Informácie k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb a prevádzkovateľov digitálnych platforiem od 1.januára 2024

Od 1. januára 2024 čaká poskytovateľov platobných služieb, akými sú napríklad banky a tiež prevádzkovateľov digitálnych platforiem viacero povinností vyplývajúcich z prijatého Nariadenia Rady EÚ 2020/281 a Smernice DAC7.

Informácia k povinnostiam poskytovateľov platobných služieb od 1.januára 2024 v nadväznosti na prijaté Nariadenie Rady EÚ 2020/281

Od 1. januára 2024 sa na Slovensku začne prostredníctvom § 70a zákona č. 222/2004 Z.z. (ďalej len „Zákon o DPH“) uplatňovať Nariadenie Rady EÚ 2020/281. Nové ustanovenie Zákona o DPH ukladá vybraným tuzemským poskytovateľom platobných služieb definovaným v zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách (napr. bankám) viesť záznamy o cezhraničnej platbe a o príjemcovi cezhraničnej platby.

Tuzemskí poskytovatelia platobných služieb teda budú povinní od 1. januára 2024 zaznamenávať a nahlasovať vybrané údaje na štvrťročnej báze, a to v prípade, že rovnaký príjemca platby počas tohto obdobia prijal viac ako 25 cezhraničných platieb. Účelom tohto postupu je vykonávanie kontroly dodania tovaru alebo dodania služby s miestom dodania na území Európskej únie.

Dotknutí poskytovatelia platobných služieb budú povinní viesť a uchovávať záznamy v elektronickej podobe počas obdobia troch kalendárnych rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola platba vykonaná, pričom tieto záznamy majú obsahovať napr. identifikačné údaje príjemcu platby, IBAN príjemcu platby, jeho adresu, údaje o vrátených platbách a podobne.

Túto povinnosť by poskytovatelia platobných služieb mali plniť prostredníctvom elektronického formulára, a to vždy najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ktorého sa tieto záznamy týkajú. To znamená, že záznamy za 1. štvrťrok roka 2024 by vybraní poskytovatelia platobných služieb  mali oznámiť prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 30. apríla 2024. V súčasnosti však príslušný formulár na ohlasovanie údajov ešte nie je zverejnený na portáli Finančnej správy. Akékoľvek zmeny a zverejnenie formuláru však monitorujeme na webovej stránke Finančnej správy a budeme Vás o nich informovať.

Informácia k povinnostiam digitálnych platforiem od 1.januára 2024 v nadväznosti na prijatú Smernicu DAC7 a novelu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní č. 250/2022 Z. z.

V nadväznosti na prijatú Smernicu Rady (EÚ) 2021/514 (ďalej len „Smernica DAC7“), ktorá bola implementovaná do vnútroštátnej legislatívy Slovenskej republiky prostredníctvom zákona č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (ďalej len „Zákon“), majú prevádzkovatelia digitálnych platforiem usadený (a v niektorých prípadoch aj neusadený) na Slovensku od 1. januára 2023 povinnosť sledovať a zbierať potrebné údaje o vybraných druhoch predaných tovarov a služieb prostredníctvom digitálnej platformy. Oznamovacia povinnosť sa týka špecifických činností ako napr. prenájmu nehnuteľností alebo dopravných prostriedkov, dodania osobných služieb alebo predaja tovaru. Oznamovacia povinnosť vzniká prevádzkovateľom digitálnych platforiem, ktorí uzatvoria zmluvu s predajcami, čím im sprístupnia celú platformu alebo jej časť napr. prostredníctvom webových stránok alebo mobilných aplikácií, pričom títo prevádzkovatelia digitálnych platforiem majú povinnosť sledovať napr. identifikačné údaje o predávajúcich či príjem, ktorý plynie predávajúcim na digitálnych platformách.

V nadväznosti na túto povinnosť by sme Vás chceli informovať, že zozbierané údaje za kalendárny rok 2023 je potrebné overiť a následne ich do 31. januára 2024 nahlásiť Finančnej správe SR.  Príslušné oznamovacie formuláre v súčasnosti ešte neboli zverejnené a oznamujúce subjekty by ich podľa informácií Finančnej správy mali mať dostupné po 1. januári 2024 prostredníctvom ich osobnej internetovej zóny po prihlásení sa na portáli Finančnej správy. Zverejnenie týchto elektronických formulárov však monitorujeme a v prípade ich zverejnenia Vás o nich budeme informovať. Taktiež je následne po ohlásení údajov potrebné zabezpečiť uchovanie týchto údajov po dobu maximálne 10 rokov.

V prípade, že je prevádzkovateľ digitálnej platformy usadený na území Slovenskej republiky, avšak splní podmienku pre oznamovanie údajov aj v inom členskom štáte (napr. z titulu vzniku stálej prevádzkarne alebo miesta skutočného vedenia), má možnosť vybrať si členský štát, v ktorom bude oznamovaciu povinnosť plniť. V tom prípade je potrebné, aby prevádzkovateľ digitálnej platformy oznámil svoje rozhodnutie o výbere členského štátu, v ktorom bude svoje povinnosti plniť, Finančnej správe. Musí tak však urobiť do 15 dní odo dňa, kedy sa stal oznamujúcim prevádzkovateľom platformy, prostredníctvom zverejneného elektronického formulára na portáli Finančnej správy:Oznámenie o výbere členského štátu pre DAC7/DPI a oznámenie o zmene údajov.

Potrebujete poradiť, či predmetné povinnosti súvisia aj s Vaším podnikaním?

Neváhajte sa obrátiť na našich daňových špecialistov.

informacie k poskytovatelom platobnych sluzieb

Najnovšie správy

Druhá šanca pri ukladaní pokuty a skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Druhá šanca pri ukladaní pokuty a skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Čítaj viac
dan z prijmu

Nepremeškajte lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za rok 2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac