Neprehliadnite návrh zmien v oblasti transferového oceňovania

Nedávno sme vás informovali o zmenách, ktoré navrhuje zaviesť Ministerstvo financií SR v oblasti transferového oceňovania prostredníctvom novely zákona o dani z príjmov. V uvedenom čase bol legislatívny proces ešte len v počiatočnej fáze, no medzičasom prebehlo vyhodnotenie pripomienok, ktoré k návrhu zákona predložili rôzne inštitúcie a verejnosť v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Významnosť finančných transakcií

Podľa pôvodného návrhu Ministerstva financií SR sa za významné transakcie mali považovať všetky kontrolované transakcie, ktorých hodnota prevyšuje 10 000 EUR. V nadväznosti na predložené pripomienky k tomuto návrhu došlo k úprave, na základe ktorej sa má uplatniť výnimka z tohto limitu. Výnimka sa má vzťahovať k finančným transakciám, konkrétne k pôžičkám, ktoré sa majú považovať za významné „až“ keď hodnota ich istiny presiahne 50 000 EUR. Účelom predmetnej úpravy je zníženie administratívnej záťaže malých podnikateľov pri transakciách s nízkou hodnotou. Z pohľadu nadnárodných spoločností je stanovenie takejto hranice irelevantné, nakoľko ich transakcie vo väčšine prípadov presahujú túto hranicu.

Úprava základu dane na úrovni mediánu

Ďalšia zmena sa týkala postupu správcu dane v prípadoch, kedy ceny použité daňovníkom v kontrolovaných transakciách nezodpovedajú princípu nezávislého vzťahu a aplikované ceny, resp. dosiahnuté výsledky sa nenachádzajú v intervale nezávislých hodnôt.

V takýchto prípadoch sa podľa pôvodného návrhu mal rozdiel, o ktorý sa má upraviť základ dane daňovníka určiť podľa mediánu nezávislých porovnateľných hodnôt (bez ohľadu na okolnosti týkajúce sa situácie daňovníka, spoľahlivosti, či rovnocennosti hodnôt v rámci rozpätia alebo prípadných skrytých nedostatkov analýzy porovnateľnosti).

V rámci pripomienkového konania sme na tento rozpor poukázali. Smernica uvádza, že ak sa daňovníkom použité ceny nachádzajú mimo rozpätia zistených nezávislých porovnateľných hodnôt, tak by mal mať daňovník možnosť predložiť relevantné argumenty, že ním použitá cena je v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Ak daňovník takéto argumenty nepredloží, správca dane, v zmysle odporúčaní Smernice, môže upraviť cenu použitím bodu z rozpätia zistených nezávislých porovnateľných hodnôt. Podľa Smernice je akýkoľvek bod zo zisteného rozpätia v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

V nadväznosti na tento rozpor sa Ministerstvo rozhodlo upraviť znenie návrhu tak, aby daňovník mal možnosť preukázať vhodnosť úpravy na iný bod v rámci rozpätia vzhľadom na konkrétne okolnosti. Následne ak to daňovník nepreukáže, základ dane sa upraví s použitím mediánu.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené návrhy zatiaľ neboli schválené. Vývoj situácie budeme naďalej sledovať a o schválení zmien budeme informovať na našom webe a sociálnych sieťach.

Odkaz na náš článok o navrhovaných zmenách nájdete tu.

Na tému transferového oceňovania máme skvelých odborníkov.

Neváhajte nás kontaktovať.

Najnovšie správy

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Čítaj viac
DAC8

Prijatie Smernice DAC8 - Daňová transparentnosť pri obchodovaní s krypto aktívami

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac