Práva kontrolovaného daňového subjektu počas daňovej kontroly

Téme daňovej kontroly sa v našich článkoch venujeme pomerne často. Daňová kontrola totiž predstavuje značnú časovú záťaž a záťaž na ľudské zdroje kontrolovaného subjektu. 

Prečítajte si aj články 5 krokov ako sa pripraviť na daňovú kontrolu bez stresu a Začala sa daňová kontrola. Mám sa nechať zastúpiť?

Časté otázky daňových subjektov sa zaoberajú tým, kam siahajú právomoci a oprávnenia správcu dane počas daňovej kontroly a na čo má právo a nárok daňový subjekt. Vedomosť o tom, na čo mám pri daňovej kontrole právo a čo môžem od kontrolórov daňového úradu pri daňovej kontrole žiadať, pritom dáva kontrolovanému daňovému subjektu väčší pocit istoty a sebavedomia.

Pozrime sa bližšie na oblasti, na ktoré je dobré si dať pozor a kde v praxi vidíme priestor na dôslednejšiu ochranu práv kontrolovaného daňovníka.

Predloženie písomného poverenia zamestnanca správcu dane a predloženie služobného preukazu

Daňová kontrola sa začína na základe riadneho oznámenia správcu dane o začatí daňovej kontroly. Samotnú daňovú kontrolu vykonávajú už zamestnanci správcu dane, ktorí sa musia pri začatí daňovej  kontroly preukázať poverením od správcu dane. Z poverenia by malo byť zrejmé, ktorý zamestnanec bude daňovú kontrolu vykonávať (minimálne v rozsahu mena a priezviska) a v akom rozsahu (aká daň bude kontrolovaná a za aké zdaňovacie obdobie). Takéto poverenie by mal poverený zamestnanec predložiť automaticky. V prípade, že osoba, ktorá chce vykonať u Vás alebo Vašej spoločnosti daňovú kontrolu, takéto oprávnenie nemá, nemáte povinnosť je poskytnúť akúkoľvek súčinnosť. Zamestnanec správcu dane sa musí vedieť preukázať služobným preukazom, ktorý je zásadný pre overenie jeho identity.

Právo predkladať dôkazy,  ktoré máme  k dispozícii, a navrhovať správcovi dane iné dôkazy (ktoré nemáme k dispozícii)

Ako dôkaz môžeme použiť všetko, čím je možné zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane a čo nie je v rozpore s právnymi predpismi. Primárne dôkazne bremeno znáša daňový subjekt, preto daňový subjekt predkladá všetky dôkazy, ktoré má k dispozícii, aby preukázal svoje tvrdenia.

V prípade, že kontrolovaný daňový subjekt má o konkrétnom dôkaze vedomosť, ale nie je v jeho moci tento dôkaz zabezpečiť alebo predložiť, má právo požiadať správcu dane o vykonanie takéhoto dôkazu. Ide o napríklad o prípady, keď sa určitý dôležitý dokument nachádza v rukách tretej strany, alebo ide o svedectvo tretej osoby. Môže ísť aj o listinu alebo osobu, ktoré sa nachádzajú v zahraničí; tu správca dane môže požiadať zahraničného správcu dane, aby mu zabezpečil tento dôkaz v zahraničí. Je síce na zvážení správcu dane, či dôkaz navrhovaný zo strany kontrolovaného daňového subjektu vykoná, no súdna prax od správcu dane vyžaduje, aby vykonal daňovým subjektom navrhované dôkazy a umožnil mu tak uniesť svoje dôkazné bremeno alebo aby riadne odôvodnil prečo navrhovaný dokaz nevykonal.

Právo klásť otázky svedkom a znalcom pri ústnom pojednávaní                                                           

Kontrolovaný daňový subjekt má počas výsluchu svedka alebo znalca, právo byť prítomný a klásť svedkom a znalcom otázky. To znamená tiež, že správca dane je povinný o každom ústnom pojednávaní, počas ktorého bude vypočutý svedok alebo znalec, informovať vopred daňový subjekt.

Právo nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania vykonaného u iného daňového subjektu v súvislosti s daňovou kontrolou

Často sa stáva, že niektoré skutočnosti si správca dane preveruje u tretích subjektov, najmä u dodávateľov a odberateľov daňového subjektu, a to prostredníctvom miestneho zisťovania. Do zápisnice o takomto miestnom zisťovaní je daňový subjekt, u ktorého je vykonávaná kontrola, oprávnený nahliadať. Správca dane počas miestneho zisťovania nesmie klásť otázky tretím osobám, išlo by už totiž o vypočutie svedka, pri ktorom by musel byť prítomný kontrolovaný daňový subjekt.

Byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami

Zamestnávateľ má právo byť prítomný pri rokovaní zamestnancov správcu dane (kontrolórov) so zamestnancami kontrolovaného daňového subjektu.

Právo nahliadať do zapožičaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej dobe

V prípade, že potrebujete počas daňovej kontroly mať k dispozícii svoje vlastné doklady, napríklad pre potreby Vášho vyjadrenia k zisteniam správcu dane, pričom ste však na začiatku daňovej kontroly podľa požiadavky správcu dane (kontrolórov) tieto doklady správcovi dane odovzdali, máte právo dostaviť sa na daňový úrad a požiadať o umožnenie nahliadnutia do Vašich dokladov.

Právo vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam

So všetkými skutočnosťami, ktoré správca dane v priebehu vykonávania daňovej kontroly zistil, má daňový subjekt právo oboznámiť sa a vyjadriť sa k nim. K takémuto oboznámeniu musí dôjsť ešte počas daňovej kontroly pred vydaním protokolu z daňovej kontroly. Právo daňového subjektu vyjadriť sa k zisteným skutočnostiam je dôležité právo daňového subjektu, pretože práve cestou tohto vyjadrenia môže daňový subjekt zvrátiť hroziace dorubenie dane ešte pred vydaním protokolu z daňovej kontroly.

So zastupovaním a obhajovaním práv daňových subjektov počas daňových kontrol máme dlhoročné skúsenosti.

Vieme Vám poradiť alebo Vás zastúpiť v celom procese tak, aby daňová kontrola prebehla zákonne a podľa možností bez dorubenia dane. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Najnovšie správy

zmen_stavebny_zakon

Nový stavebný zákon

Čítaj viac
kurzarbeit na Slovensku

Kurzarbeit je nástupcom Prvej pomoci pre zamestnávateľov

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac