Prijaté opatrenia v oblasti finančnej pomoci súvisiace s pandémiou koronavírusu

Vláda SR prijala v súvislosti s pandémiou koronavírusu a mimoriadnym stavom na území Slovenskej republiky opatrenia v oblasti finančnej pomoci pre malých a stredných podnikateľov. Touto cestou Vám prinášame prehľad nových informácií.

FINANČNÁ POMOC NA PODPORU UDRŽANIA PREVÁDZKY V MALÝCH ALEBO STREDNÝCH PODNIKOCH

Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých a stredných podnikoch môže Ministerstvo financií SR poskytnúť finančnú pomoc.

Finančná pomoc sa bude poskytovať prostredníctvom inštitúcií, ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej aj „banka“, „finančná inštitúcia“).

Finančná pomoc bude poskytovaná formou:

 1. Záruky za úver poskytnutý bankou,
 2. Úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou, tzv. bonifikáciou úroku.

Záruka za úver poskytnutý bankou na účely zmiernenia negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikov – zamestnávateľov,  bude spočívať v uspokojení záväzku zo zmluvy o úvere uzatvorenej medzi bankou a zamestnávateľom, ak ho neplní.

Záruka za úver bude môcť byť poskytnutá v prípade, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere:

 • Nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní alebo agentúrou dočasného zamestnávania.
 • Nie sú evidované voči zamestnávateľovi pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní alebo;
 • Nie sú evidované voči zamestnávateľovi pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní.
 • Nebolo voči zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia.
 • Zamestnávateľ spĺňa podmienky určené finančnou inštitúciou, teda bankou.

Bonifikáciu úroku bude možné poskytnúť zamestnávateľovi ak:

 • V období určenom v zmluve o úvere uzatvorenej medzi bankou a zamestnávateľom udrží dohodnutú úroveň zamestnanosti.
 • Na konci určeného obdobia stanoveného na udržanie úrovne zamestnanoci nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nad výšku určenú v zmluve o úvere.

V súčasnom období sa ešte dolaďujú v spolupráci s Ministerstvom financií formy úverov poskytovaných Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. a preto odporúčame sledovať web stránky týchto bánk https://www.eximbanka.sk/  a https://www.szrb.sk/ každý deň, nakoľko načerpanie úverov môže byť limitované.

TIP PRE KLIENTA:

Spoločnosť Slovak Investment Holding a.s. dňa 30. marca 2020 vyhlásila výzvu pre finančné inštitúcie (komerčné banky) na zapojenie sa do finančného nástroja, ktorého cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre malých a stredných podnikateľov, a tak im umožniť realizáciu sociálnych opatrení spočívajúcich najmä v udržaní pracovných miest napriek krízovej situácii.

 

OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI A INÉMU PODNIKATEĽOVI – FYZICKEJ OSOBE

Malé a stredné podniky a zároveň SZČO (ďalej „žiadateľ“, „dlžník“) môžu individuálne požiadať veriteľa / banku alebo pobočku zahraničnej banky o odklad splátok úveru po dobu maximálne 9 mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Žiadateľ môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.

V prípade, ak veriteľom je iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky môže dlžník požiadať o odklad splácania úveru na obdobie , ktoré nie je dlhšie ako 3 mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Následne veriteľ môže povoliť odklad splácania úveru najviac na ďalšie 3 mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splácania úveru najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splácania úveru.

Odklad splátok úveru nemusí byť povolený žiadateľom, ak:

 • Je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada o odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad úveru,
 • Bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 EUR pri inom úvere poskytnutým tým istým veriteľom / bankou
 • Bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania (čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013)
 • Žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
 • Žiadosť o odklad splácanie úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru žiadosti.

 

PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU

Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k zmluve a spracovanie odkladu bude bezplatné.

Odklad splátok úveru sa nebude vzťahovať na kontokorentné úvery (povolené prečerpania) a kreditné karty.

Žiadateľ o odklad splátok úveru nebude zaradený do databázy úverových dlžníkov, t.j. nebude mať v úverovom registri negatívny záznam, ktorý by mohol do budúcnosti znamenať prekážku pri poskytnutí nového úveru.

O odklad splátok úveru môžete požiadať svoju banku osobne na pobočkách, prípadne žiadosť o odklad splátok úveru môžete podať elektronicky prostredníctvom formulárov zverejnených na webových stránkach komerčných bánk.

ZÁVER:

Situáciu neustále sledujeme a v prípade nových skutočností Vás budeme včas o nich informovať. Ak máte nejaké otázky či požiadavky neváhajte sa obrátiť na odborný tím spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o., ktorý Vám rád v daných oblastiach poradí. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku, facebookovú stránku alebo Linked-In profil.

Najnovšie správy

likvidacia-spolocnosti

Výhody a nevýhody likvidácie po novom

Čítaj viac
danove-priznanie

Tip na tento týždeň: Blíži sa lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane?

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac