechode z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku je účtovná jednotka povinná vytvoriť v účtovom rozvrhu  osobitné analytické účty podľa prepojenosti účtovných jednotiek a podľa podielovej účasti a k prvému dňu príslušného účtovného obdobia preúčtovať zostatky vykázané na syntetických účtoch na vytvorené analytické účty. 

To  znamená, že účtovná jednotka musí rozlišovať účtovné prípady aj vo vzťahu k materskej účtovnej jednotke, dcérskym účtovným jednotkám, skupine, prepojeným účtovným jednotkám, účtovným jednotkám s podielovou účasťou, pridruženým účtovným jednotkám, účtovným jednotkám s rozhodujúcim vplyvom a kľúčovému manažmentu. Informácie v tomto členení sa uvádzajú aj v poznámkach účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky.

Pre zopakovanie si rozdielu medzi prepojenými a podielovými vzťahmi, tak prepojené vzťahy sú vzťahy v skupine, čiže spoločnosti prepojene v skupine, kde sú podiely nad 50 %, čiže materská spoločnosť, sesterské spoločnosti a ostatné spoločnosti vo vetve, ktorá sa vetví s podielom nad 50% a sú v nej právnické osoby. Podielová účasť je podiel v spoločnosti nad 20 %, ktoré vlastní spoločnosti sama, čiže ich eviduje na účtoch skupiny 06x.

Porovnateľnosť údajov v účtovnej závierke

Veľké účtovné jednotky majú povinnosť uvádzať v účtovnej závierke údaje aj za bezprostredne predchádzajúce účtovne obdobie. Čo robiť v prípade že v predchádzajúcom období ste boli malá účtovná jednotka? V tomto prípade sa v súvahe údaje za minulé obdobie vykážu podľa prepojenosti účtovných jednotiek a podielovej účasti, pričom tieto údaje účtovná jednotka získa z prvého dňa bežného roku. Vo výkaze ziskov a strát vo výkaze ziskov a strát sa preradia v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát konečné stavy nákladových účtov a výnosových účtov podľa položiek výkazu ziskov a strát uvedených v prílohe č. 1 k opatrenia.

Ako to vyzerá v praxi?

 V roku 2022 a 2023 ste boli malou účtovnou jednotkou, a od roku 2024 máte povinnosť zaradiť sa do kategórie veľkej účtovnej jednotky. K prvému dňu účtovného obdobia 2024 vytvoríte analytické účty podľa vzťahov prepojenosti a podielovej účasti a preúčtujete na ne príslušné zostatky syntetických účtov z roku 2023. V účtovnej závierke za rok 2024 potom ako porovnateľný údaj za minulé obdobie uvádzate začiatočné stavy bežného obdobia. Pri nákladoch a výnosoch je potrebné pre porovnateľnosť údajov období rozčleniť ich aj v minulom období tak, ako u veľkej účtovnej jednotky, toto rozdelenie je potrebné len pri úrokoch, iné náklady a výnosy sa vykazujú rovnako.

Veľká účtovná jednotka = veľké poznámky

Na rozdiel od malej účtovnej jednotky, veľká účtovná jednotka v poznámkach uvádza aj tieto údaje:

 • informácie, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke;
 • informácie o počte vedúcich zamestnancov;
 • podrobné informácie o tvorbe kapitálového fondu z príspevkov;
 • prehľad o pohybe dlhodobého majetku (nehmotného, hmotného, finančného majetku);
 • prehľad o pohybe opravných položiek k zásobám, pohľadávkam, ostatnému majetku;
 • prehľad o pohybe rezerv;
 • prehľad o pohybe vlastného imania;
 • prehľad peňažných tokov;
 • informáciu o výške priznaných odmien pre členov štatutárneho orgánu, pričom tieto informácie nemusí veľká účtovná jednotka uviesť, ak umožňuje zdokladovať a identifikovať finančnú situáciu konkrétneho člena orgánu;
 • transakcie so spriaznenými osobami;
 • povinnosť uvádzať ďalšie informácie, ak sú potrebné na zabezpečenie pravdivého a verného obrazu o účtovnej jednotke.

Čo ak prechádzam z veľkej účtovnej jednotky na malú?

V prípade, že ste v súčasnosti veľkou účtovnou jednotkou ale kritériami začínate spĺňať veľkostnú kategóriu malej účtovnej jednotky, neodporúčame hneď prechádzať do kategórie malej účtovnej jednotky. Vyhnete sa tým zbytočným komplikáciám v prípade, že by ste opäť dosahovali kritériá veľkej účtovnej jednotky a mali povinnosť zostavovať závierku ako veľká účtovná jednotka.

Prechod z mikro účtovnej jednotky na malú

V prípade, že ste mikro účtovnou jednotkou a začnete spĺňať aspoň dve z troch kritérií pre malú účtovnú jednotku dve bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia po sebe, máte povinnosť zatriediť sa ako malá účtovná jednotka. To znamená, že netto hodnota majetku presiahla sumu 350 000 eur, čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 10. Mikro účtovná jednotka sa však môže rozhodnúť postupovať ako malá účtovná jednotka aj napriek tomu, že nespĺňa podmienky do zaradenia s ako malá účtovná jednotka.  

Podľa čoho postupovať pri  zostavení účtovnej závierky pre malú účtovnú jednotku?

Účtovú závierku pre malú účtovnú jednotku upravuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74.

Rozdiely v účtovaní malej a mikro účtovnej jednotky

Mikro účtovná jednotka má v niektorých prípadoch zjednodušené postupy účtovania. Ide napríklad o zjednodušený postup účtovania derivátov, neúčtovanie o odloženej dani, nemá povinnosť časovo rozlišovať pravidelne opakujúce sa účtovné prípady a cenné papiere oceňuje obstarávacou cenou pri prvotnom účtovaní, a ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ich nepreceňuje na reálnu hodnotu. Mikro účtovná jednotka taktiež neúčtuje na účtoch účtovnej osnovy 351, 361, 373, 376, 377, 414, 471, 481, 564, 567, 664, 667, 592.

Potrebujete pomoc s posúdením, či je potrebné zmeniť kategóriu zatriedenia veľkostnej skupiny, alebo pomoc pri príprave podkladov k účtovnej závierke, k výkazom alebo poznámkam?

Neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov, radi Vám pomôžeme.

Najnovšie správy

daň z príjmov

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2024

Čítaj viac
životne_minimum

Výška životného minima platná od 1.7.2024

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac