Praktické skúsenosti z daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie

Daňová kontrola zameraná na transferové oceňovanie už dlhšiu dobu spôsobuje obavy menším aj väčším spoločnostiam na Slovensku. Od zavedenia pravidiel transferového oceňovania v roku 2009 sme prvú aktivitu správcu dane začali viac vnímať už v roku 2014. Táto aktivita sa posledné roky čoraz viac zintenzívňuje a postupy, ktoré správca dane využíva sú čoraz sofistikovanejšie.

K otvoreniu daňovej kontroly zameranej na transferové oceňovanie môžu úrady pristúpiť z rôznych dôvodov. Daňovú kontrolu môže správca dane otvoriť z dôvodu nepredloženia dokumentácie k transferovému oceňovaniu v zákonnej lehote 15 dní, na základe výzvy, ďalej ako dôsledok uskutočneného miestneho zisťovania, alebo môže byť otvorená priamym oznámením správcu dane.

Daňovníci by mali spozornieť najmä pri doručení oznámenia o začatí daňovej kontroly Úradom pre vybrané hospodárske subjekty. Tento úrad má zastúpenie zamestnancov na celom území Slovenskej republiky a okrem iného sa zameriava aj na transferové oceňovanie. Úrad pre vybrané hospodárske subjekty pri daňovej kontrole zameranej na transferové oceňovanie spravidla kladie na daňovníka vyššie nároky na predloženie dôkazov a informácií a vykonáva detailnejšie a presnejšie analýzy ako ostatné úrady Finančnej správy.

Správca dane môže pri výkone daňovej kontroly v súvislosti s transferovým oceňovaním, okrem dokladov týkajúcich sa bežnej kontroly na dani z príjmov, požadovať aj predloženie dokumentov, ako:

 • Doklady o založení, vzniku a štrukturálnych zmenách spoločnosti
 • Popis vlastníckej a organizačnej štruktúry spoločnosti a skupiny závislých osôb, ktorej je, resp. bola spoločnosť členom
 • Zmluvy so závislými osobami
 • Všeobecný popis funkcií, ktoré vykonávali jednotliví členovia skupiny a predpokladaných rizík, ktoré znášali v kontrolovanom zdaňovacom období
 • Vyjadrenie k funkčnému a rizikovému profilu spoločnosti
 • Politiku tvorby transferových cien (interná smernica) celej skupiny
 • Zoznam zamestnancov a zoznam vyslaných zamestnancov
 • Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu za kontrolované zdaňovacie obdobie
 • Finančný plán

Predloženie takých dokumentov ako sú hlavná kniha, účtovný denník, kniha vystavených a prijatých faktúr a samotné faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, evidencia majetku a odpisov, saldokonto dodávateľov a odberateľov, či rozpis pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane je samozrejmosťou.   

Nakoľko daňová kontrola zameraná na transferové oceňovanie môže byť v prípade cezhraničných vzťahov otvorená až 11 rokov spätne, niektoré dokumenty a dôkazy môžu byť z dôvodu vysokej fluktuácie zamestnancov, nevhodnej archivácie dokumentov alebo iných dôvodov ťažko dohľadatelné. Tieto dôvody môžu sťažiť dôkaznú situáciu spoločností pri argumentácií voči zisteniam správcu dane. Je preto veľmi dôležité aby zástupcovia spoločností mysleli na dôkazy už v čase, kedy spoločnosti transakcie uskutočňujú. Medzi takéto dôkazy patria, v závislosti od predmetu kontrolovanej transakcie, napríklad detailné kalkulácie hodnôt jednotlivých transakcií, emailové komunikácie, zápisy z telefonátov a zo stretnutí, prezentácie či reporty.

Správca dane taktiež často žiada preukázanie dodržania princípu nezávislého vzťahu prostredníctvom analýzy porovnateľnosti (benchmarku). Benchmark, v zmysle odporúčaní OECD a Usmernenia, musí obsahovať najmä:

 • Identifikáciu kontrolovanej transakcie alebo spoločnosti
 • Identifikáciu databázy (ak sa benchmark spracováva pomocou databázy) alebo iného zdroja vstupných údajov
 • Definovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií vrátane ich zdôvodnenia
 • Zoznam potenciálne porovnateľných transakcií alebo spoločností a ich finančné ukazovatele
 • Informáciu o uplatňovanej metóde transferového oceňovania
 • Interpretáciu výsledku
 • Vyjadrenie k (ne)súladu transferových cien

Na záver by sme radi zdôraznili, že v prípade daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie môže byť štandardná lehota na vykonanie daňovej kontroly v trvaní maximálne jeden rok odo dňa jej začatia predĺžená až o ďalších 12 mesiacov.

S prípravou transferových dokumentácií a súvisiacich služieb, vrátane zastupovania daňových subjektov počas daňových kontrol máme dlhoročné skúsenosti.

V prípade bližších informácií prosím neváhajte kontaktovať našich odborníkov na transferové oceňovanie.

skusenosti_trasfer_pricing

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac