Časť IV. Nový zákon o hroziacom úpadku – benefity dočasnej ochrany, podmienky krátenia pohľadávok veriteľov a nahradenie súhlasu veriteľov

Benefity, ktoré prináša zákon o hroziacom úpadku pre dlžníka vo forme dočasnej ochrany a krátenia pohľadávok bez súhlasu veriteľov.

V ďalšom z článkov zo série k novému zákonu č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len „Zákon“), sme pre Vás zhrnuli benefity dočasnej ochrany, podmienky čiastočného odpustenia pohľadávok a nahradenie súhlasu veriteľov súdom.

A.    Dočasná ochrana

Dlžník je podľa Zákona oprávnený za účelom zachovania ďalšej prevádzky podniku a jeho ekonomického uzdravenia požiadať súd o poskytnutie dočasnej ochrany.  Súd dlžníkovi poskytne dočasnú ochranu na obdobie troch mesiacov (s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace).

Účinky dočasnej ochrany pôsobia voči všetkým veriteľom. Toto je 7 najdôležitejších účinkov dočasnej ochrany:

  • Aktívna konkurzná imunita – tz. že dlžník nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu počas dočasnej ochrany. To však nemá vplyv na povinnosť štatutárneho orgánu informovať súd, správcu a veriteľský výbor o tom, že počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie nastal úpadok dlžníka;
  • Pasívna konkurzná imunita – tz. dočasná ochrana chráni dlžníka pred vyhlásením konkurzu na jeho majetok alebo povolením reštrukturalizácie;
  • Exekučná imunita – dočasná ochrana chráni majetok pred exekúciou. V prípade, že exekúcia sa už vedie, tak sa prerušuje;
  • Prednosť nových a nespriaznených záväzkov – týmto sa dlžníkovi umožňuje plniť nové záväzky pred starými a nespriaznený záväzok pred spriazneným záväzkom;
  • Imunita voči výkonu zabezpečovacích práv – tz. že výkon zabezpečovacieho práva (napr.: záložného práva) nie je možné začať a ani vykonať;
  • Imunita pred plnením kovenantov -  financovanie dohodnuté ešte pred poskytnutím dočasnej ochrany nemôže veriteľ počas ochrannej doby ukončiť, kvôli skutočnosti, že dlžník neplní dohodnuté finančné ukazovatele.

B.    Čiastočné odpustenie pohľadávky veriteľmi

Odpustenie pohľadávky veriteľom je jedno z reštrukturalizačných opatrení podľa §35 Zákona. Reštrukturalizačné opatrenia, majú pomôcť pri odvrátení úpadku dlžníka. Podmienkou poskytnutia dočasnej ochrany je o.i. aj skutočnosť, že čiastočné odpustenie pohľadávok nepresahuje u žiadneho z veriteľov 20% jeho pohľadávky.  Čiastočné odpustenie pohľadávky pre veriteľa po novele zákona o dani z príjmov znamená, že takéto odpustenie pohľadávky sa považuje za daňový výdavok. O daňových následkoch odpustenia pohľadávky sa dočítate v tomto článku.

C.    Nahradenie súhlasu veriteľov súdom

Na návrh dlžníka má súd oprávnenie nahradiť súhlas skupiny veriteľov s verejným plánom. Súd rozhodne  o nahradení súhlasu skupiny veriteľov len v prípade splnenia zákonných podmienok, rovnako aj odmietnuť nahradenie súhlasu môže súd len z taxatívne vymedzených dôvodov. Keďže nahradenie súhlasu súdu je pomerne veľký zásah do práv veriteľov, tak splnenie zákonných podmienok slúži najmä na ochranu nesúhlasiacich veriteľov.

Súd je oprávnený nahradiť súhlas skupiny okrem iného len v tom prípade, ak sa s takou skupinou zaobchádza aspoň tak priaznivo, ako s každou inou skupinou rovnakej triedy, priaznivejšie ako s každou podriadenou skupinou a žiadna skupina neprijme viac ako pôvodné plnenie.

 

Potrebujete pomôcť v tejto téme?

Tím advokátskej kancelárie VGD Legal je pripravený Vám poskytnúť právnu pomoc či ste v pozícii dlžníka alebo veriteľa.

Najnovšie správy

zmena  príslušnosti súdov

Zmena príslušnosti súdov od 01.06.2023

Čítaj viac
elektronicke pnky

Elektronické PNky od 01.06.2023

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac