Navrhované zmeny zákona o dani z príjmov a daňového poriadku

Revolúcia v oblasti transferového oceňovania?

Ministerstvo financií SR nedávno predložilo návrh zákona, ktorým sa majú zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní (daňový poriadok) s účinnosťou od 1. januára 2023, resp. v prípade niektorých ustanovení od 1. januára 2024.

Návrh zákona sa zameriava najmä na doplnenie a spresnenie pravidiel transferového oceňovania, avšak týka sa aj zavedenia nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov u právnických osôb, legislatívnej úpravy odpisu pohľadávok, určenia základu dane stálej prevádzkarne, možnosti douplatňovania celého nároku na daňový bonus na vyživované dieťa (deti) v prípadoch, ak základ dane daňovníka nepostačuje na uplatnenie celej výšky daňového bonusu po splnení určitých podmienok, zmeny spôsobu registrácie na daň z príjmov u vybraných typoch daňovníkov a iné špecifické úpravy.

Ťažiskom návrhu zákona je primárne oblasť transferového oceňovania, keďže práve v tejto oblasti zákonodarca, ale aj široká odborná verejnosť či daňovníci videli nedostatočnú a vágnu právnu úpravu, ktorá veľakrát viedla k sporom medzi daňovníkom a správcom dane.

Navrhované zmeny v oblasti transferového oceňovania by sa mali týkať definície významnej kontrolovanej transakcie, ktorá spočíva v hodnotovom limitovaní (ne)významných transakcií. Podľa návrhu Ministerstva financií SR by sa za významné mali považovať tie transakcie, ktorých hodnota prevyšuje 10 tisíc EUR s výnimkou pôžičiek. Takéto vymedzenie významných transakcií môže podľa nášho názoru neúmerne administratívne zaťažiť najmä veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré ročne uskutočňujú veľký objem kontrolovaných transakcií s hodnotou výrazne prevyšujúcou 10 tisíc EUR.

V záujme právnej istoty sa navrhuje ďalšia významná zmena, a to odvolanie sa na Smernicu o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní vydanej publikačnou službou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) priamo v zákone. Smernica OECD sa využíva najmä ako výkladová pomôcka v oblasti transferového oceňovania na Slovensku, no napriek tomu na nej správca dane zvykne zakladať svoje rozhodnutia. Zo strany daňovníkov sú často ustanovenia a odporúčania Smernice spochybňované v priebehu daňových kontrol, keďže správca často volí selektívnu a jemu vyhovujúcu interpretáciu ustanovení tejto Smernice. Doplnením odkazu na Smernicu do zákona by sa pravdepodobne tento nesúlad medzi pohľadom daňovníkov a správcu dane odstránil, avšak z právneho hľadiska je potrebné posúdiť realizovateľnosť takejto zmeny.

Novelou by sa do zákona mal doplniť aj postup správcu dane v prípadoch, kedy ceny použité daňovníkom v kontrolovaných transakciách nezodpovedajú princípu nezávislého vzťahu a daňovníkom aplikované ceny, resp. dosiahnuté výsledky sa nenachádzajú v intervale nezávislých hodnôt. V takýchto prípadoch by sa mal podľa návrhu zákona rozdiel, o ktorý sa má upraviť základ dane daňovníka určiť podľa mediánu nezávislých porovnateľných hodnôt. Z nášho pohľadu zaujímavá situácia môže nastať ak by sa spoločnosť svojím výsledkom nenachádzala v intervale nezávislých hodnôt, ale by bola ešte ziskovejšia. Bol by správca dane v takomto prípade prístupný na hodnotu mediánu?

Jednou z vítaných navrhovaných zmien je zmena spôsobu predkladania dokumentácií k transferovému oceňovaniu. Na základe navrhovanej novely by bolo možné dokumentáciu predložiť aj v inom ako štátnom jazyku bez predchádzajúcej žiadosti daňovníka. Ak by správca požadoval dokumentáciu k transferovému oceňovaniu v štátnom jazyku na základe výzvy by bol daňovník povinný predložiť túto dokumentáciu do 15 dní.

Ďalšie zmeny, ktoré navrhuje Ministerstvo financií SR v oblasti transferového oceňovania sa týkajú:

  • Spočítavania podielov blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia;
  • Spresnenia definície zahraničnej závislej osoby a definície kontrolovanej transakcie;
  • Zosúladenia ustanovenia zákona o dani z príjmov s aktuálnou metodikou Smernice OECD pri stanovení základu dane stálej prevádzkarne vrátane doplnenia povinnosti stálej prevádzkarne viesť dokumentáciu o použitej metóde úpravy základu dane vo vzťahu k zriaďovateľovi a iným závislým osobám;
  • Možnosti vydávania rozhodnutí o bilaterálnych a multilaterálnych odsúhlasení použitia metódy ocenenia, ak sa kompetentné orgány dohodli na použití metódy ocenenia aj za zdaňovacie obdobia pred podaním žiadosti aj na viac ako päť zdaňovacích období.

Podľa nášho názoru, zmeny navrhované v zákone týkajúce sa transferového oceňovania sa zameriavajú hlavne na oblasti, ktoré sa javia ako sporné pri daňových kontrolách. Daňové subjekty práve v týchto oblastiach mali možnosť uplatniť svoju argumentáciu voči správcovi dane (napr. spochybňovanie ustanovení smernice OECD ako právne záväzného dokumentu, dorubenie dane na úrovni mediánu alebo duplicitné vylučovanie nákladov správcom dane).

Legislatívny proces je však iba v začiatočnej fáze a jednotlivé návrhy sa do schválenia zákona môžu ešte zmeniť, prípadne vypustiť. Vývoj situácie budeme naďalej monitorovať a o schválení zmien budeme informovať na našom webe a sociálnych sieťach.

Téme transferového oceňovania sa venujeme dlhodobo.

Ak máte otázky v tejto oblasti, neváhajte nás kontaktovať. Naši špecialisti sú vám k dispozícií.

Najnovšie správy

stravne_od_1.9.

Zmena výšky stravného od 01.09.2022

Čítaj viac
VAT_refund

Blíži sa termín na podanie žiadostí o vrátenie DPH z iných členských štátov

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac