Tip na tento týždeň: Ako ponúka daňový úrad pomoc v boji proti účinkom pandémie COVID-19?

Dňa 2. apríla 2020 bol v parlamente Slovenskej republiky schválený zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti  v súvislosti so šírením pandémie COVID-19. Tento zákon obsahuje aj časti, ktoré sú venované tiež daniam, mzdám, vedeniu účtovníctva ako aj k úprave mnohých procesných inštitútov pri správe daní.

Zákon sa bude vzťahovať na celé obdobie pandémie, ktorým sa rozumie obdobie od 12. marca 2020 a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá. Veľká väčšina nových lehôt je predĺžená do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po období pandémie.

Medzi najdôležitejšie zmeny patrí:

 • Lehoty na podávanie daňového priznania k dani z príjmov a platenie dane z príjmov sa odkladajú na obdobie po pandémii.
 • Nebudú vyrubované sankcie z dôvodu nepodania dodatočného daňového priznania k dani z príjmov v ustanovenej lehote a obmedzuje sa plynutie času pre výpočet pokuty z takéhoto dodatočného daňového priznania k dani z príjmov.
 • Možnosť poukázať 2% dane oprávneným subjektom sa počas obdobia pandémie predlžuje, pričom oprávnené subjekty budú môcť využiť 2% dane aj na použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.
 • Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa počas obdobia pandémie predlžuje.
 • Nezaplatenie preddavku na daň z príjmov nebude sankcionované úrokom z omeškania.
 • Nezaplatená daň z príjmov alebo DPH, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie, sa nebude považovať za daňový nedoplatok.
 • Oslobodzuje sa dovoz vybraného tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty.
 • Na porušenie povinností (napr. viesť účtovníctvo) a na porušenie lehôt podľa zákona o účtovníctve sa nebude za istých okolností prihliadať.
 • Posúva sa lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane z motorových vozidiel vo vybraných prípadoch.
 • Na požiadanie daňovníka sa prerušujú sa daňové kontroly a daňové konania, až na výnimky uvedené v zákone.
 • Daňová exekúcia sa odkladá.
 • Zavedenie možnosti robiť podania prostredníctvom e-mailu pre subjekty, ktoré nemajú povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky.
 • Doručovanie písomností do vlastných rúk sa prispôsobí podmienkam doručovania poštových zásielok určených poštovým podnikom.
 • Neaktualizuje sa zoznam daňových dlžníkov.
 • Prerušuje sa plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň ako aj plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.
 • Úkony a konania, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, budú oslobodené od správnych poplatkov.

Ako vidíte, daňový úrad podporuje podnikateľov tým, že nepožaduje platby ani nestanovuje lehoty na podanie žiadosti, aby ste ako podnikatelia mali dostatok priestoru na to, aby sa mohli v plnej miere sústrediť na záchranu svojho podnikania počas obdobia mimoriadnej situácie.

V prípade, ak sa potrebujete v danej problematike poradiť, radi Vám pomôžeme. Napíšte nám na support.covid19@vgd.eu. Ďalšie užitočné články a informácie nájdete na našej webovej stránke, Facebooku Linked-Ine.

Najnovšie správy

danove-priznanie

Tip na tento týždeň: Blíži sa lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane?

Čítaj viac
dotacia-najomne

Novinky v čerpaní pandemického nájomného

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac